Ne že­lim da tu­ri­zam bu­de pu­ko ren­ta­nje apart­ma­na i so­ba

Gari Cappelli Mi­nis­tar tu­riz­ma o ot­po­ri­ma na ko­je na­ila­zi zbog no­vih za­kon­skih pri­jed­lo­ga u ugos­ti­telj­stvu

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Rad­mi­la Ko­va­če­vić

No­vi za­kon do­vest će do ja­ča­nja kon­ku­rent­nos­ti hr­vat­skog tu­riz­ma. Zbog no­vih re­gu­la­ti­va čes­to u po­čet­ku bu­de ot­po­ra Apart­ma­ni i so­be u dva­de­se­tak ti­su­ća do­ma­ćins­ta­va, od oko 90.000 re­gis­tri­ra­nih iz­najm­lji­va­ča, mo­rat će u re­ka­te­go­ri­za­ci­ju jer su zvjez­di­ce do­bi­li prije de­set, ne­ki čak i prije dva­de­set go­di­na. Svi za­jed­no, pak, vi­še ne­će moći nu­di­ti ru­čak i ve­če­ru ako se ne re­gis­tri­ra­ju kao obrt ili tr­go­vač­ko druš­tvo. To je, me­đu os­ta­lim, za­miš­lje­no iz­mje­na­ma Za­ko­na o ugos­ti­telj­skoj dje­lat­nos­ti. Za zim­mer frei, koji dr­ži 56 pos­to ka­pa­ci­te­ta do­ma­ćeg tu­riz­ma, ma­la re­vo­lu­ci­ja. Mi­nis­tar tu­riz­ma Gari Cappelli od­go­va­ra na pi­ta­nja i po­jaš­nja­va pri­je­po­re.

Je li toč­no da bi­smo usko­ro mo­gli ima­ti i sto ti­su­ća iz­najm­lji­va­ča, od­nos­no da rje­ša­va­nje če­ka oko 10.000 zah­tje­va?

Pri­vat­ni iz­najm­lji­va­či vr­lo su va­žan seg­ment na­še smje­štaj­ne po­nu­de. I sam do­la­zim iz obi­te­lji ko­ja se u proš­los­ti ba­vi­la iz­najm­lji­va­njem i znam ko­li­ko je to iz­a­zo­van, zah­tje­van i kre­ati­van po­sao. Ra­zvo­jem di­gi­tal­ne ko­mu­ni­ka­ci­je, di­gi­tal­nih plat­for­mi po­put Air­b­nb-a, bo­oking.co­ma, Expe­di­je... i Hrvatska je po­s­ljed­njih go­di­na svje­dok eks­pe­di­tiv­nog ras­ta po­nu­de tog smje­šta­ja. Ključ­no je da rast pra­ti i od­go­va­ra­ju­ća kva­li­te­ta i Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma ima ten­den­ci­ju po­mo­ći u po­di­za­nju ra­zi­ne us­lu­ge, ali i u ujed­na­ča­va­nju stan­dar­da pos­to­je­ćih i no­vih su­bje­ka­ta pri­vat­nog smje­šta­ja. U Hr­vat­skoj ima­mo oko 94.000 re­gis­tri­ra­nih pri­vat­nih iz­najm­lji­va­ča, a in­for­ma­ci­je s te­re­na go­vo­re o po­ja­ča­nom in­te­re­su fi­zič­kih oso­ba, ko­je se do lje­ta že­le re­gis­tri­ra­ti za pru­ža­nje us­lu­ga smje­šta­ja u do­ma­ćins­tvo. Cilj nam je da se to ne pre­tvo­ri u pu­ko “ren­ta­nje” apart­ma­na, već da na­ši iz­najm­lji­va­či pos­ta­nu pre­poz­nat­lji­vi po spe­ci­ja­li­zi­ra­nim objek­ti­ma po­put “bi­ke fri­end­ly”, “pet fri­end­ly” itd. jer sa­mo ta­ko mo­že­mo do­bi­ti gos­te u pri­vat­ni smje­štaj u pred­se­zo­ni i po­se­zo­ni.

Za­što nije bi­lo pred­stav­ni­ka iz­najm­lji­va­ča u sku­pi­ni ko­ja je osmiš­lja­va­la za­kon­ske iz­mje­ne?

Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma uvi­jek je bi­lo vr­lo otvo­re­no za raz­go­vo­re i su­ges­ti­je. Po­s­ljed­njih osam mje­se­ci in­ten­ziv­no se raz­go­va­ra­lo s broj­nim struč­nja­ci­ma, ka­ko s HGK, pri­vat­nim iz­najm­lji­va­či­ma, nji­ho­vim pred­stav­ni­ci­ma koji su bili na­ši su­go­vor­ni­ci pri iz­ra­di pri­jed­lo­ga. Lju­di na­zi­va­ju Mi­nis­tar­stvo i in­for­mi­ra­ju se ka­da će na­po­kon kre­nu­ti naj­jef­ti­ni­ja kre­dit­na li­ni­ja, a u jav­nos­ti se pro­ši­re ap­so­lut­ne de­zin­for­ma­ci­je o ne­kak­vom ru­še­nju zi­do­va i sl. Pri­jed­log je mje­sec da­na na jav­nom sa­vje­to­va­nju gdje svi mo­gu kons­truk­tiv­nim i ar­gu­men­ti­ra­nim pri­jed­lo­zi­ma da­ti obol ko­nač­noj ver­zi­ji za­ko­na. Ne­ma mjes­ta pa­ni­ci, ko­mu­ni­ci­ra­nju kri­vih te­za, bu­di­mo pro­fe­si­onal­ni, od­go­vor­ni i za­jed­nič­ki pri­do­ne­si­mo re­for­m­skim mje­ra­ma ko­je će omo­gu­ći­ti iz­najm­lji­va­či­ma da kva­li­te­tom pos­tig­nu i vi­šu ci­je­nu na tr­ži­štu.

Za­što ne­ki iz­najm­lji­va­či sve­jed­no ni­su za?

Jed­na od te­melj­nih in­ten­ci­ja iz­mje­na Za­ko­na je po­di­za­nje kva­li­te­te us­lu­ga i stan­dar­da obje­ka­ta u do­ma­ćins­tvu ra­di ve­će za­šti­te gos­ti­ju, pro­du­lje­nja se­zo­ne i ve­ćeg prihoda iz­najm­lji­va­ča. Ka­da Za­kon za­ži­vi, do­vest će do ra­zvo­ja i ja­ča­nja ukup­ne kon­ku­rent­nos­ti hr­vat­skog tu­riz­ma. No­ve re­gu­la­ti­ve čes­to u po­čet­ku na­ila­ze na ot­por i to je sva­či­je pravo. Me­đu­tim, vje­ru­jem da će i na­ši iz­najm­lji­va­či, po­go­to­vo ka­da na pri­mje­ri­ma dru­gih koji ula­žu u kva­li­te­tu vi­de da se to mno­gos­tru­ko vra­ća, da ima­ju bo­lju po­pu­nje­nost i za­do­volj­ni­je gos­te, shva­ti­ti da vri­je­di ulo­ži­ti. Na­rav­no, tko i da­lje ne bu­de htio, nit­ko ga ni na što ne­će tje­ra­ti, nas­ta­vit će ra­di­ti, a tr­ži­šte će re­ći svo­je. Ta­ko­đer, za pri­la­god­bu imat će vre­me­na do idu­će tu­ris­tič­ke go­di­ne.

Osi­gu­ra­li ste kre­di­te s ka­ma­tom od dva pos­to, ho­će li ih moći do­bi­ti i iz­najm­lji­va­či koji ne mo­ra­ju u re­ka­ta­go­ri­za­ci­ju?

Obvez­ni­ci re­ka­te­go­ri­za­ci­je is­klju­či­vo su vlas­ni­ci onih obje­ka­ta koji su ka­te­go­ri­zi­ra­ni do 2007. Od re­gis­tri­ra­nih 94.000 iz­najm­lji­va­ča, to je ma­nje od 20.000 so­ba i apart­ma­na. Što­vi­še, oni koji se i ne že­le re­ka­te­go­ri­zi­ra­ti, ne­će iz­gu­bi­ti pravo na bav­lje­nje iz­najm­lji­va­njem, ne­go će do­bi­ti zvjez­di­cu ko­ja od­go­va­ra ra­zi­ni kva­li­te­te ko­ju pru­ža­ju. Cilj je da ujed­na­či­mo i po­bolj­ša­mo kva­li­te­tu i da tri, če­ti­ri ili pet zvjez­di­ca zna­če jed­nak stan­dard us­lu­ge koji svi na­ši gos­ti mo­gu oče­ki­va­ti. Za sve 94.000 iz­najm­lji­va­ča po­nu­di­li smo mo­guć­nost do­bi­va­nja su­bven­ci­oni­ra­nih kre­di­ta ako že­le baš u ne­kom se­lek­tiv­nom obli­ku ra­zvi­ti do­dat­nu po­nu­du. Ta­ko ako već ima­te apart­ma­ne ka­te­go­ri­zi­ra­ne npr. 2008. i nis­te obvez­nik re­ka­te­go­ri­za­ci­je, a ima­te mo­guć­nost spe­ci­ja­li­zi­ra­ti se kao wel­l­ness, “pet” ili dru­ga vr­sta apart­ma­na, ovom kre­dit­nom li­ni­jom ima­te mo­guć­nost na­do­gra­di­ti po­nu­du.

Ne­re­al­no je oče­ki­va­ti da zim­mer frei do­ma­ći­ni pri­pre­ma­ju hra­nu kao da se ra­di o ho­te­lu ili res­to­ra­nu, a to ni gos­ti ne tra­že. Ka­ko ste to za­mis­li­li?

Cilj je us­pos­ta­va jed­na­kih kri­te­ri­ja, od­nos­no mi­ni­mal­nih uvje­ta za sve vr­ste obje­ka­ta koji pru­ža­ju ugos­ti­telj­sku us­lu­gu pre­hra­ne. Pre­ma ak­tu­al­nom za­ko­nu, pri­vat­ni iz­najm­lji­va­či bili su iz­u­ze­ti te prak­tič­ki ni­su mo­ra­li is­pu­nja­va­ti ni­kak­ve uvje­te u us­po­red­bi s os­ta­lim vr­sta­ma obje­ka­ta, od fast fo­oda i zdrav­lja­ka do ma­lih ho­te­la. Važ­no je raz­lu­či­ti da se odred­ni­ce pra­vil­ni­ka o pri­pre­ma­nju je­la ne od­no­se na apart­ma­ne, već na iz­najm­lji­va­če koji iz­najm­lju­ju so­be, a gos­ti­ma pri­pre­ma­ju i na­pla­ću­ju do­dat­no ugos­ti­telj­ske us­lu­ge ruč­ka i ve­če­re. Dak­le za­ra­đu­ju na ugos­ti­telj­skoj dje­lat­nos­ti iako ne­ma­ju uvje­te po­treb­ne za pru­ža­nje tih us­lu­ga. Iz­najm­lji­va­či će i da­lje moći pos­lu­ži­va­ti do­ru­čak jer to po­dra­zu­mi­je­va go­to­ve i po­lu­go­to­ve pro­izvo­de, ne us­lu­žu­ju se slo­že­na je­la kao za ru­čak i ve­če­ru, sto­ga ne pod­li­je­žu stro­žim kon­tro­la­ma i stan­dar­di­ma.

Zim­mer frei s us­lu­gom ruč­ka i ve­če­re u ne­kim slu­ča­je­vi­ma mo­že bi­ti kon­ku­ren­ci­ja ma­lim ho­te­li­ma, ide­te li tim iz­mje­na­ma na ru­ku ho­tel­skom lo­bi­ju?

Izu­zet­no me ža­los­ti po­ten­ci­ra­nje ani­mo­zi­te­ta me­đu bi­lo ko­jim di­je­lom na­še tu­ris­tič­ke po­nu­de. Hrvatska ima vi­še ne­go do­volj­no pros­to­ra za rast svih naj­i­no­va­tiv­ni­jih obli­ka tu­riz­ma. Sa­mo si­ner­gi­jom pri­vat­nih iz­najm­lji­va­ča, ho­te­li­je­ra, kam­pis­ta, tu­ro­pe­ra­to­ra... Hrvatska mo­že ići na­pri­jed. Vje­ruj­te, na­ša kon­ku­ren­ci­ja ne spa­va, sva­ki je dan no­va tu­ris­tič­ka utak­mi­ca. U Stra­te­gi­ji ra­zvo­ja tu­riz­ma 2020. cilj nam je kva­li­te­ta, a ne ma­sov­nost, želimo ra­zvi­ja­ti cje­lo­go­diš­nji, odr­ži­vi tu­ri­zam ka­ko bi za­do­volj­ni bili i tu­ris­ti i do­mi­cil­no sta­nov­niš­tvo.

HRANA U APARTMANIMA Po no­vim pra­vi­li­ma, pos­lu­ži­va­nje do­ruč­ka je do­pu­šte­no jer nije slo­že­no po­put pri­pre­me ruč­ka ili ve­če­re POVOLJNI KRE­DI­TI Povoljni kre­di­ti i za one koji ne mo­ra­ju mi­je­nja­ti zvjez­di­ce, ali se že­le spe­ci­ja­li­zi­ra­ti kao pet, wel­l­ness... apart­man REKATEGORIZACIJA Oni koji se ne že­le re­ka­te­go­ri­zi­ra­ti do­bit će zvjez­di­cu ko­ja od­go­va­ra ra­zi­ni kva­li­te­te ko­ju pru­ža­ju TU­RIS­TIČ­KA STRA­TE­GI­JA U stra­te­gi­ji tu­riz­ma cilj nam je kva­li­te­ta, a ne ma­sov­nost, želimo ra­zvi­ja­ti cje­lo­go­diš­nji, odr­ži­vi tu­ri­zam

Mi­nis­tar tu­riz­ma o tu­ris­tič­koj stra­te­gi­ji i ci­lje­vi­ma no­vih za­kon­skih pri­jed­lo­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.