Ra­zvoj teh­no­lo­gi­je do­ni­jet će pad pla­ća, pri­pre­mi­mo se

Gu­ver­ner po­ru­čio da će bi­ti sve vi­še po­vre­me­nih pos­lo­va, sma­nje­nje pra­va rad­ni­ka i moći sin­di­ka­ta, ra­da na da­lji­nu...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pro­tiv ro­bo­ta uvo­đe­njem obvez­ne ‘ljud­ske kvo­te’ u sek­to­ri­ma, opo­re­zi­va­njem ro­bo­ta ili oz­na­kom pro­izvo­da ‘ma­de by hu­mans’ Lju­bi­ca Ga­ta­rić Kad se sma­nji raz­li­ka u pla­ća­ma, sma­njit će se i is­e­lja­va­nje, ka­zao je gu­ver­ner sre­diš­nje ban­ke Bo­ris Vuj­čić na kon­fe­ren­ci­ji Tr­ži­šta nov­ca po­sve­će­noj eko­nom­skom ras­tu u zem­lji. Bu­gar­ska, Ru­munj­ska i Hrvatska ima­ju naj­ve­ći pos­to­tak is­e­lja­va­nja, a kao po­s­lje­di­cu i br­zi rast rad­nih mjes­ta koji se sla­bo po­pu­nja­vao.

Jed­na las­ta

Po­zi­tiv­ni ra­zvoj jest da će se od­lu­kom Vla­de po­ve­ća­ti, od­nos­no utros­tru­či­ti broj rad­nih do­zvo­la za stran­ce, a vje­ro­jat­no bi bi­lo od­lič­no ka­da bi se tr­ži­šte i još ja­če otvo­ri­lo, ka­zao je gu­ver­ner Vuj­čić svjes­tan da zna­čaj­ni­ji ula­zak stra­nih rad­ni­ka mo­že iz­a­zva­ti po­li­tič­ke ot­po­re. – Treba bi­ti spre­man na ta­kav sce­na­rij koji i u Hr­vat­skoj, kao i u dru­gim europ­skim dr­ža­va­ma, mo­že do­ni­je­ti i po­li­tič­ke i eko­nom­ske po­s­lje­di­ce – tvr­di gu­ver­ner. Mar­ko Jur­čić, po­seb­ni sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, oš­tro je pak kri­ti­zi­rao eko­nom­sku po­li­ti­ku Vla­de te ka­že da ni­šta nije os­ta­lo od obe­ća­nog ras­ta gos­po­dar­stva od 5 pos­to. – O reformama se pu­no pri­ča, ali ne­dos­ta­je ambicije. Jed­na las­ta ne či­ni pro­lje­će, kao što sa­mo jed­na re­for­ma (po­rez­na) ne či­ni re­for­m­ski pa­ket – ka­zao je Jur­čić i ka­zao da bi pr­va i os­nov­na re­for­ma tre­ba­le bi­ti re­for­ma jav­ne upra­ve. – Ako je is­ti­na da je sav potencijal is­crp­ljen re­for­mom ve­za­nom uz sus­tav Agro­ko­ra, a što je za­pra­vo iz­van seg­men­ta jav­ne upra­ve, on­da se o tom re­for­m­skom po­ten­ci­ja­lu i te ka­ko treba pi­ta­ti – ka­zao je Jur­čić. Gu­ver­ner po­nav­lja da će ban­kar­ski sus­tav, čak i da ne do­đe do bi­lo kak­vog rje­še­nja u Agro­ko­ru, os­ta­ti sta­bi­lan. – I u naj­go­rem sce­na­ri­ju, da ban­ke mo­ra­ju ot­pi­sa­ti sva potraživanja, da na­trag do­bi­ju nu­lu, ban­kar­ski će sus­tav os­ta­ti sta­bi­lan i ban­ke će os­ta­ti do­bro ka­pi­ta­li­zi­ra­ne – ve­li Vuj­čić, a na pi­ta­nje ho­će li os­tav­ka pot­pred­sjed­ni­ce Vla­de Mar­ti­ne Da­lić bit­no utje­ca­ti na pro­ce­se u Agro­ko­ru, Vuj­čić je re­kao da su­di­oni­ci procesa – vje­rov­nič­ko vi­je­će i iz­van­red­ni po­vje­re­nik – ka­žu da ne­će. Oci­je­nio je da to op­će­ni­to na gos­po­dar­stvo ne­ma znat­ni­je učin­ke. No nje­go­vo je pre­dvi­đa­nje da će ra­zvoj teh­no­lo­gi­je do­ni­je­ti znat­ne pro­mje­ne na tr­ži­štu ra­da, a druš­tvo se za to treba pri­pre­mi­ti. Mo­gu­ći su učin­ci ra­zvo­ja teh­no­lo­gi­je po­rast po­vre­me­nih pos­lo­va, što se već do­ga­đa, pad pla­ća u ra­zvi­je­nim gos­po­dar­stvi­ma, sma­nje­nje pra­va rad­ni­ka zbog ma­nje pre­go­va­rač­ke moći sin­di­ka­ta, rad na da­lji­nu i u vir­tu­al­nim ti­mo­vi­ma. – Ne­ka su od mo­gu­ćih rje­še­nja uvo­đe­nje obvez­ne „ljud­ske kvo­te” u ne­kim sek­to­ri­ma, opo­re­zi­va­nje ro­bo­ta ili oz­na­ča­va­nje pro­izvo­da s “ma­de by hu­mans„ – ka­že Vuj­čić. Hrvatska je, do­da­je, na pu­ta­nji traj­nog sma­nje­nja bro­ja sta­nov­niš­tva ko­je se di­je­lom mo­že ubla­ži­ti ras­tom par­ti­ci­pa­ci­je ne­ak­tiv­nog sta­nov­niš­tva. Al­ter­na­tiv­ni sce­na­ri­ji uklju­či­va­li bi ni­žu ra­zi­nu eko­nom­ske ak­tiv­nos­ti zbog manj­ka rad­ni­ka, zna­čaj­ni­ji ula­zak stra­nih rad­ni­ka te auto­ma­ti­za­ci­ju ra­da i usva­ja­nje no­vih teh­no­lo­gi­ja – is­tak­nuo je gu­ver­ner.

Bo­lji od lju­di

Već i sa­da odre­đe­ne poslove stro­je­vi mo­gu ra­di­ti bo­lje od lju­di. U pr­voj fa­zi na­ro­či­tom će se br­zi­nom auto­ma­ti­zi­ra­ti pos­lo­vi pro­me­ta, gra­đe­vin­ske in­dus­tri­je, pro­da­je, pre­vo­đe­nja... No­ve teh­no­lo­gi­je istovremeno stva­ra­ju i no­va za­ni­ma­nja ko­ja, me­đu­tim, ni­su rad­no in­ten­ziv­na – sa­mo 10 pos­to lju­di ra­di na pos­lo­vi­ma koji ni­su pos­to­ja­li 1914. go­di­ne.

Sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ce oš­tro je kri­ti­zi­rao eko­nom­sku po­li­ti­ku Vla­de

O Agro­ko­ru: I u naj­go­rem sce­na­ri­ju, da ban­ke mo­ra­ju ot­pi­sa­ti sva potraživanja, ban­kar­ski će sus­tav os­ta­ti sta­bi­lan i ban­ke do­bro ka­pi­ta­li­zi­ra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.