ZAR ĆE NAM DJE­CA ZBOG LOŠIH NAVIKA ŽIVJETI KRAĆE OD NAS?!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ro­ma­na Ko­va­če­vić Ba­ri­šić

Ka­ko je po­ra­ža­va­ju­će ču­ti da je zdra­va, po­želj­na i od svih struč­nja­ka pre­po­ru­ča­na me­di­te­ran­ska pre­hra­na bo­ga­ta ri­bom i mas­li­no­vim uljem od­ba­če­na baš u me­di­te­ran­skim zemljama! Eu­rop­ska ini­ci­ja­ti­va pra­će­nja deb­lji­ne u dje­ce u 38 ze­ma­lja go­vo­ri da naj­vi­še de­be­le dje­ce ima baš u Špa­njol­skoj, Grč­koj, Ita­li­ji, Mal­ti i Hr­vat­skoj. Dje­ča­ci u tim zemljama deb­lji su od dje­voj­či­ca, ma­da ni one ni­su vit­ke kao ne­ka­da. Struč­nja­ci ka­žu da je to za­to što se dje­ci on­dje vi­še do­pu­šta da je­du ener­get­ski bo­ga­tu, a nu­tri­tiv­no si­ro­maš­nu pro­ce­su­ira­nu hra­nu s pu­no ka­lo­ri­ja. Ju­čer pred­stav­lje­no hr­vat­sko is­tra­ži­va­nje po­ka­za­lo je da smo u tom me­di­te­ran­skom tren­du: ima­mo 35 pos­to dje­ce s pre­ko­mjer­nom tje­les­nom te­ži­nom i deb­lji­nom, od­lič­nim pre­du­vje­ti­ma za deb­lji­nu u odras­loj do­bi, kar­di­ova­sku­lar­ne bo­les­ti, di­ja­be­tes i broj­ne dru­ge ne­ve­se­le po­s­lje­di­ce za zdrav­lje. Ka­že­mo li da smo prije 15 go­di­na imali 20 pos­to dje­ce s vi­škom ki­la te ka­ko ma­nje od 15% ro­di­te­lja ka­že da je svjes­no pro­ble­ma pre­ko­mjer­ne te­ži­ne kod dje­ce, vid­lji­vo je ka­ko za­tva­ra­mo oči pred tim ras­tu­ćim jav­noz­drav­s­tve­nim pro­ble­mom. Por­tu­gal, re­ci­mo, nije za­tva­rao oči pa su u de­set go­di­na oz­bilj­nom na­ci­onal­nom in­ter­ven­ci­jom trend pre­okre­nu­li u svo­ju ko­rist te za­us­ta­vi­li ši­re­nje deb­lji­ne me­đu dje­com. Za­to i ni­su u druš­tvu s os­ta­lim me­di­te­ran­skim zemljama. Hrvatska ima pro­gra­ma s ci­ljem ši­re­nja zdra­vih navika, iz­dva­ja se tu i ne­ki no­vac, ali ne shva­ća­mo to kao oz­bi­ljan pro­blem. Pri­mar­na zdrav­s­tve­na za­šti­ta bi­lje­ži tek 0,1 pos­to dje­ce s pre­ko­mjer­nom te­ži­nom, a u ško­la­ma prodaju i ga­zi­ra­na i ener­get­ska pi­ća. Ni­ka­ko da osvi­jes­ti­mo važ­nost pre­ven­ci­je, ko­ja je u slu­ča­ju zdra­vih ži­vot­nih navika dje­ce, baš ka­ko je rek­la dr. An­to­inet­te Ka­ić-Rak, eko­nom­sko ula­ga­nje jer je ri­ječ o bu­du­ćim rad­ni­ci­ma koji će no­si­ti ovo druš­tvo. Ako pak ne za­us­ta­vi­mo ovu su­vre­me­nu bo­lest, na­ša će dje­ca odras­la na to­na­ma še­će­ra i so­li, pi­lje­ći pa­siv­no u gad­ge­te ko­je smo im ve­li­ko­duš­no na­ku­po­va­li, živjeti kraće ne­go mi.

Naj­vi­še je de­be­le dje­ce u zemljama Me­di­te­ra­na jer im naj­vi­še do­pu­šta­ju da je­du lo­šu hra­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.