Ne­ka po­di­zvo­đa­či vra­te no­vac. Ne do­la­zi u ob­zir da ja i HDZ tr­pi­mo šte­tu

Na­kon za­vr­šet­ka sum­mi­ta li­de­ra Eu­rop­ske uni­je i za­pad­nog Bal­ka­na u So­fi­ji, pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća no­vi­na­ri do­če­ka­li pi­ta­nji­ma o ma­ilo­vi­ma, a on im od­go­vo­rio:

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tomislav Kras­nec

Dan za­po­čeo naj­a­vom da će on kao premijer iz­dr­ža­ti ne sa­mo po­li­tič­ke po­tre­se ne­go i da će 2020. pred­sje­da­ti sum­mi­tom u Za­gre­bu Dok mu se kod ku­će Vla­da tre­se kao nikad prije, An­drej Plen­ko­vić je u So­fi­ji, gdje je ju­čer pred­stav­ljao Hr­vat­sku na sum­mi­tu li­de­ra Eu­rop­ske uni­je i za­pad­nog Bal­ka­na, za­po­čeo dan pri­lič­no sa­mo­uvje­re­nom naj­a­vom da će on kao premijer iz­dr­ža­ti ne sa­mo ak­tu­al­ne po­li­tič­ke po­tre­se ne­go i do­če­ka­ti da 2020. pred­sje­da slje­de­ćim europ­sko-bal­kan­skim sum­mi­tom u Hr­vat­skoj. No, na­kon za­vr­šet­ka sku­pa u So­fi­ji, no­vi­na­ri su ga po­nov­no do­če­ka­li s pi­ta­nji­ma o no­vim ma­ilo­vi­ma, objav­lje­ni­ma ju­čer na por­ta­lu In­dex.hr, koji po­ka­zu­ju vi­sok stu­panj nje­go­ve upu­će­nos­ti u rad ta­ko­zva­ne gru­pe Borg.

Ne­ugod­na pi­ta­nja

Pri­tis­nut tim ne­ugod­nim pi­ta­nji­ma, Plen­ko­vić je iz­nio neo­bič­nu ide­ju: da kon­zul­tan­ti, koji su ra­di­li kao “po­di­zvo­đa­či” u res­truk­tu­ri­ra­nju Agro­ko­ra na­kon što su su­dje­lo­va­li u pi­sa­nju sa­mog za­ko­na koji je to res­truk­tu­ri­ra­nje po­mo­ću iz­van­red­nu upra­vu omo­gu­ćio, “vra­te no­vac za sve što sma­tra­ju da je su­viš­no i ne­zas­lu­že­no”. Bi­la bi to li­je­pa ges­ta, sma­tra premijer. – Me­ne ni­ti je it­ko pi­tao ni­ti sam znao tko će bi­ti po­di­zvo­đa­či. Ne do­la­zi u ob­zir da ja po­li­tič­ki, a još ma­nje Vla­da ili HDZ, tr­pim šte­tu ili od­go­va­ram zbog tak­ve si­tu­aci­je. Že­lim da se sve ra­svi­je- tli i da po­gle­da­mo ko­li­ko je jed­na us­pješ­na pri­ča iz raz­li­či­tih in­te­re­sa doš­la u si­tu­aci­ju da se do­vo­di u pi­ta­nje ci­je­li pro­ces. Pro­ble­ma­tič­na je ta či­nje­ni­ca da su ne­ki kas­ni­je bili an­ga­ži­ra­ni na dru­gi na­čin. Me­ni je žao. Tre­ba­li su se svi zaposliti u Agro­ko­ru i go­to­vo, i stvar bi bi­la ri­je­še­na, kao što su mnogi dru­gi doš­li ra­di­ti u sus­tav Agro­ko­ra. To bi bio put i ni­kak­vih pro­ble­ma da­nas ne bi bi­lo – re­kao je premijer, do­da­ju­ći da ga ci­je­la afe­ra oko e-ma­il pre­pi­ske Mar­ti­ne Da­lić s tzv. gru­pom Borg ne uz­ne­mi­ra­va. – Mo­ram priz­na­ti da da­nas ni­sam to­li­ko pra­tio me­di­je, imao sam dru­gih za­da­ća. Ali jas­no mi je kak­vom tren­du i kak­vom smje­ru na­pa­da smo tre­nu­tač­no iz­lo­že­ni. Još jednom ću po­no­vi­ti: ci­je­lu svo­ju ka­ri­je­ru, svoj po­li­tič­ki ži­vot, druš­tve­ni an­ga­žman ba­zi­ram na čes­ti­tos­ti, po­šte­nju, ne­ko­rum­pi­ra­nos­ti. I sa te stra­ne sam po ovoj te­mi, i po svi­ma dru­gi­ma ko­ji­ma sam se u ži­vo­tu ba­vio, mi­ran da ne mo­gu bi­ti mir­ni­ji – re­kao je Plen­ko­vić. Po­no­vio je da je za nje­ga naj­bit­ni­je to da je Us­tav­ni sud pre­su­dio da je lex Agro­kor u skla­du s Us­ta­vom RH.

Uba­cio se u dek­la­ra­ci­ju

Ra­ni­je ju­čer u So­fi­ji, u iz­ja­vi stra­nim no­vi­na­ri­ma pri do­la­sku na sum­mit, Plen­ko­vić se po­hva­lio da će on pred­sje­da­ti slje­de­ćim tak­vim sum­mi­tom u for­ma­tu svih li­de­ra EU i za­pad­nog Bal­ka­na u pr­voj po­lo­vi­ci 2020. go­di­ne. – Već je u za­ključ­ci­ma da­naš­njeg sum­mi­ta za­pi­sa­no da ću ja, kao pred­sje­da­ju­ći Vi­je­ća 2020., po­nov­no or­ga­ni­zi­ra­ti ovaj do­ga­đaj – re­kao je Plen­ko­vić. Za­ključ­ci, od­nos­no so­fij­ska dek­la­ra­ci­ja na ko­ju se re­fe­ri­rao, ne spo­mi­nju baš da će taj sum­mit or­ga­ni­zi­ra­ti Plen­ko­vić osob­no jer nit­ko, na­rav­no, ne zna tko će bi­ti hr­vat­ski premijer 2020.: “EU poz­drav­lja na­mje­ru Hr­vat­ske da bu­de do­ma­ćin sum­mi­tu Eu­rop­ske uni­je i za­pad­nog Bal­ka­na ti­je­kom svog pred­sje­da­nja 2020. go­di­ne”. No, na uba­ci­va­nje te re­če­ni­ce u dek­la­ra­ci­ju iz So­fi­je Plen­ko­vić je osob­no snaž­no in­zis­ti­rao.

“Ne­ka vra­te no­vac za sve što sma­tra­ju da je su­viš­no i ne­zas­lu­že­no. Bi­la bi to li­je­pa ges­ta” Jas­no mi je kak­vom smo tren­du i kak­vom smje­ru na­pa­da tre­nu­tač­no iz­lo­že­ni

Plen­ko­vić: Že­lim da se sve ra­svi­je­tli i da po­gle­da­mo ko­li­ko je jed­na us­pješ­na pri­ča iz raz­li­či­tih in­te­re­sa doš­la u si­tu­aci­ju da se do­vo­di u pi­ta­nje ci­je­li pro­ces

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.