RH se ne­ma što mi­je­ša­ti u iz­ru­če­nje Her­na­di­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

“Ovo je je­dins­tven slu­čaj da ti­je­la jed­ne dr­ža­ve – Hr­vat­ske – tra­že objaš­nje­nja i ocje­nju­ju pro­ved­bu za­ko­na dru­ge dr­ža­ve – Ma­đar­ske” Pri­hva­ti li Sud EU, ti­je­lo za­du­že­no za tu­ma­če­nje pra­va Uni­je, miš­lje­nje svo­jeg neo­vis­nog od­vjet­ni­ka Ma­ci­eja Szpu­na­ra, pro­gla­sit će se ve­li­kim di­je­lom ne­nad­lež­nim za od­lu­či­va­nje o pi­ta­nji­ma ko­je je pos­ta­vio Žu­pa­nij­ski sud u Za­gre­bu ko­ja se ti­ču ma­đar­skih pra­vo­sud­nih vlas­ti i nji­ho­va od­go­vo­ra na zah­tjev za iz­ru­če­nje pred­sjed- ni­ka upra­ve MOL-a Zsol­ta Her­na­di­ja po europ­skom uhid­be­nom na­lo­gu. Žu­pa­nij­ski sud u Za­gre­bu pos­ta­vio je Su­du EU pet pi­ta­nja ko­ja se ti­ču ma­đar­skog (ne)iz­vr­ša­va­nja EUN-a pro­tiv Her­na­di­ja, ko­je­ga se te­re­ti da je s pet mi­li­ju­na eura pod­mi­tio ne­ka­daš­njeg hr­vat­skog pre­mi­je­ra Ivu Sa­na­de­ra u za­mje­nu za uprav­ljač­ka pra­va u Ini. Za sva­ki se pos­tu­pak pri Su­du EU do­dje­lju­je su­dac i ne­za­vis­ni od­vjet­nik či­je je miš­lje­nje neo­bvez­no, ali us­mje­ra­va Sud na­kon odr­ža­ne ras­pra­ve. Od­vjet­nik Szpu­nar sma­tra da se sud mo­ra pro­gla­si­ti ne­nad­lež­nim na čak če­ti­ri pi­ta­nja iz Hr­vat­ske jer ne vi­di ka­ko bi od­go­vo­ri smje­li ima­ti utje­ca­ja na pos­tu­pak u Hr­vat­skoj. – Či­ni se da Žu­pa­nij­ski sud u Za­gre­bu sma­tra da od­go­vor Su­da EU mo­že bi­ti os­no­va za pov­la­če­nje EUN-a. Ti­je­lo ko­je je iz­da­lo EUN neo­vis­no je i mo­ra bi­ti neo­vis­no – ka­že u obraz­lo­že­nju. U pred­me­tu po­put ovo­ga jed­nos­tav­no ne vi­dim ka­ko je od­go­vor Su­da EU po­tre­ban za pos­tu­pak u Hr­vat­skoj. Od­lu­ka mo­že bi­ti re­le­vant­na sa­mo ma­đar­skim ti­je­li­ma, a ona ni­su pod­ni­je­la ovaj zah­tjev, do­da- je. Is­ti­če i da je ovo, po nje­go­vu zna­nju, je­dins­tven slu­čaj da ti­je­la jed­ne dr­ža­ve – Hr­vat­ske – tra­že objaš­nje­nja i ocje­nju­ju pro­ved­bu za­ko­na dru­ge dr­ža­ve – Ma­đar­ske. – Ne smi­je se za­bo­ra­vi­ti da je os­no­va sus­ta­va na ko­jem se te­me­lji EUN uza­jam­no po­vje­re­nje. Ako država čla­ni­ca ko­ja iz­da­je EUN poč­ne pri­mje­nji­va­ti i tu­ma­či­ti pravo dr­ža­ve čla­ni­ce iz­vr­še­nja, opas­no se pri­bli­ža­va po­vre­di uza­jam­nog po­vje­re­nja – gla­si kri­ti­ka. Ipak, od­vjet­nik u jednom pi­ta­nju po­dr­ža­va Hr­vat­sku i ka­že da je pra­vo­sud­no ti­je­lo iz­vr­še­nja Ma­đar­ske duž­no do­ni­je­ti od­lu­ku o EUN-u koji mu je pos­lan čak i ako je u toj dr­ža­vi već od­lu­če­no o pret­hod­nom EUN-u, što je Ma­đar­ska pro­pus­ti­la uči­ni­ti.

Zsolt Her­na­di Za še­fom MOL-a ras­pi­san je eu­rop­ski uhid­be­ni na­log

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.