Alix Part­ner­su 1,1 mil. ku­na mjesečno ma­nje

Adri­su nu­de roll-up, ali ta tvrt­ka ne­će po­vu­ći tuž­be

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net Ma­ri­na Šu­njer­ga ZA­GREB

Pre­go­va­ra se da se Agra­mu kao naj­ve­ćem ma­lom di­oni­ča­ru po­t­vr­di da će mu dio pla­sma­na po­put onih u Agro­la­gu­ni bi­ti osi­gu­ran Na­god­ba vje­rov­ni­ka Agro­ko­ra je pred vra­ti­ma, idu­ćeg tjed­na tre­bao bi se za­vr­ši­ti i fi­nal­ni na­crt na­god­be, pre­da­ti ugo­vor o na­god­bi do kra­ja svib­nja na Tr­go­vač­kom su­du, a pred iz­van­red­nom upra­vom Fa­bri­sa Pe­ru­ška os­tao je još niz ne­do­vr­še­nih za­da­ta­ka. U ti­je­ku su još pre­go­vo­ri s Adris Gru­pom ko­ja je Agro­ko­ru po­su­di­la mi­li­jar­du ku­na te Agra­mom koji je naj­ve­ći ma­li di­oni­čar tvrt­ki u sus­ta­vu kon­cer­na.

Adris ne odus­ta­je

To su ujed­no i naj­ve­ći kri­ti­ča­ri na­god­be, uz kom­pa­ni­ju Fran­ck. Adris Gru­pa os­po­ri­la je traž­bi­ne vlas­ni­ka obvez­ni­ca, kao i potraživanja roll-up kre­di­to­ra još u si­ječ­nju, a pre­go­vo­ri se vo­de i o pov­la­če­nju “tak­tič­kih os­po­ra­va­nja”, ka­ko ih kva­li­fi­ci­ra iz­van­red­ni po­vje­re­nik Fa­bris Pe­ru­ško. Sto­ga je Adris Gru­pi na­vod­no po­nu­đe­no ne­ko­li­ko op­ci­ja ko­je bi ih tre­ba­le pri­vo­lje­ti na do­go­vor, a jed­na od njih je da dio potraživanja re­fi­nan­ci­ra kroz ta­ko­zva­ni roll-up. Taj dio potraživanja u tom bi slu­ča­ju sa­svim na­pla­tio. Me­đu­tim, Nad­zor­ni od­bor Adri­sa koji se odr­žao u če­t­vr­tak ras­prav­ljao je o even­tu­al­nim na­či­ni­ma na­pla­te, ali je pos­la­na po­ru­ka da kom­pa­ni­ja po­dr­ža­va prav­ne rad­nje na ko­je se od­lu­či­la upra­va. – Ras­prav­lja­li smo o naj­no­vi­jim zbi­va­nji­ma u ve­zi s Agro­ko­rom i mo­guć­nos­ti­ma na­pla­te Adri- so­vih potraživanja pro­izaš­lih iz ugo­vo­ra o pos­lov­noj su­rad­nji, osi­gu­ra­nih za­lož­nim pra­vi­ma na di­oni­ca­ma i dru­gim kva­li­tet­nim ins­tru­men­ti­ma osi­gu­ra­nja pla­ća­nja. Nad­zor­ni od­bor po­dr­žao je na­po­re svih su­di­oni­ka na­god­be, nas­to­ja­nja upra­ve Adris Gru­pe i po­du­ze­te prav­ne rad­nje ka­ko bi se na pra­vi­čan na­čin ri­je­šio ovaj uis­ti­nu zah­tje­van pro­ces i za­šti­ti­li le­gi­tim­ni Adri­so­vi in­te­re­si – sto­ji u pri­op­će­nju ro­vinj­ske kom­pa­ni­je. Dru­gim ri­je­či­ma, Adris se ne na­mje­ra­va na­glo po­vu­ći ni bit­no pro­mi­je­ni­ti svo­je po­te­ze jer u kom­pa­ni­ji du­bo­ko vje­ru­ju da je mo­del na­mi­re­nja ne­pra­ve­dan u di­je­lu u ko­jem pri­vi­le­gi­ra ve­ći broj jam­s­ta­va u od­no­su na kva­li­te­tu jam­s­ta­va, kao što vje­ru­ju da re­fi­nan­ci­ra­na potraživanja ne mo­gu su­dje­lo­va­ti u sa­moj na­god­bi vje­rov­ni­ka. Ho­će li u slu­ča­ju Agra­ma bi­ti vi­še us­pje­ha, upit­no je, ali mo­že se ču­ti da se pre­go­va­ra da se kom­pa­ni­ji kao naj­ve­ćem ma­lom di­oni­ča­ru u ok­vi­ru na­god­be po­t­vr­di da će mu dio pla­sma­na po­put onih u Agro­la­gu­ni bi­ti osi­gu­ran. Pi­ta­nje je ho­će li to sti­mu­li­ra­ti osi­gu­ra­va­ju­ćeg mo­gu­la na bo­lju per­cep­ci­ju na­god­be ili na pot­pu­no pov­la­če­nje iz naj­av­lje­nih prav­nih pos­tu­pa­ka.

Po­ru­ka iz Bu­gar­ske

I dok premijer An­drej Plen­ko­vić iz Bu­gar­ske po­zi­va kon­zul­tan­te da vra­te no­vac Agro­ko­ru, Pe­ru­ško je za­po­čeo pro­ces re­vi­di­ra­nja kon­zul­tant­skih ugo­vo­ra. Ta­ko će se u pro­sje­ku ne­kim gru­pa­ma sa­vjet­ni­ka tro­ško­vi sma­nji­ti za 30 pos­to, me­đu­tim po­s­lje­di­ca je to či­nje­ni­ce da su se ne­ki pos­lo­vi već za­vr­ši­li, ali i da ne­ke di­je­lo­ve pos­la mo­že odra­di­ti ma­nji broj lju­di. Ta­ko će se uku­pan broj od 141 sa­vjet­ni­ka sma­nji­ti, ali naj­vi­še sto­ga jer su mno­ge stva­ri već odra­đe­ne. Sam tim za res­truk­tu­ri­ra­nje, koji je od ukup­no 321 mi­li­ju­na ku­na upri­ho­dio 159 mi­li­ju­na ku­na, imat će ma­nje ugo­vo­re. Alix Part­ners, nes­luž­be­no je po­t­vr­đe­no, imat će ugo­vor ma­nji za oko 15 pos­to. Ka­ko dobiva oko 7,5 mi­li­ju­na ku­na mjesečno za svoj po­sao, to bi zna­či­lo da će os­ta­ti bez oko 1,1 mi­li­jun ku­na mjesečno. Ka­ko će se taj no­vi aran­žman odra­zi­ti na ho­no­ra­re lo­kal­nih sa­vjet­ni­ka, još nije de­fi­ni­ra­no. U Agro­ko­ru ne­ma­ju ni­kak­vu re­ak­ci­ju na kon­tro­verz­nu za­mi­sao pre­mi­je­ra da se “no­vac vra­ti”, ali sve i da je to mo­gu­će iz­ves­ti una­toč po­rez­nim i knji­go­vod­stve­nim pra­vi­li­ma, ta­kav bi po­tez kon­zul­ta­na­ta zna­čio da nji­hov rad ne vri­je­di ni­šta i da za­pra­vo u Agro­ko­ru ni­su tre­ba­li ni bi­ti an­ga­ži­ra­ni. Po mno­gim vje­rov­ni­ci­ma odra­di­li su kva­li­te­tan po­sao vri­je­dan ho­no­ra­ra.

Tim za res­truk­tu­ri­ra­nje koji je od 321 mil. ku­na upri­ho­dio 159 mil. ku­na imat će ma­nje ugo­vo­re Uku­pan broj od 141 sa­vjet­ni­ka sma­njit će se, naj­vi­še sto­ga što su mno­ge stva­ri obav­lje­ne U Agro­ko­ru ne­ma­ju ni­kak­vu re­ak­ci­ju na kon­tro­verz­nu za­mi­sao pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća da se ‘no­vac vra­ti’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.