DIV: Pru­ga će bi­ti ob­nov­lje­na do za­da­nog ro­ka, a to je ve­lja­ča 2020.

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip,bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net

In­te­gral iz BiH po­čet će ra­di­ti pu­nim ka­pa­ci­te­tom u ro­ku od tri tjed­na, a u HŽ In­fras­truk­tu­ri ka­žu da ne raz­ma­tra­ju ra­skid ugo­vo­ra Jo­sip Bo­hu­tin­ski Re­kons­truk­ci­ja pos­to­je­ćeg i grad­nja dru­gog ko­lo­si­je­ka že­ljez­nič­ke pru­ge na di­oni­ci Du­go Se­lo – Kri­žev­ci, vri­jed­ne 1,239 mi­li­jar­di ku­na, za tri tjed­na tre­ba­le bi po­če­ti pu­nim ka­pa­ci­te­tom, na­kon što su bi­le us­po­re­ne u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na zbog pro­ble­ma u ko­je je za­pao po­di­zvo­đač ra­do­va, tvrt­ka Hi­dro­elek­tra-ni­sko­grad­nja. Glav­ni iz­vo­đa­či ra­do­va DIV, Da­le­ko­vod i Za­greb Mon­ta­ža su umjes­to po­sr­nu­le Hi­dro­elek­tre pot­kraj ožuj­ka an­ga­ži­ra­li tvrtku In­te­gral iz BiH. Član upra­ve DIV-a Da­li­bor Ma­ri­ja­no­vić ka­že da su se ra­do­vi zbog pro­ble­ma s Hi­dro­elek­trom odvi­ja­li s 50 pos­to ka­pa­ci­te­ta i da kon­zor­cij sad pla­ća ci­je­nu što ni­su prije naš­li no­vog po­di­zvo­đa­ča ra­do­va. No una­toč tim pro­ble­mi­ma, Ma­ri­ja­no­vić ka­že da se sad na­zi­re rje­še­nje i da kon­zor­cij uz sta­bil­nog part­ne­ra mo­že ra­do­ve koji su za­po­če­li u sr­p­nju 2016. za­vr­ši­ti u za­da­nom ro­ku, a to je ve­lja­ča 2020. go­di­ne. In­te­gral će po­če­ti pu­nim ka­pa­ci­te­tom s grad­njom pru­ge kad oba­vi sve ad­mi­nis­tra­tiv­ne poslove te is­ho­di rad­ne do­zvo­le za svo­je rad­ni­ke u Hr­vat­skoj. A da bi tih oko 270 rad­ni­ka do­bi­lo rad­ne do­zvo­le, mo­ra­ju ima­ti pri­jav­lje­no bo­ra­vi­šte u Hr­vat­skoj, pa je In­te­gra­lu ve­li­ki pro­blem bio gdje u bli­zi­ni gra­di­li­šta na­ći smje­štaj i pri­ja­vi­ti svo­je rad­ni­ke. Rje­še­nje je, ka­žu na­ši su­go­vor­ni­ci, na kra­ju ipak na­đe­no. Hi­dro­elek­tra je pris­ta­la iz­naj­mi­ti im svoj kamp po ra­zum­noj ci­je­ni. Mi­nis­tar­stvo mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re pak mo­ra­lo je da­ti po­t­vr­du da su ra­do­vi na pru­zi Du­go Se­lo – Kri­žev­ci od stra­te­škog zna­ča­ja ka­ko bi po­li­ci­ja rad­ni­ci­ma In­te­gra­la iz­da­la po­treb­ne do­zvo­le. U HŽ In­fras­truk­tu­ri pak ka­žu da nije toč­no da raz­ma­tra­ju mo­guć­nost ra­ski­da ugo­vo­ra za ra­do­ve na pru­zi Du­go Se­lo – Kri­žev­ci, kao što su ne­ki me­di­ji obja­vi­li. Objaš­nja­va­ju da tak­va mo­guć­nost u ugo­vo­ru pos­to­ji, no po­ru­ču­ju da bi do to­ga moglo do­ći sa­mo kad bi ra­do­vi bili nas­tav­lje­ni do­sa­daš­njim tem­pom. Ra­do­vi na pru­zi Du­go Se­lo – Kri­žev­ci dio su ve­li­kog pro­jek­ta us­pos­ta­ve dvo­ko­lo­si­ječ­ne že­ljez­nič­ke pru­ge vi­so­ke učin­ko­vi­tos­ti na Me­di­te­ran­skom ko­ri­do­ru je­dins­tve­ne tran­se­urop­ske pro­met­ne mre­že TEN-T (pro­met­ni ko­ri­dor RH2), Za te je re­do­ve osi­gu­ra­no 85-pos­tot­no fi­nan­ci­ra­nje iz Europ­skog fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj, pre­os­ta­lih 15 pos­to vri­jed­nos­ti pro­jek­ta fi­nan­ci­rat će se iz na­ci­onal­nih sred­sta­va.

MA­JA GABELICA ŠUPLJIKA: Či­nje­ni­ca je da ne­ka dje­ca ži­ve u ‘du­gi­nim obi­te­lji­ma’. Mo­ra­mo im po­mo­ći da se osje­ća­ju si­gur­ni­ma, po­se­bi­ce od­go­ji­te­lji i uči­te­lji

An­đel­ko Bo­san­čić du­go­go­diš­nji je član HDZ-a i biv­ši žu­pa­nij­ski vi­jeć­nik, na Ble­ibur­gu je bio sa su­mje­šta­ni­ma

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

za­mje­ni­ca pra­vo­bra­ni­te­lji­ce za dje­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.