Mi­li­junt­na put­ni­ca sti­gla 13 da­na prije ne­go lani

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra) (jb)

Zrač­na lu­ka Fra­njo Tuđ­man ju­čer je za­bi­lje­ži­la ovo­go­diš­nju mi­li­jun­tu put­ni­cu, a do­go­di­lo se to ra­ni­je ne­go ikad u po­vi­jes­ti te zrač­ne lu­ke, čak 13 da­na prije u od­no­su na lani. Mi­li­jun­ta put­ni­ca je Viš­nja Mra­zo­vac s le­ta Emi­ra­te­sa iz Za­gre­ba za Du­bai. struč­nja­ka u Hr­vat­skoj za­pos­lit će mul­ti­na­ci­onal­na kom­pa­ni­ja Bri­tish Ame­ri­can To­bac­co (BAT), koji će pos­ta­ti dio glo­bal­nog ti­ma za teh­no­lo­ški ino­va­tiv­ne no­ve ge­ne­ra­ci­je du­han­skih pro­izvo­da, pri­op­ći­li su iz BAT-a. Na­jav­lju­ju ka­ko će RH do kra­ja go­di­ne bi­ti jed­na od pr­vih ze­ma­lja u ko­ji­ma će na tr­ži­štu pod bren­dom GLO pla­si­ra­ti pro­izvod no­ve ge­ne­ra­ci­je koji za­gri­ja­va du­han bez iz­ga­ra­nja, koji je do sa­da lan­si­ran u Ja­pa­nu, Švi­car­skoj, Juž­noj Ko­re­ji, Ka­na­di... U ra­zvoj no­ve ge­ne­ra­ci­je pro­izvo­da od 2012. inves­ti­ra­li vi­še od 2,5 ml­rd. do­la­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.