Obi­lje­že­na 24. go­diš­nji­ca smr­ti Stje­pa­na Su­li­man­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Na grob­lju u Tur­na­ši­ci kod Pi­to­ma­če ju­čer je obi­lje­že­na 24. go­diš­nji­ca smr­ti Stje­pa­na Su­li­man­ca, pr­vog pot­pred­sjed­ni­ka Hr­vat­sko­ga sa­bo­ra, a me­đu broj­nim uzva­ni­ci­ma po­čast je odao i pred­sjed­nik Sa­bo­ra Gor­dan Jan­dro­ko­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.