Sa­na­der: An­đel­ko Bo­san­čić je ne­vin čo­vjek, ko­li­ko znam

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pe­te­ro hr­vat­skih dr­žav­lja­na te je­dan slo­ven­ski od proš­le su su­bo­te u pri­tvo­ru kod Kla­gen­fur­ta u Aus­tri­ji zbog os­no­va­ne sum­nje da su na sku­pu u Ble­ibur­gu pre­kr­ši­li aus­trij­ski za­kon o za­bra­ni is­ti­ca­nja fa­šis­tič­kih i na­cis­tič­kih sim­bo­la te im, pre­ma ri­je­či­ma glas­no­go­vor­ni­ce su­da u Kla­gen­fur­tu, pri­je­ti i do de­set go­di­na za­tvo­ra. Me­đu nji­ma je i du­go­go­diš­nji is­tak­nu­ti član du­go­polj­skog HDZ-a i biv­ši žu­pa­nij­ski vi­jeć­nik An­đel­ko Bo­san­čić koji je, na­vod­no, u jednom tre­nut­ku, glas­no pje­va­ju­ći, des­ni­cu vi­so­ko po­dig­nuo u zrak.

Že­vr­nja: Pris­to­jan i ugo­dan

Pri­ve­de­ni Bo­san­čić na Ble­iburg je pu­to­vao sa su­mje­šta­ni­ma i dru­gim HDZ-ov­ci­ma me­đu ko­ji­ma su bili i biv­ši žu­pan, a da­nas pred­sjed­nik du­go­polj­skog ogran­ka stran­ke Zlat­ko Že­vr­nja i lo­kal­ni po­du­zet­nik Lju­bo Ma­ra­so­vić. – Si­gur­no je ri­ječ o ve­li­koj za­bu­ni. To je čo­vjek u oz­bilj­nim go­di­na­ma, ugo­dan i pris­to­jan, hu­ma­ni­ta­rac, ne­ma ni pre­kr­šaj­nu pri­ja­vu za kri­vo par­ki­ra­nje. To mo­ra bi­ti gre­ška. Svi su bili u ču­du zbog če­ga su po­li­caj­ci doš­li do nje­ga, mo­žda se sa­mo išao ne­ko­me ja­vi­ti, mah­nuo mu – ka­zao nam je u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru biv­ši HDZ-ov žu­pan Zlat­ko Že­vr­nja. Or­ga­ni­za­to­ri ko­me­mo­ra­ci­je i aus­trij­ska po­li­ci­ja ove su go­di­ne sla­li vr­lo jas­na upo­zo­re­nja da se ne­će to­le­ri­ra­ti ni­kak­vi ek­s­tre­mis­tič­ki is­pa­di. A što je, una­toč to­me što je šes­te­ro uhi­će­no, i uro­di­lo plo­dom. – Na Ble­ibur­gu je ove go­di­ne bi­lo iz­me­đu 12 i 15 ti­su­ća lju­di. Ne znam je li šes­te­ro uhi­će­nih kri­vo ili nije, na­dam se da ni­su. Ono što je si­gur­no je da je ove go­di­ne bi­lo naj­ma­nje in­ci­de­na­ta do­sad – ka­zao je glav­ni taj­nik Po­čas­nog ble­ibur­škog vo­da Bo­že Vu­ku­šić. Ci­je­li slu­čaj pra­ti i hr­vat­sko Mi­nis­tar­stvo vanj­skih i europ­skih pos­lo­va ko­je je suk­lad­no svo­jim ov­las­ti­ma hr­vat­skim dr­žav­lja­ni­ma pu­tem Ve­le­pos­lans­tva RH u Aus­tri­ji pru­ži­lo sve dos­tup­ne in­for­ma­ci­je i mo­gu­ću kon­zu­lar­nu Oče­ku­ju li kak­ve sank­ci­je HDZov­ca iz Du­go­po­lja An­đel­ka Bo­san­či­ća pro­gla­si li ga sud u Kla­gen­fur­tu do­is­ta kri­vim, od­nos­no ako pre­su­de da je pre­kr­šio aus­trij­ski za­kon o za­bra­ni is­ti­ca­nja fa­šis­tič­kih i na­cis­tič­kih sim­bo­la, pred­sjed­nik Žu­pa­nij­skog od­bo­ra HDZ-a Split­sko­dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je An­te Sa­na­der nije že­lio na­ga­đa­ti. – To su sad već hi­po­tet­ska pi­ta­nja – ka­zao je Sa­na­der. Do­dao je i ka­ko je, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je je do­bio od ne­kih ko­le­ga koji su bili s Bo­san­či­ćem, stra­dao ne­vin čo­vjek. – Ne mo­gu bi­ti su­dac, ali mo­je su in­for­ma­ci­je da je čo­vjek ne­vin i da to nije bi­lo ta­ko – ka­zao je Sa­na­der. pomoć te će je, ka­žu, nas­ta­vi­ti pru­ža­ti i da­lje. – Dje­lat­nik ve­le­pos­lans­tva RH u Aus­tri­ji po­sje­tio je hr­vat­ske dr­žav­lja­ne, u re­do­vi­tom smo kon­tak­tu s čla­no­vi­ma obi­te­lji te sto­ji­mo na ras­po­la­ga­nju za sva­ku vr­stu kon­zu­lar­ne po­mo­ći ko­ja im bu­de po­treb­na – od­go­vo­ri­li su u MVEP-u.

Sud­ska ras­pra­va 28. svib­nja

Hr­vat­ski dr­žav­lja­ni, ka­žu u Mi­nis­tar­stvu, do­bi­li su i od­vjet­ni­ke po služ­be­noj duž­nos­ti, na ras­po­la­ga­nju ima­ju pre­vo­di­te­lje, a sud­ska ras­pra­va na kojoj će se po­ja­vi­ti pred su­cem za­ka­za­na je za po­ne­dje­ljak 28. svib­nja 2018. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.