I Za­greb bi mo­gao bi­ra­ti svog noć­nog gra­do­na­čel­ni­ka

Za si­gu­ran i živ noć­ni ži­vot, ima­ju ga Am­s­ter­dam, Lon­don, Ber­lin...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­lan­da Rak Šajn

Noć­ni ži­vot ge­ne­ri­ra mi­li­jun­ske poslove i pri­ho­de gra­do­vi­ma pa tre­ba­ju i gra­do­na­čel­ni­ka koji no­ću ra­di, dok pra­vi spa­va Iako on “de­la” 24 sa­ta na dan, 365 da­na u go­di­ni, ne­dav­no priz­na­nje Mi­la­na Ban­di­ća na Fa­ce­bo­oku ka­ko se 22,1% Za­grep­ča­na osje­ća ne­si­gur­no u svom kvar­tu no­ću, a 33,5% ih i noć­ni jav­ni pri­je­voz sma­tra ne­si­gur­nim, po­ka­zu­je ka­ko je mo­žda pravo vri­je­me za nje­go­va “pan­da­na” koji bi, s ob­zi­rom na to da i gra­do­na­čel­ni­ku po­ne­kad treba od­mor, umjes­to nje­ga “de­lao” no­ću. Ini­ci­ja­ti­va, ko­ju pri­hva­ća sve vi­še gra­do­va svi­je­ta, po­tek­la je iz Am­s­ter­da­ma s ci­ljem ra­zvit­ka eko­no­mi­je noć­nog ži­vo­ta, ko­jom do­bi­va­ju i grad i gra­đa­ni. Zna­ko­vi­to, i pr­vi se am­s­ter­dam­ski noć­ni gra­do­na­čel­nik zvao Mi­lan. No nije “Cro­at”, pre­zi­va se Mi­rik Gel­ders, uvje­ra­va nas El­la Over­k­le­eft, su­os­ni­va­či­ca Zak­la­de Noć­ni gra­do­na­čel­nik Am­s­ter­dam, ko­ja je nev­la­di­na i ne­pro­fit­na or­ga­ni­za­ci­ja, a da­nas će svo­ja is­kus­tva o to­me po­di­je­li­ti i sa Za­grep­ča­ni­ma u Ili­ci 124 u 18 sa­ti u sklo­pu pro­jek­ta Ili­ca Q’ART.

Po­če­lo zbog ple­sa na šip­ki

Što bi za­pra­vo ra­dio za­gre­bač­ki noć­ni gra­do­na­čel­nik? – Or­ga­ni­zi­rao bi, pri­mje­ri­ce, sas­tan­ke s vlas­ni­ci­ma noć­nih klu­bo­va ka­ko bi se upoz­nao s nji­ho­vim po­tre­ba­ma, bio po­sred­nik iz­me­đu po­li­ti­ke Gra­da i udru­že­nja mla­dih koji or­ga­ni­zi­ra­ju fes­ti­va­le... Ovi­si. Sva­ki grad je druk­či­ji. No ta bi oso­ba sva­ka­ko mo­gla sa­vje­to­va­ti Mi­la­na Ban­di­ća što je naj­bo­lje po­du­ze­ti kad je ri­ječ o si­gur­nom, di­na­mič­nom i kre­ativ­nom noć­nom ži­vo­tu u Za­gre­bu – objaš­nja­va ta kre­ativ­na pro­du­cen­ti­ca druš­tve­nog i ur­ba­nog ra­zvo­ja, ko­ja ujed­no ra­di i na na­ci­onal­noj kam­pa­nji “Si­gur­na za­ba­va” na­mi­je­nje­noj klu­bo­vi­ma i fes­ti­va­li­ma. Doz­na­je­mo ka­ko noć­ni gra­do­na­čel­nik mo­ra ima­ti odre­đe­ne vje­šti­ne. Mo­ra bi­ti ko­mu­ni­ka­ti­van, ka­riz­ma­ti­čan, druš­tve­no an­ga­ži­ran, do­bar po­sred­nik iz­me­đu po­li­ti­ke, umjet­ni­ka i po­du­zet­ni­ka koji su­dje­lu­ju u noć­nom ži­vo­tu, ima­ti ši­rok krug poz­na­ni­ka na noć­noj sce­ni gra­da, go­vo­ri­ti ba­rem dva je­zi­ka... što je re­zul­tat ini­ci­ja­ti­ve s ko­jom se u Am­s­ter­da­mu za­po­če­lo prije 15 go­di­na kad je grad­sko vi­je­će u noć­nim klu­bo­vi­ma za­ko­nom htje­lo za­bra­ni­ti ta­da po­pu­la­ran ples na šip­ki. Sku­pi­na po­li­tič­kih ak­ti­vis­ta i vlas­ni­ka klu­bo­va ta­da se po­bu­ni­la i uje­di­ni­la uvje­re­na ka­ko bi Grad tre­bao vi­še zna­ti o noć­nom ži­vo­tu prije do­no­še­nja stro­gih pra­vi­la ko­ja bi ga spu­ta­va­la. S go­di­na­ma je nji­ho­va ini­ci­ja­ti­va na­ras­la do po­lus­luž­be­ne po­zi­ci­je noć­nog gra­do­na­čel­ni­ka ko­je­ga gra­đa­ni ta­ko­đer bi­ra­ju na iz­bo­ri­ma – onli­ne, a u iz­bor­noj no­ći i ži­ri. Ban­di­ćev ime­njak Mi­lan bio je pr­vi iz­a­bra­ni noć­ni gra­do­na­čel­nik 2012., a na­kon što je odra­dio još “sa­mo” je­dan dvo­go­diš­nji man­dat, noć­nu vlast pre­uzeo je Sha­mi­ro van der Geld. – Prije če­ti­ri go­di­ne uda­ri­li smo služ­be­ni te­melj noć­nom gra­do­na­čel­ni­ku, koji je pos­tao služ­be­na fon­da­ci­ja, ko­je sam ja su­os­ni­va­či­ca s Mi­la­nom Mi­ri­kom, te smo da­nas oz­bi­ljan part­ner Gra­da Am­s­ter­da­ma i sa­vje­tu­je­mo ne­ko­li­ko nje­go­vih odje­la – ka­že Over­k­le­eft. Pu­no Am­s­ter­da­ma­ca ne­ma poj­ma što se no­ću do­ga­đa u nji­ho- vu gra­du i u noć­nom ži­vo­tu vi­de sa­mo pro­blem. Dru­gi pak u noć­nom ži­vo­tu vi­de ge­ne­ra­tor prihoda i ra­zvoj pos­lo­va, iz­nim­nu važ­nost za druš­tve­ni, kul­tur­ni i kre­ativ­ni ra­zvoj, po­se­bi­ce mla­dih umjet­ni­ka koji su nuž­no po­treb­ni da bi ne­ki grad bio atrak­ti­van, kao i ra­zvoj in­dus­tri­ja po­put di­zaj­na i mo­de. No svi­ma je cilj do­bro­bit gra­da, na­po­mi­nje ona.

Vo­lon­ter­ski sa­vjet­nik

– Noć­ni ži­vot is­pre­ple­ten sa svim as­pek­ti­ma kre­ativ­ne in­dus­tri­je pa je po­želj­no i da “pra­vi” gra­do­na­čel­nik upoz­nat s nji­me, s odre­đe­nim sup­kul­tu­ra­ma, tren­do­vi­ma i pro­ble­mi­ma – ka­že ona. Noć­ni gra­do­na­čel­nik, na­ime, nije nje­go­va za­mje­na, već vo­lon­ter­ski sa­vjet­nik – glas­no­go­vor­nik koji dje­lu­je kao nje­go­ve oči i uši po pi­ta­nju svih te­ma ko­je se ti­ču noć­nog ži­vo­ta, a za­pra­vo je “ak­ti­vist u odi­je­lu” i zna bi­ti i ja­ko na­po­ran oni­ma koji de­fi­ni­ra­ju za­ko­ne. Prije no što je pos­tao noć­ni gra­do­na­čel­nik Mi­lan Mi­rik ra­dio je kao kre­ativ­ni di­rek­tor na mno­gim do­ga­đa­ji­ma kre­ativ­nih in­dus­tri­ja, kao što su Di­esel, Ja­me­son, Spo­tify... Po­kre­nuo je i ni­zo­zem­sku elek­tro dan­ce sce­nu te or­ga­ni­zi­rao pr­vi me­đu­na­rod­ni su­sret noć­nih gra­do­na­čel­ni­ka Pa­ri­za, To­ulo­usea, Züric­ha... koji su u am­s­ter­dam­skom mo­de­lu naš­li uzor ka­ko po­mi­ri­ti “noć­nu” eko­no­mi­ju i po­du­zet­niš­tvo s bi­ro­kra­ci­jom i za­jed­ni­com, ra­zvi­ti po­ten­ci­ja­le go­mi­le grad­skih pros­to­ra koji go­di­na­ma zja­pe praz­ni, za glaz­be­ne i dru­ge do­ga­đa­je. Ta prak­sa već je im­ple­men­ti­ra­na i u Londonu, Ber­li­nu, To­ki­ju, Nan­te­su, New Yor­ku... Ber­lin je, pri­mje­ri­ce, od ne­ka­daš­njeg gra­da bez noć­nog ži­vo­ta pos­tao je­dan od naj­ja­čih svjet­skih gra­do­va s od­lič­nim noć­nim pro­vo­dom, a ka­ko sva­ki od tih gra­do­va ima svo­ju vi­zi­ju noć­nog gra­do­na­čel­ni­ka, oni su po­neg­dje i sas­tav­ni dio ure­da re­gu­lar­nog gra­do­na­čel­ni­ka, za­mje­ni­ci gra­do­na­čel­ni­ka za kul­tu­ru ili noć­nu eko­no­mi­ju.

Ber­lin je od ne­ka­daš­njeg gra­da bez noć­nog ži­vo­ta pos­tao je­dan od naj­ja­čih gra­do­va za noć­ni pro­vod

El­la Over­k­le­eft, su­os­ni­va­či­ca Zak­la­de Noć­ni gra­do­na­čel­nik Am­s­ter­da­ma

Noć­ni gra­do­na­čel­nik u Am­s­ter­da­mu za­pra­vo je ne­pro­fit­na zak­la­da

Gra­do­na­čel­nik Am­s­ter­da­ma Jo­zi­as van Aart­sen i nje­go­va noć­na “za­mje­na” Sha­mi­ro van der Geld

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.