Le­žer­no slu­šao pre­su­du kao da ga se uop­će ne ti­če

Kao mal­tre­ti­ra­nje je do­ži­vio to što su mu pri­go­va­ra­li zbog ocje­na i dro­gi­ra­nja. Na­kon uboj­stva maj­ke i oca za­bav­ljao se, dro­gi­rao, pu­cao iz pi­što­lja i vo­zio do Za­gre­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Fra­ne Ša­rić

Tin Šu­njer­ga, ka­da iz­a­đe iz za­tvo­ra, imat će 60 go­di­na. Na­kon zlo­či­na nije po­ka­zi­vao emo­ci­je, ne­go se za­bav­ljao i pro­vo­dio s pri­ja­te­lji­ma fra­ne.sa­ric@ve­cer­nji.net Bez ijed­ne emo­ci­je na li­cu, Tin Šu­njer­ga, ubo­ji­ca maj­ke i oca, od­s­lu­šao je pre­su­du Žu­pa­nij­skog su­da u Za­dru. Bli­jed, obri­ja­ne gla­ve, za­kop­čan do gr­la, s po­gle­dom “kroz fo­to­re­por­te­re i ka­mer­ma­ne”, u li­si­ca­ma je uve­den u sud­ni­cu uoči iz­ri­ca­nja pre­su­de. Bio je is­to obu­čen kao i na prvom ro­či­štu. Uz tek po­ne­ku ri­ječ pra­vo­sud­nim po­li­caj­ci­ma le­žer­no je od­s­lu­šao pre­su­du, kao da se to nje­ga ne ti­če. Nije ni po­gle­dao dru­go­op­tu­že­nog Iva­na Ška­ri­ća, ju­čer osu­đe­nog na go­di­nu da­na uvjet­no zbog ne­pri­jav­lji­va­nja stra­vič­nog zlo­či­na u Čis­toj Ve­li­koj u vo­dič­kom za­le­đu. Sje­dio je i šu­tio... Za pod­muk­la i bru­tal­na uboj­stva maj­ke Sil­va­ne (46) i oca Ma­ri­na (45) do­bio je po 24 go­di­ne za­tvo­ra, od­nos­no sut­ki­nja San­dra Ra­da­no­vić iz­rek­la mu je je­dins­tve­nu kaz­nu od 40 go­di­na za­tvo­ra. Tin Šu­njer­ga, ka­da iz­a­đe iz za­tvo­ra, imat će 60 go­di­na, a na­čin i mo­tiv bez­ob­zir­nog zlo­či­na nad ro­di­te­lji­ma do­pri­ni­je­li su to­me da mu se su­di kao odras­loj, a ne ma­lo­ljet­noj oso­bi.

Za­bra­ne i odu­zi­ma­nje slo­bo­de

– Ne­dvoj­be­no je do­ka­za­no da je Tin Šu­njer­ga ubio maj­ku i oca zbog bez­ob­zir­ne osve­te ko­ja je do­ka­za­na pla­nom i hlad­no­krv­noš­ću uboj­sta­va. Mo­ti­vi ko­je je imao ne­mjer­lji­vi su s vri­jed­noš­ću ži­vo­ta. On je za­bra­ne do­živ­lja­vao kao odu­zi­ma­nje slo­bo­de – obraz­la­ga­la je pre­su­du sut­ki­nja San­dra Ra­da­no­vić opi­su­ju­ći do­ga­đa­je iz ožuj­ka 2017. koji su sa­blaz­ni­li Dal­ma­ci­ju i ci­je­lu Hr­vat­sku. Tin Šu­njer­ga, ka­ko je na­ve­la sut­ki­nja, mr­zio je ro­di­te­lje i on im se uboj­stvi­ma sve­tio. Svo­jim ro­di­te­lji­ma nije mo­gao opros­ti­ti što su mu pri­go­va­ra­li zbog dro­gi­ra­nja i loših ocje­na i za­to ih je ubio. Što­vi­še, sve je na­pra­vio u ubro­ji­vom sta­nju i s pla­nom. – On je mal­tre­ti­ra­njem do­ži­vio to što su mu pri­go­va­ra­li zbog loših ocje­na i dro­gi­ra­nja. Pod­muk­lo je po­či­nio uboj­stva. Pr­vo je na­sil­no obio sef i uzeo očev pi­štolj. Sjeo je u auto­mo­bil iza maj­ke re­kav­ši joj da pri­ja­telj mo­ra pr­vi iz­i­ći po po­vrat­ku iz po­lja, što mu je maj­ka po­vje­ro­va­la, i on je re­pe­ti­rao pi­štolj i ubio je. Po­tom je odve­zao auto ki­lo­me­tar da­lje pa pje­ške do­šao do ga­ra­že u kojoj mu je bio otac. Otac je s po­vje­re­njem raz­go­va­rao sa si­nom ne sum­nja­ju­ći ni­šta, a on je pus­tio vo­du iz sla­vi­ne da se ne ču­je re­pe­ti­ra­nje i po­tom gle­dao oca do tre­nut­ka dok mu nije okre­nuo le­đa te ga ubio – opi­sa­la je sut­ki­nja pos­tu­pak Ti­na Šu­njer­ge.

Otac je s raz­go­va­rao sa si­nom ne sum­nja­ju­ći ni­šta, a on je pus­tio vo­du iz sla­vi­ne da se ne ču­je re­pe­ti­ra­nje

Oče­ki­vao ovak­vu pre­su­du

Jed­na­ko kao i sam zlo­čin, sve je sa­blaz­ni­lo Šu­njer­gi­no po­na­ša­nje na­kon uboj­stva. Šu­njer­ga se za­bav­ljao s pri­ja­te­lji­ma, dro­gi­rao se, pu­cao iz pi­što­lja, a na­kon to­ga vo­zio do Za­gre­ba i na­trag. Uzeo je mo­bi­te­le ro­di­te­lja, ba­cio ih i raz­bio, a tra­žio je od pri­ja­te­lja da raz­bi­je i nje­gov mo­bi­tel. Go­vo­rio je za­bri­nu­tim čla­no­vi­ma obi­te­lji da su ro­di­te­lji u Ši­be­ni­ku, a mo­lio je pri­ja­te­lja da mu po­mog­ne skri­ti ti­je­la. Ni­jed­nu emo­ci­ju nije po­ka­zao, ne­go se za­bav­ljao i pro­vo­dio s pri­ja­te­lji­ma kao da se ni­šta nije do­go­di­lo. Sud je is­tak­nuo da je je­di­na oprav­da­na kaz­na 40 go­di­na. Zas­tup­ni­ci op­tuž­be ni­su htje­li ko­men­ti­ra­ti pre­su­du prije ne­go što je do­bi­ju u pi­sa­nom obli­ku, dok je bra­ni­telj Ti­na Šu­njer­ge Kar­lo Su­rić na­ja­vio žal­bu i is­tak­nuo ka­ko je ovak­va pre­su­da ipak bi­la oče­ki­va­na. – Ova je pre­su­da oče­ki­va­na jer je od­bi­je­no nad­vje­šta­če­nje na­kon što je sud pri­hva­tio vje­šta­če­nje Psi­hi­ja­trij­ske bol­ni­ce Vrap­če – re­kao je Kar­lo Su­rić.

Šu­njer­ga je na­vod­no htio ubi­ti još ne­ke čla­no­ve obi­te­lji

Otac Ma­rin (li­je­vo) bio je dra­go­vo­ljac Do­mo­vin­skog ra­ta

Hi­ci u po­ti­ljak Maj­ku je ubio hi­cem s le­đa, a pri­če­kao je i da se otac okre­ne prije ne­go što je po­vu­kao oba­rač

Uvjet­na kaz­na pri­ja­te­lju Ivan Ška­rić do­bio je go­di­nu da­na uvjet­no jer nije pri­ja­vio da je Šu­njer­ga ubio maj­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.