Čim je iz­a­šao iz za­tvo­ra, po­čeo je pla­ni­ra­ti na­pad

Mi­lan Bu­lat te­ško je oz­li­je­đen ka­da je pot­pa­lji­vao ku­ću Ra­do­va­na Or­tyn­skog

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Suzana.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net

Bam­bur je, sum­nji­če ga me­đu os­ta­lim, or­ga­ni­zi­rao iz­vla­če­nje ra­nje­nog Bu­la­ta s Bra­ča pa je u tu pri­ču uklju­čio još tri oso­be Suzana Le­pan-Šte­fan­čić Zbog sum­nje da su pod­met­nu­li po­žar u vi­ken­di­ci Ra­do­va­na Or­tyn­skog, biv­šeg glav­nog dr­žav­nog od­vjet­ni­ka, su­cu is­tra­ge Žu­pa­nij­sko­ga su­da u Osi­je­ku pri­ve­de­na su ju­čer oko pod­ne­va sva šes­to­ri­ca uhi­će­na u ve­li­koj ak­ci­ji USKOK-a i po­li­ci­je, kod­nog na­zi­va “Lig­nja”. Sed­ma je osum­nji­če­na oso­ba Ja­smi­na Hu­za­nić (39), pod­sje­ti­mo, ne­dos­tup­na. USKOK je za­tra­žio is­traž­ni za­tvor za sve osum­nji­če- ni­ke, a osječ­ki su­dac is­tra­ge pri­hva­tio nji­hov zah­tjev ju­čer ne­što pos­li­je 18 sa­ti. Vi­je­ća­lo se o to­me, dak­le, vi­še do pet sa­ti. Za Ja­smi­nom Hu­za­nić bit će ras­pi­sa­na tje­ra­li­ca.

Bra­ni­li su se šut­njom

Dra­gan Ba­ko­vić (48) zva­ni Bam­bur, Mi­lan Bu­lat (52), Ma­rio To­lić (40), Zden­ko Ivan­ko­vić (48), Ivo Je­rić (52) i Robert Fla­čer (29) pr­vo su is­pi­ta­ni u USKOK-u. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, Ba­ko­vić, a na­vod­no i ostali, bra­ni­li su se šut­njom. Iz po­li­cij­ske “ma­ri­ce” iz­la­zi­li su kas­ni­je pred zgra­du su­da s ka­pu­lja­ča­ma ili jak­na­ma pre­ba­če­ni­ma pre­ko gla­ve ka­ko bi za­šti­ti­li li­ce od no­vi­na­ra. Na­smi­je­šio se, je­di­no, Dra­gan Ba­ko­vić, ko­je­ga se u jav­nos­ti čes­to na­zi­va pri­pad­ni­kom tzv. če­pin­ske sku­pi­ne. Upra­vo se nje­ga sum­nji­či da je od si­ječ­nja 2017. do svib­nja 2018. or­ga­ni­zi­rao os­ta­le osum­nji­če­ni­ke, a ka­ko bi, na­vo­di USKOK, za­pa­li­li vi­ken­di­cu Or­tyn­skog u Pos­ti­ra­ma na Bra­ču. Po­sao su, sum­nji­či ih se, tre­ba­li oba­vi­ti Mi­lan Bu­lat i Ja­smi­na Hu­za­nić, s još dvi­je ne­poz­na­te oso­be. Sum­nja se da su 1. trav­nja 2017. i pod­met­nu­li po­žar, a šte­ta je iz­no­si­la 200.000 ku­na.

Iz­vje­šta­vao o ti­je­ku ak­ci­je

No pri pot­pa­lji­va­nju do­go­di­la se eks­plo­zi­ja u kojoj je, na­vo­di se, oz­li­je­đen Bu­lat – imao je te­ške opek­li­ne li­ca i ru­ku, uz obil­no kr­va­re­nje. Tre­ba­lo ga je hit­no eva­ku­ira­ti s Bra­ča pa je Bam­bur, sum­nji­či ga se, or­ga­ni­zi­rao iz­vla­če­nje, a u pri­ču je ta­da uklju­čio još tri oso­be – Zden­ka Ivan­ko­vi­ća, Ivu Je­ri­ća i Ro­ber­ta Fla­če­ra. Is­tra­ži­te­lji vje­ru­ju da je ulo­ga Marija To­li­ća bi­la ta da iz­vje­šta­va Ba­ko­vi­ća o ti­je­ku “ak­ci­je” na Bra­ču. Za­što je vi­ken­di­ca Ra­do­va­na Or­tyn­skog iz­go­rje­la, od­nos­no koji je even­tu­al­ni mo­tiv, ni po­li­ci­ja ni za­gre­bač­ki USKOK, koji vo­di pos­tu­pak, ni­su služ­be­no ot­kri­li, a za­kop­ča­ni su “do gr­la” i od­vjet­ni­ci uhi­će­ni­ka. Dra­gan Ba­ko­vić prije go­di­nu i pol iz­a­šao je, ina­če, iz za­tvo­ra u BiH, gdje je od­s­lu­žio po­s­ljed­nju od ukup­no tri go­di­ne za­tvo­ra zbog po­ku­ša­ja uboj­stva osječ­kog po­du­zet­ni­ka Da­li­bo­ra Braj­di­ća. Ro­ber­tu Fla­če­ru iz Osi­je­ka su­di­lo se, poz­na­to je, za pljač­ku zla­tar­ni­ce Do­mi­nik u Ča­kov­cu u ožuj­ku 2015. Nes­tao je ta­da na­kit vri­je­dan vi­še od mi­li­jun ku­na i oko ti­su­ću ku­na dnev­nog utr­ška.

SMIJEŠAK Ka­da su ih iz­vo­di­li iz “ma­ri­ce”, sa­mo se Bam­bur na­smi­je­šio fo­to­re­por­te­ri­ma. Ostali su se po­ku­ša­va­li sa­kri­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.