Na­kon od­bi­ja­ju­će pre­su­de, Ku­tle i Dra­žen Man­dić opet op­tu­že­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Miroslav Ku­tle go­di­na­ma je ne­dos­tu­pan na­šem pra­vo­su­đu, no ono i da­lje pro­tiv nje­ga po­di­že op­tuž­ni­ce. Po­s­ljed­nja je po­dig­nu­ta u trav­nju lani, i to na­kon što je Op­ćin­ski kaz­ne­ni sud u Za­gre­bu u pro­sin­cu 2016. do­nio od­bi­ja­ju­ću pre­su­du pro­tiv Ku­tle i Dra­že­na Man­di­ća, zbog stvar­ne ne­nad­lež­nos­ti. Njih su dvo­ji­ca 2008. op­tu­že­na zbog zlo­po­ra­be te­ške 30 mi­li­ju­na ku­na. Ka­da im je po­če­lo su­đe­nje, Ku­tle je bio ne­dos­tu­pan i su­di­lo mu se u od­sut­nos­ti, a Man­dić je ni­je­kao kriv­nju tvr­de­ći da za dje­lo za ko­je ga se te­re­ti ne­ma prav­nog kon­ti­nu­ite­ta. Na­kon što je do­ne­se­na od­bi­ja­ju­ća pre­su­da te na­kon što je ta od­lu­ka pos­ta­la pra­vo­moć­na, za­gre­bač­ki ŽDO je u trav­nju lani po­di­gao no­vu – sta­ru op­tuž­ni­cu sma­tra­ju­ći da u dje­li­ma za ko­je se Man­dić i Ku­tle te­re­te ima prav­nog kon­ti­nu­ite­ta. Te­re­te se da su od 1994. do 1997. no­vac iz Glo­bus hol­din­ga neo­s­no­va­no pre­ba­ci­va­li u Man­di­ćev Part­ner Invest Tra­de.

mi­li­ju­na ku­na šte­ta je za ko­ju se, pre­ma op­tuž­ni­ci, te­re­te Ku­tle i Man­dić. No­vac se pre­ba­ci­vao u Man­di­će­vu tvrtku, a to se pri­kri­va­lo sas­tav­lja­njem pri­vid­nih ugo­vo­ra o kre­di­tu Ku­tle je ne­dos­tu­pan na­šem pra­vo­su­đu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.