Zbog sek­su­al­nog zlos­tav­lja­nja pet mla­di­ća fra­tra će iz­ba­ci­ti iz Cr­k­ve

U nas ne pos­to­ji zas­ta­ra za tak­va dje­la, ka­žu u Cr­k­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dar­ko Pa­vi­čić re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Mje­re su ri­go­roz­ne pa, ako Kon­gre­ga­ci­ja u uprav­no­kaz­ne­nom pos­tup­ku ut­vr­di kriv­nju, s kaz­nom se ide od­mah, ka­žu u Cr­k­vi

Za­vr­šen je cr­k­ve­ni pos­tu­pak pret­hod­ne is­tra­ge pri Split­sko-ma­kar­skoj nad­bi­sku­pi­ji u pe­do­fil­skom slu­ča­ju u Spli­tu. Is­tra­ga je služ­be­no za­vr­še­na 11. svib­nja, a 14. svib­nja do­ku­men­ta­ci­ja je pre­da­na Apos­tol­skoj nun­ci­ja­tu­ri u Za­gre­bu, ko­ja će je pros­li­je­di­ti Kon­gre­ga­ci­ji za na­uk vje­re u Va­ti­kan, dok je 15. svib­nja Hrvatska pro­vin­ci­ja sv. Je­ro­ni­ma fra­nje­va­ca ko­nven­tu­ala­ca, s ob­zi­rom na to da je ri­ječ o nji­ho­vu re­dov­ni­ku, do­ku­men­ta­ci­ju pos­la­la ge­ne­ral­noj ku­ri­ji svo­ga re­da u Rim. Is­tra­ga je miš­lje­nja da je fra­tar kriv za pet slu­ča­je­va i sank­ci­je Kon­gre­ga­ci­je za na­uk vje­re, pret­pos­tav­lja­ju u na­šoj Cr­k­vi, bit će dras­tič­ne – ot­pu­šta­nje iz fra­nje­vač­kog re­da i ot­pu­šta­nje iz kle­rič­kog sta­le­ža.

Ri­go­roz­ne mje­re

– Is­tra­ga je efek­tiv­no za­po­če­la 6. ve­lja­če i za­vr­še­na je za dva mje­se­ca, a osum­nji­če­ni sve­će­nik je sus­pen­di­ran od­mah 7. pro­sin­ca 2017. na­kon za­pri­ma­nja pri­ja­ve. U pr­voj pri­ja­vi ra­di­lo se o tri svje­do­ka, tj. po­ten­ci­jal­ne žr­tve, da bi se na­kon jav­ne obja­ve po­ja­vi­la još dvo­ji­ca ošte­će­ni­ka. Važ­no je zna­ti da, ka­da poč­ne is­tra­ga, ona se ne mo­že za­us­ta­vi­ti te da u Cr­k­vi ne pos­to­ji zas­ta­ra za to kaz­ne­no dje­lo – ka­žu nam u Cr­k­vi do­da­ju­ći da je u is­tra­zi ut­vr­đe­no da je fra­tar dvo­ji­cu žr­ta­va uz­ne­mi­ra­vao, tj. po­ku­šao ih je na­ves­ti na spol­ni od­nos, ali nije us­pio, dok je kod dvo­ji­ce to uči­nio te da je to kod jed­ne žr­tve dvoj­be­no i te­ško do­ka­zi­vo. – No, to ni­ma­lo ne uma­nju­je nje­go­vo dje­lo i u oči­ma Va­ti­ka­na i ge­ne­ral­ne upra­ve fra­nje­vač­kog re­da ono je do­volj­no za naj­stro­žu kaz­nu – objaš­nja­va­ju nam. Kon­gre­ga­ci­ja za na­uk vje­re pro­pi­su­je stro­ga pra­vi­la u ovak­vim slu­ča­je­vi­ma i na­kon pri­ja­ve sli­je­di auto­mat­ska sus­pen­zi­ja osum­nji­če­no­ga (kao mje­ra pre­dos­trož­nos­ti), na­kon če­ga bi­skup ili de­le­gat ko­je­ga bi­skup ime­nu­je ut­vr­đu­je vje­ro­dos­toj­nost pri­ja­ve i pres­lu­ša­va sve svje­do­ke, koji su duž­ni da­ti i pi­sme­na svje­do­čans­tva. Na­kon to­ga bi­skup ili ime­no­va­ni de­le­gat pi­šu “vo­tum” (miš­lje­nje) o vje­ro­dos­toj­nos­ti te s dva pri­sjed­ni­ka ra­di ana­li­zu i dalj­nje pos­tu­pa­nje. O ci­je­lom slu­ča­ju in­for­mi­ra­na je i Kon­gre­ga­ci­ja za na­uk vje­re ko­ja je, ka­ko ču­je­mo, bi­la za­tr­pa­na po­zi­vi­ma s raz­nih stra­na Hr­vat­ske. – Mje­re su ri­go­roz­ne i, ako Kon­gre­ga­ci­ja u uprav­no-kaz­ne­nom pos­tup­ku ut­vr­di kriv­nju, s kaz­nom se ide od­mah.

Pro­mje­na u sa­mos­ta­nu

Od po­čet­ka slu­ča­ja split­sko-ma­kar­ski nad­bi­skup mons. Ma­rin Ba­ri­šić i pro­vin­ci­jal fra­nje­va­ca ko­nven­tu­ala­ca fra Jo­sip Bla­že­vić dje­lo­va­li su za­jed­no. Cr­k­va se oz­bilj­no uhva­ti­la u ko­štac s ovim pro­ble­mom i vje­ru­je­mo da će Kon­gre­ga­ci­ja za na­uk vje­re u re­kord­nom ro­ku do­ni­je­ti svoj pra­vo­ri­jek – ka­žu nam u Cr­k­vi te do­da­ju ka­ko je prije kra­ja pos­tup­ka mons. Ba­ri­šić po­tak­nuo su­sret sa žr­tva­ma te Cr­k­va žr­tva­ma nu­di du­hov­nu i psi­ho­lo­šku pomoć, a fra­njev­ci ko­nven­tu­al­ci su na ne­dav­no za­vr­še­nom ka­pi­tu­lu od­lu­či­li pot­pu­no pro­mi­je­ni­ti pos­ta­vu u sa­mos­ta­nu u Spli­tu.

Pre­ma is­tra­zi, žr­ta­va je bi­lo pet, dvi­je je fra­tar po­ku­šao, a dvi­je je na­veo na spol­ni od­nos

Fra­tar u do­bi od 78 go­di­na sus­pen­di­ran je i če­ka za­vr­š­nu od­lu­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.