Biv­ši su­prug mi­si­ce te­re­ti se za pri­je­va­ru te­šku 9 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Ivi­ca Đo­lo, po­du­zet­nik i biv­ši su­prug mi­si­ce Iva­ne De­lač Đo­lo s još če­ti­ri oso­be op­tu­žen je za zlo­či­nač­ko udru­ži­va­nje u sklo­pu ko­jeg su od 2015. do 19. trav­nja 2017., pre­va­ri­li vi­še oso­ba te ta­ko stek­li ne­pri­pa­da­ju­ću imo­vin­sku ko­rist od de­vet mi­li­ju­na ku­na. USKOK je kao vo­đu sku­pi­ne pre­va­ra­na­ta oz­na­čio Đo­lu ko­jeg te­re­te da je or­ga­ni­zi­rao os­ta­le op­tu­že­ni­ke u gru­pu ko­ja je za­in­te­re­si­ra­nim oso­ba­ma laž­no pre­do­ča­va­la da im mo­gu po­mo­ći da na po­dru­čju Za­gre­ba ku­pe ne­kret­ni­ne po cijenama ni­žim od tr­žiš­nih. Op­tu­že­ni­ci su se laž­no pred­stav­lja­li te su svo­jim žr­tva­ma pre­do­ča­va­li kri­vo­tvo­re­nu do­ku­men­ta­ci­ju, a žr­tve su im da­va­le no­vac za ku­po­pro­da­ju ne­kret­ni­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.