Pr­vo ne­gi­rao, a on­da dje­lo­mič­no priz­nao dje­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

IS­TRA­GA Tra­ja­la je dva mje­se­ca

Is­tra­ga za­vr­še­na u krat­kom ro­ku, na­kon efek­tiv­nog po­čet­ka 6. ve­lja­če, a sve­će­nik je sus­pen­di­ran od­mah na­kon pri­ja­ve 7. pro­sin­ca 2017.

ŽR­TVE Pr­vo trojica, na kra­ju pe­to­ri­ca

Sve­će­ni­ka su pr­vo pri­ja­vi­la trojica mla­di­ća, a na­kon to­ga još dvo­ji­ca. Sve­će­nik je is­pr­va ne­gi­rao, a za­tim dje­lo­mič­no priz­nao zlo­dje­la.

KAZ­NA Ni fra­tar ni sve­će­nik

Kon­gre­ga­ci­je za na­uk vje­re do­ni­je­ti će pra­vo­ri­jek, pa bi sve­će­nik tre­bao do­bi­ti ot­pust iz sve­će­nič­kog te iz fra­nje­vač­kog re­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.