Iz­ra­di­li elek­trič­ni mo­tor i na­zva­li ga ‘Zvuk ti­ši­ne’

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net

Mo­to­cikl je iz­ra­dio pro­fe­sor elek­tro­ni­ke Bo­ris Ivan­ko­vić koji ka­že da će ga ubu­du­će ko­ris­ti­ti i u nas­ta­vi Bra­ni­mir Bra­da­rić Na pr­vi po­gled ra­di se o chop­pe­ru, mo­to­cik­lu koji je pre­poz­nat­ljiv di­ljem svi­je­ta po svom iz­gle­du. Ve­li­ka straž­nja gu­ma, ni­sko sje­di­šte, du­gač­ka ra­ma mo­to­cik­la... Me­đu­tim, za raz­li­ku od slič­nih mo­to­ci­ka­la, ovaj chop­per ne­ma re­gis­tra­ci­ju ni­ti se ču­je dok kli­zi asfal­tom. Ra­di se za­pra­vo o e-chop­pe­ru koji je iz­ra­đen u Teh­nič­koj ško­li Ni­ko­le Tes­le u Vu­ko­va­ru i no­si na­ziv SOS (So­und of Si­len­ce).

Svi ga že­le fo­to­gra­fi­ra­ti

– Na ide­ju za iz­ra­du e-chop­pe­ra do­šao sam ka­da sam ne­što slič­no vi­dio na in­ter­ne­tu. Re­zul­tat sve­ga to­ga je ovaj naš mo­to­cikl koji je je­dins­tven i pot­pu­no pro­izve­den u na­šoj ško­li. U iz­ra­di ni­su su­dje­lo­va­li uče­ni­ci, ali smo ih iz­vješ­ći­va­li o na­pret­ku ra­do­va. Za­to će­mo naš e-chop­per ko­ris­ti­ti za po­tre­be nas­ta­ve – ka­že Bo­ris Ivan­ko­vić, pro­fe­sor elek­tro­ni­ke i auto­ma­ti­za­ci­je u toj vu­ko­var­skoj sred­njoj ško­li. Po­jaš­nja­va da su ra­di­li od nu­le pa je ta­ko i ra­ma mo­to­cik­la na­prav­lje­na u ško­li od ci­je­vi ko­je su sa­vi­ja­li. Po­seb­nu atrak­tiv­nost da­je zad­nja gu­ma chop­pe­ra ko­ja je na fel­gi od 18 in­ča i di­men­zi­ja je 240/40 R18. Ko­man­de na uprav­lja­ču su uobi­ča­je­ne. Mo­to­cikl još nije obo­jen, ali i to će usko­ro bi­ti uči­nje­no. Za po­gon se ko­ris­ti elek­tro­mo­tor sna­ge 1 kW koji je sas­tav­ni dio straž­njeg ko­ta­ča. Sve to omo­gu­ća­va da e-chop­per uz jed­no pu­nje­nje pri­je­đe do 40 ki­lo­me­ta­ra uz mak­si­mal­nu br­zi­nu do 50 km/h. – Mo­gu re­ći da je uži­tak vo­zi­ti e-chop­per. Ka­da ga vi­de, lju­di ga fo­to­gra­fi­ra­ju i in­te­re­si­ra­ju se za nje­ga. I uče­ni­ci­ma je vr­lo za­nim­ljiv te se na­dam da će i net­ko od njih po­že­lje­ti ne­što slič­no na­pra­vi­ti

Teh­nič­ku ško­lu Ni­ko­le Tes­le po­ha­đa 410 uče­ni­ka koji se ško­lu­ju za osam za­ni­ma­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.