Pos­tav­lje­na pr­va klu­pa za do­je­nje i pre­ma­ta­nje dje­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

U Va­ra­ždi­nu je pos­tav­lje­na pr­va klu­pi­ca za do­je­nje i pre­ma­ta­nje dje­ce. Smje­šte­na je po­kraj dje­čjeg igra­li­šta u POSo­vu na­se­lju u Jal­ko­več­koj uli­ci, gdje ži­vi ve­lik broj mla­dih obi­te­lji, i dar je tvrt­ke APOLLO HR i part­ne­ra, tr­go­vi­ne Bu­ba­ma­ra – sve za dje­cu. Cilj je pro­mi­ca­nje do­je­nja dje­ce u jav­nos­ti, pa je i gra­do­na­čel­nik dr. sc. Ivan Če­hok dao po­dr­šku maj­ka­ma i po­zvao ih da slo­bod­no hra­ne dje­cu u jav­nim i otvo­re­nim pros­to­ri­ma. Va­ra­ždin je, ka­ko je re­če­no, pr­vi u ni­zu gra­do­va u Hr­vat­skoj u ko­ji­ma će bi­ti pos­tav­lje­ne tak­ve klu­pi­ce.

Uče­ni­ci­ma je mo­to­cikl za­nim­ljiv, a pro­fe­sor se na­da da će net­ko od njih na­pra­vi­ti ne­što slič­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.