Naš zdrav­s­tve­ni sus­tav za­nim­ljiv Ame­ri­kan­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

jer smo po­ka­za­li da to i nije te­ško – re­kao je Ivan­ko­vić i do­dao da su sred­stva za iz­ra­du mo­to­cik­la osi­gu­ra­na pro­jek­tom opre­ma­nja ka­bi­ne­ta ro­bo­ti­ke, a fi­nan­ci­ra­la ga je Zak­la­da No­vo su­tra.

Mo­der­ni­za­ci­ja ka­bi­ne­ta

– Pro­tek­lih go­di­na re­ali­zi­ra­li smo pro­jek­te EU vri­jed­ne 7 mi­li­ju­na ku­na. Pla­ni­ra­mo nas­ta­vi­ti ta­ko ra­di­ti, što će nam omo­gu­ći­ti da opre­mu i ka­bi­ne­te do­dat­no opre­mi­mo i mo­der­ni­zi­ra­mo – re­kao je rav­na­telj ško­le Đor­đe Lu­kić. Vu­ko­var­ska Teh­nič­ka ško­la N. Tes­le ima 410 uče­ni­ka koji se ško­lu­ju za osam za­ni­ma­nja u 34 raz­re­da.

Tri­de­se­tak stu­de­na­ta i pro­fe­so­ra jav­nog zdrav­s­tva Sve­uči­li­šta u Ge­or­gi­ji u SAD-u u Sla­von­skom se Bro­du upoz­na­je s or­ga­ni­za­ci­jom i ra­dom na­šeg sus­ta­va jav­nog zdrav­s­tva i us­po­re­đu­je ga s onim u Ame­ri­ci. Ta su­rad­nja tra­je već 13 go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.