Ne uvo­zi­te jef­ti­ne ži­ve svi­nje iz Ma­đar­ske

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Svinj­ska ku­ga po­ja­vi­la se prije mje­sec da­na kod div­ljih svi­nja na sje­ve­ru Ma­đar­ske na gra­ni­ci sa Slo­vač­kom, no u nas te bo­les­ti za­sad ne­ma Jo­lan­da Rak Šajn Ne mo­že­mo za­bra­ni­ti uvoz ni­ti to želimo. Kon­tro­li­ra­mo stro­go ula­zak ži­vih svi­nja i me­sa iz Ma­đar­ske, ali na­ža­lost uvi­jek ima i na­ših po­je­di­na­ca koji ko­ris­te pri­li­ku jef­ti­ni­jih ži­vih svi­nja, ko­je on­da uvo­ze u Hr­vat­sku. Ne ka­žem da mo­že do­ći do pro­ble­ma, ali uvi­jek pos­to­ji šan­sa – ka­zao je ju­čer mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Tomislav To­lu­šić, na­kon sas­tan­ka s europ­skim po­vje­re­ni­kom za zdrav­lje i si­gur­nost hra­ne Vyte­ni­som An­dri­uka­iti­som, ape­li­ra­ju­ći na sve koji lo­ve u mut­nom da to ne ra­de jer tak­vim ne­pro­miš­lje­nim po­te­zi­ma mo­gu uni­šti­ti kom­plet­nu svi­njo­goj­sku pro­izvod­nju u Hr­vat­skoj. Afrič­ka svinj­ska ku­ga, ko­ja se ne­dav­no po­ja­vi­la kod div­ljih svi­nja u Ma­đar­skoj, vi­rus­na je bo­lest do­ma­ćih i div­ljih svi­nja. Nije opas­na za lju­de ni za dru­ge ži­vo­ti­nje, no kao naj­o­pas­ni­ja bo­lest u svi­njo­goj­stvu ima oz­bilj­ne eko­nom­ske po­s­lje­di­ce i mno­ge mo­že odves­ti u pro­past. Ima, na­ime, izu­zet­no vi­so­ku smrt­nost jer cje­pi­vo ne pos­to­ji pa je bo­lest ne­mo­gu­će li­je­či­ti. Iako vlas­nik ima pravo na od­šte­tu, po­nov­no uvo­đe­nje svi­nja na gos­po­dar­stva do­pu­šte­no je tek po is­te­ku 40 da­na od za­vr­šet­ka čiš­će­nja, de­zin­fek­ci­je i pre­ma po­tre­bi de­zin­sek­ci­je gos­po­dar­stva na ko­jem se po­ja­vi­la bo­lest.

BLAŽENKO BOBAN: Žu­pa­ni­je, gra­do­vi i op­ći­ne koji uprav­lja­ju jav­nim nov­cem duž­ni su bri­nu­ti se da se mla­dim lju­di­ma, ali i oni­ma ma­lo sta­ri­ji­ma osi­gu­ra­ju odre­đe­ni uvje­ti ka­da kre­nu u po­du­zet­nič­ke vo­de

ŽARKO BAŠIĆ/PIXSELL

Mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Tomislav To­lu­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.