Uče­ni­ci opre­mi­li ku­hi­nju u Li­be­ri­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Niz je ak­ci­ja ko­je pro­vo­de uče­ni­ci OŠ An­tu­na Ka­ni­žli­ća i iz tog raz­lo­ga Grad Po­že­ga do­di­je­lio im je po­ve­lju hu­ma­nos­ti Ve­dran Ba­len Uče­ni­ci po­že­ške OŠ An­tu­na Ka­ni­žli­ća poz­na­ti su po svom hu­ma­ni­tar­nom ra­du. Za­jed­no s uči­te­lji­ma re­do­vi­to or­ga­ni­zi­ra­ju ci­je­li niz ak­ci­ja na ko­ji­ma su u pro­tek­lih ne­ko­li­ko go­di­na pri­ku­pi­li vi­še od 100 ti­su­ća ku­na po­mo­ći. Ima tu i pu­no ma­lih stva­ri pa su ta­ko ne­dav­no raz­bi­li škol­sku ka­si­cu pra­si­cu ka­ko bi jed­noj uče­ni­ci ku­pi­li na­oča­le, a uče­ni­ci­ma ja­pan­ke za lje­to­va­nje. Jednom su pri­li­kom za sve­ga sat i pol pri­ku­pi­li 1200 ku­na za ci­pe­le i nuž­ne po­trep­šti­ne uče­ni­ku koji je s maj­kom mo­rao oti­ći iz gra­da, a jed­nog se uče­ni­ka to­li­ko doj­mi­la pri­ča o dje­ci iz SOS se­la da im je od svog dže­par­ca od 500 ku­na sam ku­pio no­ve igrač­ke. Iz tog raz­lo­ga Grad Po­že­ga do­di­je­lio im je Po­ve­lju hu­ma­nos­ti. – Sret­na sam što smo do­bi­li tu na­gra­du zbog sve te dje­ce, uči­te­lja i ro­di­te­lja koji, kad su u pi­ta­nju hu­ma­ni­tar­ni pro­jek­ti, ne pi­ta­ju za vri­je­me i os­ta­ju ko­li­ko god treba. Taj duh hu­ma­nos­ti kod nas je to­li­ko ra­ši­ren i oni to ra­de ta­ko in­ten­ziv­no da je to te­ško i za­mis­li­ti – ka­že Marija Sa­mar­dži­ja, rav­na­te­lji­ca ško­le. Po­že­ški os­nov­ci po­seb­no su sen­zi­bil­ni za pri­kup­lja­nje sred­sta­va za naj­si­ro­maš­ni­je vrš­nja­ke, pa su ta­ko još 2012. s udru­gom Ma­ri­ji­ni obro­ci po­kre­nu­li ak­ci­ju “Glad­noj dje­ci za škol­ski obrok”. Opre­mi­li su i pos­ta­li stal­ni do­na­to­ri jed­ne škol­ske ku­hi­nje u Li­be­ri­ji ko­ja hra­ni 250 uče­ni­ka. U sklo­pu tog pro­jek­ta ju­čer su u su­rad­nji s vo­lon­te­ri­ma u škol­skom dvo­ri­štu or­ga­ni­zi­ra­li tra­di­ci­onal­ni hu­ma­ni­tar­ni Sa­jam rab­lje­nih oču­va­nih stva­ri.

I. GALOVIĆ/PIXSELL

Uče­ni­ci su or­ga­ni­zi­ra­li Sa­jam rab­lje­nih stva­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.