EU uje­di­ni­la ci­je­li Bal­kan

Ma­ke­don­ski premijer Za­ev ka­zao je da je s grč­kim ko­le­gom Tsi­pra­som do­šao do obos­tra­no pri­hvat­lji­vog rje­še­nja za no­vo ime Ma­ke­do­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tomislav Kras­nec

Ne vi­dim dru­gu bu­duć­nost za za­pad­ni Bal­kan ne­go u EU. Ne­ma al­ter­na­ti­ve, ne­ma pla­na B, po­ru­čio je šef Europ­skog vi­je­ća Tusk Ma­ke­don­ski premijer Zo­ran Za­ev obja­vio je ju­čer da je, na sas­tan­ku s grč­kim pre­mi­je­rom Alexi­som Tsi­pra­som, do­šao do obos­tra­no pri­hvat­lji­vog rje­še­nja za no­vo ime Ma­ke­do­ni­je, no nije ot­krio de­ta­lje tog rje­še­nja, već sa­mo do­dao da o nje­mu sad obo­ji­ca pre­mi­je­ra tre­ba­ju raz­go­va­ra­ti s os­ta­lim po­li­ti­ča­ri­ma kod ku­će.

Uk­la­nja­nje grč­ke blo­ka­de

To je do­sad naj­op­ti­mis­tič­ni­ji znak da je rje­še­nje za spor iz­me­đu Grč­ke i Ma­ke­do­ni­je na­do­hvat ru­ke i to je ju­čer bio mo­žda i naj­po­zi­tiv­ni­ji de­talj sa sum­mi­ta li­de­ra država čla­ni­ca EU s li­de­ri­ma šest država za­pad­nog Bal­ka­na, ko­ji­ma je so­fij­ska dek­la­ra­ci­ja po­t­vr­di­la europ­sku per­s­pek­ti­vu, ali im nije obe­ća­la ni­ka­kav rok u ko­jem bi im EU mo­gla otvo­ri­ti vra­ta za pu­no­prav­no člans­tvo. Sum­mit u So­fi­ji nije bio o sa­mom pro­ši­re­nju EU, ne­go o po­ve­zi­va­nju šest bal­kan­skih država, ka­ko me­đu­sob­no, ta­ko i s EU. Ali, ako se po­ka­že da se u So­fi­ji ju­čer za­is­ta do­go­dio klju­čan po­ti­caj za uk­la­nja­nje grč­ke blo­ka­de europ­skog pu­ta Ma­ke­do­ni­je, to bi zna­či­lo da je okup­lja­nje u So­fi­ji ipak do­ve­lo do ubr­za­nja pre­go­vo­ra o pro­ši­re­nju. Obis­ti­ni li se, na­ime, ma­ke­don­sko-grč­ki do­go­vor oko ime­na Ma­ke­do­ni­je, ta bi kan­di­dat­ki­nja mo­gla do lje­ta do­bi­ti od Vi­je­ća EU da­tum po­čet­ka pre­go­vo­ra. Za­jed­no s Al­ba­ni­jom, to bi bi­le još dvi­je bal­kan­ske dr­ža­ve s otvo­re­nim pre­go­vo­ri­ma o člans­tvu, uz Cr­nu Go­ru i Sr­bi­ju ko­je već pre­go­va­ra­ju. – Upra­vo smo za­vr­ši­li vr­lo do­bar i plo­do­no­san sum­mit iz­me­đu EU i za­pad­nog Bal­ka­na. Pre­du­go nam je tre­ba­lo od na­šeg po­s­ljed­njeg su­sre­ta u So­lu­nu prije 15 go­di­na i zbog to­ga smo od­lu­či­li da će­mo se po­no­vo su­sres­ti za dvi­je go­di­ne u Hr­vat­skoj. To je naj­bo­lja ilus­tra­ci­ja da je in­te­gra­ci­ja za­pad­nog Bal­ka­na vi­so­ki pri­ori­tet za EU – re­kao je pred­sjed­nik Europ­skog vi­je­ća Do­nald Tusk. Raz­go­vo­ri o po­ve­zi­va­nju u pri­je­vo­du zna­če da će EU po­če­ti znat­no vi­še ula­ga­ti u in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te, po­put auto­ces­te od Ni­ša pre­ko Pri­šti­ne do Dur­re­sa u Al­ba­ni­ji, ili ja­dran­ske auto­ces­te kroz Cr­nu Go­ru i Al­ba­ni­ju, ali i ula­ga­ti u po­ve­zi­va­nje na­ro­da i za­jed­ni­ca ko­je su još ne­do­volj­no po­ve­za­ne. No, ka­ko je na­gla­sio Tusk, da­va­nje pri­ori­te­ta po­ve­zi­va­nju ne zna­či da je to al­ter­na­ti­va ili na­do­mjes­tak za pro­ši­re­nje EU. U tek­s­tu dek­la­ra­ci­je usvo­je­ne ju­čer u So­fi­ji pro­ši­re­nje se ne spo­mi­nje iz­ri­je­kom, ali u tom du­hu je pro­te­kao či­tav sum­mit. – Ne vi­dim dru­gu bu­duć­nost za za­pad­ni Bal­kan ne­go u EU. Ne­ma al­ter­na­ti­ve, ne­ma pla­na B. Za­pad­ni Bal­kan je in­te­gral­ni dio Eu­ro­pe i pri­pa­da na­šoj zajednici – re­kao je Tusk.

Špa­njol­ski boj­kot

Špa­njol­ski premijer Ma­ri­ano Ra­joy je­di­ni je li­der dr­ža­ve čla­ni­ce EU koji se nije po­ja­vio na sum­mi­tu s li­de­ri­ma sa za­pad­nog Bal­ka­na i to zbog Ko­so­va, či­ju neo­vis­nost Špa­njol­ska ne priz­na­je i s či­jim pred­sjed­ni­kom Ha­shi­mom Tha­ci­jem Ra­joy nije že­lio sje­di­ti za is­tim sto­lom. No, pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić ipak jest, mo­žda bo­lje re­ći bio je pri­mo­ran sje­di­ti za is­tim sto­lom s Tha­ci­jem jer je u in­te­re­su Sr­bi­je da bu­de per­ci­pi­ra­na kao pre­dvod­ni­ca me­đu dr­ža­va­ma kan­di­dat­ki­nja­ma, a na­kon za­jed­nič­ke fo­to­gra­fi­je svih su­di­oni­ka sum­mi­ta Vu­čić i Tha­ci ostali su na­krat­ko za­jed­no u druš­tvu s nje­mač­kom kan­ce­lar­kom An­ge­lom Mer­kel i bu­gar­skim pre­mi­je­rom Boj­kom Bo­ri­so­vim. I to je bi­la ges­ta, sit­na, ali bit­na za op­ću po­ru­ku sprem­nos­ti ra­da na po­mi­re­nju. Ve­čer uoči sum­mi­ta s Bal­kan­ci­ma, li­de­ri svih 28 čla­ni­ca EU (na toj ve­če­ri u So­fi­ji bio je i Ra­joy) ras­prav­lja­li su o vru­ćim te­ma­ma i iz­a­zo­vi­ma za Uni­ju, po­put ame­rič­kog pov­la­če­nja iz nuk­le­ar­nog spo­ra­zu­ma s Ira­nom u ko­jem Eu­rop­lja­ni os­ta­ju. - Uz tak­ve pri­ja­te­lje - re­kao je Do­nald Tusk go­vo­re­ći o ame­rič­kom pred­sjed­ni­ku Do­nal­du Trump ko­me

ne­pri­ja­te­lji.• uop­će tre­ba­ju

Na su­sre­tu čel­ni­ka li­de­ra 28 država EU i šest ze­ma­lja za­pad­nog Bal­ka­na ne­dos­ta­jao je sa­mo špa­njol­ski premijer, zbog su­dje­lo­va­nja Ko­so­va

REUTERS

Li­de­ri Ma­ke­do­ni­je i Grč­ke Zo­ran Za­ev i Alexis Tsi­pras

Čel­ni­ci Ko­so­va i Sr­bi­jeTha­ci i Vu­čić, nje­mač­ka kan­ce­lar­ka Mer­kel i bu­gar­ski premijer Bo­ri­sov

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.