No­go­met­ni sa­vez Ar­gen­ti­ne – ova­ko će­te za­ves­ti Ru­ski­nje

Sa­vjet na­vi­ja­či­ma: “Pre­uz­mi­te ini­ci­ja­ti­vu. Ru­ske že­ne to vo­le”

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net ZA­GREB

“U Ru­si­ji ima to­li­ko li­je­pih že­na, a ni­su sve one prik­lad­ne za te­be. Bu­di iz­bir­ljiv.”

Ar­gen­tin­ska no­go­met­na fe­de­ra­ci­ja AFA is­pri­ča­la se i po­vuk­la spor­ne di­je­lo­ve svog pri­ruč­ni­ka za na­vi­ja­če ga­učo­sa na Mun­di­ja­lu Edu­ar­do Pen­ni­si, ina­če i uči­telj ru­skog je­zi­ka, na­pra­vio je za čla­no­ve sto­že­ra i igra­če no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je Ar­gen­ti­ne te­čaj na­zvan ‘Ru­ski je­zik i kul­tu­ra’, dak­le ne­što po­put vo­di­ča za pred­sto­je­će Svjet­sko pr­vens­tvo. U tu je svr­hu na­pra­vio i is­to­ime­ni pri­ruč­nik. I nije u to­me bi­lo ni­šta neo­bič­nog, lis­ta­ju­ći se moglo što­šta i na­uči­ti, po­go­to­vo za igra­če iz zem­lje ko­ja je po­pri­lič­no da­le­ko od Ar­gen­ti­ne.

“Glu­pa pi­ta­nja o sek­su”

No, u zgod­no slo­že­nom pri­ruč­ni­ku na­la­zi­lo se i po­glav­lje pod ime­nom – “Ka­ko do­ći u pri­li­ku s ru­skom dje­voj­kom”. A on­dje su opi­sa­ne na­vod­ne pre­fe­ren­ci­je ru­skih že­na. Pre­ma Pen­ni­si­ju, Ru­ski­nje vo­le mu­škar­ce koji “pre­uzi­ma­ju ini­ci­ja­ti­vu”. Ako ne­ma­te po­vje­re­nja u se­be, on­da tre­ba­te uvjež­ba­va­ti raz­go­vor sa že­na­ma. Uz kon­kre­ti­zi­ra­nje ka­ko ne treba mo­no­po­li­zi­ra­ti raz­go­vor, već vo­di­ti ra­ču­na o hi­gi­je­ni, ne kon­cen­tri­ra­ti se sa­mo na iz­gled su­go­vor­ni­ce uz de­ta­lje ti­pa “ne pos­tav­ljaj­te glu­pa pi­ta­nja o sek­su”, “ru­ske dje­voj­ke mr­ze do­sad­ne mu­škar­ce” te “opus­ti­te se, to je sa­mo dje­voj­ka, ni­šta vi­še”, ba­rem tak­ve pri­je­vo­de na­vo­de me­di­ji koji ma­sov­no in­ter­ne­tom pre­no­se bi­zar­nu pri­ču. I on­da: Ru­ski­nje se vo­le ba­vi­ti važ­nim stva­ri­ma, ali na­rav­no, pro­na­ći će­te že­ne ko­je za­ni­ma­ju sa­mo one ma­te­ri­jal­ne, ka­že se pa se nas­tav­lja ka­ko se ne treba bri­nu­ti jer u “Ru­si­ji ima to­li­ko li­je­pih že­na, a ni­su sve one prik­lad­ne za te­be. Bu­di iz­bir­ljiv”. Za­nim­lji­vo. Net­ko je u ar­gen­tin­skom no­go­met­nom sa­ve­zu ipak uočio da tak­vo po­glav­lje i nije naj­po­god­ni­je za na­ci­onal­nu no­go­met­nu mom­čad pa je pri­ruč­nik pri­kup­ljen, a to po­glav­lje mak­nu­to na­kon če­ga je pri­ruč­nik vra­ćen. Ali, ži­vi­mo u vre­me­nu ‘Big Brot­he­ra’ pa je tekst osva­nuo na Twit­te­ru, obja­vio ga je ar­gen­tin­ski no­vi­nar Nac­ho Ca­tul­lo. Is­pr­va su mnogi sum­nja­li u auten­tič­nost iz­vo­ra, no no­vi­nar koji je fo­to­gra­fi­ju i sta­vio u op­tje­caj obja­vio je još fo­to­gra­fi­ja pri­ruč­ni­ka pa su na kra­ju svi po­vje­ro­va­li da je ta­ko ne­što zbi­lja bio dio služ­be­nog pri­ruč­ni­ka ar­gen­tin­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je.

Ne­sret­ni Pen­ni­si

Mo­ra­la se na kra­ju ogla­si­ti i AFA, Ar­gen­tin­ska no­go­met­na fe­de­ra­ci­ja služ­be­nim pri­op­će­njem u ko­jem se du­bo­ko is­pri­ča­va. Na­kon in­ter­ne is­tra­ge spor­nog sa­dr­ža­ja, za­klju­če­no je ka­ko je dio ma­te­ri­ja­la koji je is­pao spo­ran oda­brao uči­telj je­zi­ka, a otis­nut je za­bu­nom te sa­svim si­gur­no nije bio na­mi­je­njen te­ča­ju. Sa­dr­žaj koji je oda­brao ne­sret­ni Pen­ni­si nije bio pla­ni­ran za ko­nač­nu ver­zi­ju pri­ruč­ni­ka. Uči­telj se pak u ar­gen­tin­skim no­vi­na­ma Cla­rin prav­da ka­ko je taj dio tek­s­ta ski­nuo s in­ter­ne­ta za­to što je dje­lo­vao “za­nim­lji­vo”. Ta­ko­đer je re­kao ka­ko je pri­ruč­nik pos­lao no­go­met­nom sa­ve­zu mje­sec da­na prije te­ča­ja, a oni su ga odo­bri­li i pos­la­li u ti­sak. Tko je što ko­me re­kao, nije u ovom tre­nut­ku to­li­ko bit­no, jer do­bi­li smo jed­nu od naj­za­bav­ni­jih uver­ti­ra u naj­ve­ći svjet­ski no­go­met­ni do­ga­đaj.

“Opus­ti­te se, to je sa­mo dje­voj­ka, ni­šta vi­še”, sa­vje­tu­ju ar­gen­tin­skim na­vi­ja­či­ma

Ti­su­će ar­gen­tin­skih na­vi­ja­ča otis­nut će se i u 13.000 km da­le­ku Ru­si­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.