Sve­uči­li­šte žr­tva­ma da­je 500 mi­li­ju­na do­la­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Dr­žav­no sve­uči­li­šte u Mic­hi­ga­nu pris­ta­lo je pla­ti­ti 500 mi­li­ju­na do­la­ra od­šte­te gim­nas­ti­čar­ka­ma (njih 332) ko­je je spol­no zlos­tav­ljao biv­ši sport­ski li­ječ­nik Lar­ry Na­ssar. Na­ssar je bio i li­ječ­nik eki­pe gim­nas­ti­čar­ki s dr­žav­nog sve­uči­li­šta Mic­hi­gan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.