La­ser kroz odje­ću mje­ri tlak, še­ćer, pro­mi­le...

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Iz­ra­el­ski znans­tve­nik Ze­ev Za­lev­ski pred­sta­vio je ure­đaj ko­jim se s raz­da­lji­ne od me­tra mo­že pra­ti­ti vi­še tje­les­nih funk­ci­ja Zo­ran Vi­tas zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net ZA­GREB Iz Iz­ra­ela je doš­lo ci­je­lo mnoš­tvo ino­va­ci­ja bez ko­jih ne mo­že­mo za­mis­li­ti da­naš­nji ži­vot, po­put pri­mje­ri­ce USB stic­ka ili Vi­be­ra. No, ovaj iz­um ta­moš­njeg znans­tve­ni­ka Ze­eva Za­lev­skog mo­gao bi na ne­ke utje­ca­ti ključ­no.

Pre­ko TV-a i mo­bi­te­la

Na­ime, tvrt­ka Con­tinUse Bi­ome­trics gdje je pro­fe­sor Za­lev­sky glav­ni teh­no­log pred­sta­vi­la je ure­đaj ko­jim se pu­tem la­se­ra mo­že pra­ti­ti vi­še tje­les­nih fun­kSta­no­vi­ti ci­ja. I to s uda­lje­nos­ti od me­tra kroz odje­ću, bez ikak­vog kon­tak­ta, pre­ma po­tre­bi i kon­ti­nu­ira­no. Kon­kret­no, mo­že se iz­mje­ri­ti di­sa­nje, ak­tiv­nost plu­ća, tem­pe­ra­tu­ra, krv­ni tlak, puls, glu­ko­za, al­ko­hol, ak­tiv­nost mi­ši­ća. Sen­zor­ski ure­đaj koji sve to mo­že sas­tav­ljen je od ka­me­re s po­seb­nom op­ti­kom te la­se­rom. Mo­že se pri­kop­ča­ti na sva­ku adek­vat­nu po­tro­šač­ku elek­tro­ni­ku, po­put mo­bil­nih te­le­fo­na i te­le­vi­zo­ra. – Ko­ris­ti­mo je­dins­tve­ne i pa­ten­ti­ra­ne op­tič­ke me­to­de ko­ji­ma bi­lje­ži­mo na­no­vi­bra­ci­je ko­je pro­is­tje­ču od ak­tiv­nos­ti unu­traš­njih or­ga­na, spo­je­va i mo­le­ku­la – objas­nio je Za­lev­sky. Iako je teh­no­lo­gi­ja po­naj­pri­je na­mi­je­nje­na lju­di­ma s kar­di­ova­sku­lar­nim bo­les­ti­ma i di­ja­be­te­som, na­rav­no da je za­nim­lji­vo ka­ko se ure­đa­jem mo­že mje­ri­ti i ko­li­či­na al­ko­ho­la u kr­vi. Jer, ako je zbi­lja toč­no da ure­đaj iz­ra­el­ske tvrt­ke ko­ja ima ure­de i u Špa­njol­skoj te u Si­li­cij­skoj do­li­ni mje­ri s dis­tan­ce i kroz odje­ću, ta­da će pu­no lak­še bi­ti ut­vr­di­ti je li net­ko pod al­ko­hol­nom in­tok­si­ka­ci­jom.

Pan­cir­ka za opi­ja­nje

Ne pre­ci­zi­ra se ko­me će ure­đaj bi­ti pro­da­van. Kao i uvi­jek s no­vom teh­no­lo­gi­jom, dos­tup­nost sva­ko­me ovak­vog ure­đa­ja zna­či pri­lič­no kom­plet­no na­ru­ša­va­nje pri­vat­nos­ti. Ure­đaj je već pri­hva­ti­la tvrt­ka Le­no­vo, ko­ja ga je po­ve­za­nog sa svo­jim smar­tp­ho­ne­om Mo­to Z pred­sta­vi­la još u lje­to proš­le go­di­ne rek­la­mi­ra­ju­ći upra­vo te nje­go­ve oso­bi­ne. Ako ga pri­hva­te i dru­gi pro­izvo­đa­či, net­ko dru­gi mo­rat će na­pra­vi­ti ne­pro­boj­nu odje­ću za, pri­mje­ri­ce, pri­pi­te vo­za­če.

Sen­zor­ski ure­đaj sas­tav­ljen je od ka­me­re te la­se­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.