Pa­lum­bo već ima 14 pos­to Len­ca

Tan­ker­ska plo­vid­ba pala na 27,04 pos­to, a Ulja­nik na 25,15%

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Tomislav Pili/PD tomislav.pili@pos­lov­ni.hr ZA­GREB

Ula­zak di­oni­ča­ra iz branše do­no­si mo­guć­nost spajanja dviju respektabilnih baza klijenata, sma­tra pred­sjed­nik Upra­ve Len­ca Aljo­ša Pavelin Di­oni­ca Viktora Len­ca u sri­je­du je pos­ta­la zvi­jez­da da­na na Za­gre­bač­koj bur­zi uz­le­tjev­ši na­kon obja­ve da ta­li­jan­ski Pa­lum­bo ula­zi u vlas­nič­ku struk­tu­ru či­me je iz­gled­no zna­čaj­no pres­la­gi­va­nje di­oni­ča­ra ri­ječ­kog re­mont­nog bro­do­gra­di­li­šta. Cijena je za­vr­šet­kom tr­go­va­nja sko­či­la 16,5 pos­to na 11,30 ku­na, a pri­je­pod­ne do­se­gla je čak 12 ku­na što je 24 pos­to vi­še ne­go u uto­rak.

Raz­ri­je­še­na taj­na

Na­va­lu inves­ti­to­ra iz­a­zva­la je obja­va ko­jom je bro­do­gra­đev­na kom­pa­ni­ja Pa­lum­bo Gro­up iz Na­pu­lja ot­kri­la da je 9. svib­nja preš­la prag od pet pos­to kup­njom 839.490 di­oni­ca Len­ca. Kup­njom do­dat­nih 759.064 di­oni­ca Pa­lum­bo je 11. svib­nja pre­šao prag i od 10 pos­to. Ti­me je raz­ri­je­še­na taj­na tko već da­ni­ma pre­uzi­ma di­oni­ce od dva naj­ve­ća di­oni­ča­ra, za­dar­ske Tan­ker­ske plo­vid­be i pul­skog Ulja­ni­ka i “kr­ca” ih na skr­b­nič­kom ra­ču­nu u inves­ti­cij­skoj ku­ći In­ter­ka­pi­tal vri­jed­nos­ni pa­pi­ri. Pre­ma po­da­ci­ma por­ta­la Mo­je di­oni­ce, taj je skr­b­nič­ki ra­čun pr­vi pu­ta osva­nuo 27. trav­nja me­đu 10 naj­ve­ćih di­oni­ča­ra. Tre­nut­no ta­li­jan­ski šk­ver na skr­b­nič­kom ra­ču­nu dr­ži 14,14 pos­to di­oni­ca. Od 17. trav­nja na­ova­mo Tan­ker­ska plo­vid­ba pala je s 36,55 pos­to udjela na 27,04 pos­to dok je Ulja­nik sma­njio udjel s 34,65 pos­to na 25,15 pos­to. Ma­rio Pa­vić, pred­sjed­nik Upra­ve za­dar­skog bro­da­ra is­ti­če ka­ko su pro­da­jom “po­pra­vi­li lik­vid­nost, a pri­tom s Ulja­ni­kom za­dr­ža­li kon­trol­ni udio”. – Za pra­vu ci­je­nu volj­ni smo pro­da­ti i os­ta­tak di­oni­ca – ka­že Pa­vić.

Pri­li­ka za si­ner­gi­ju

Iz Ulja­ni­ka tvrde da je pro­da­ja mo­ti­vi­ra­na stje­ca­njem lik­vid­nos­ti. “Bu­du­ći da sa­daš­nji ve­ćin­ski vlas­ni­ci i da­lje kon­tro­li­ra­ju vi­še od po­lo­vi­ce ukup­nog bro­ja di­oni­ca, stra­te­ško opre­dje­lje­nje Ulja­ni­ka, a vje­ru­je­mo i os­ta­lih ključ­nih di­oni­ča­ra, jest traj­na bri­ga o oču­va­nju sa­mos­tal­nog i tr­ži­štu pre­poz­nat­lji­vog Bro­do­gra­di­li­šta Vik­tor Le­nac i nje­go­ve os­nov­ne dje­lat­nos­ti”, po­ru­ču­ju iz Pu­le. – Ula­zak Pa­lum­ba u vlas­nič­ku struk­tu­ru Len­ca mo­gao bi zna­či­ti pri­li­ku da se stvo­ri i ak­ti­vi­ra si­ner­gi­ja u smis­lu zdru­ži­va­nja kom­pe­ten­ci­ja, bo­ljeg is­ko­ri­šta­va­nja pro­izvod­nih ka­pa­ci­te­ta, učin­ko­vi­ti­je lo­gis­ti­ke. No, ono naj­važ­ni­je je mo­guć­nost spajanja dviju respektabilnih baza klijenata, či­me bi pu­no do­bi­li i kli­jen­ti i obje kom­pa­ni­je – sma­tra pred­sjed­nik Upra­ve Len­ca Aljo­ša Pavelin.

Iz Tan­ker­ske plo­vid­be, naj­ve­ćeg di­oni­ča­ra, ka­žu da su volj­ni sve pro­da­ti za pra­vu ci­je­nu

Bro­do­gra­đev­ni div iz Na­pu­lja obja­vio udje­le u ri­ječ­kom šk­ve­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.