Pro­vo­zaj­te se “pa­ukom”, pa za­vi­ri­te u ka­bi­net ču­de­sa

Na uglu Ba­ka­če­ve i Ce­sar­če­ve pred­stav­lja­ju bla­go pet mu­ze­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Pe­tra Ba­li­ja pe­tra.ba­li­ja@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Pa­vi­ljon je otvo­ren do ne­dje­lje, a nu­di se i bo­gat po­prat­ni pro­gram. Da­nju ra­di­oni­ce, na­ve­čer pre­da­va­nja i pre­zen­ta­ci­je

Ču­di­li su se i Za­grep­ča­ni i tu­ris­ti ve­li­koj dr­ve­noj kons­truk­ci­ji na uglu Ce­sar­če­ve i Ba­ka­če­ve, a on­da su se od­lu­či­li kroz nju i pro­še­ta­ti. Što je i bi­la na­mje­ra or­ga­ni­za­to­ra kad su gra­di­li “gni­jez­do”. Htje­li su za­in­te­re­si­ra­ti im­po­zant­nom atrak­ci­jom ka­ko bi po­zva­li po­sje­ti­te­lje u svo­je mu­ze­je. Dio gra­đe od­lu­či­li su pre­zen­ti­ra­ti na jav­noj po­vr­ši­ni u sklo­pu ma­ni­fes­ta­ci­je “Mu­ze­ji iz­van mu­ze­ja”. No, to je tek ma­li dio ono­ga što ima­ju za po­ka­za­ti, is­ti­če Ta­tja­na Vla­ho­vić, rav­na­te­lji­ca Hr­vat­skog pri­ro­dos­lov­nog mu­ze­ja (HPM), koji je ini­ci­ja­tor do­ga­đa­nja. – Ovo je za­pra­vo po­ziv da do­đu u mu­ze­je vidjeti os­ta­tak – ka­že T. Vla­ho­vić.

Lu­ba­nja no­so­ro­ga

Tak­vi su pos­ta­vi na uli­ca­ma gra­do­va svjet­ska prak­sa, do­da­je di­rek­to­ri­ca za­gre­bač­ke Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Mar­ti­na Bi­enen­feld, a i u me­tro­po­li se po­ka­za­lo da iz­a­zi­va­ju ve­li­ku paž­nju. Pro­jekt su osmis­li­le vi­še kus­to­si­ce HPM-a Ka­ta­ri­na Kriz­ma­nić i Ne­dilj­ka Pr­lj Ši­mić, dok je za obli­ko­va­nje ku­po­le zas­lu­žan di­zaj­ner Ne­djelj­ko Mi­kac. Eks­po­na­te iz svojih pos­ta­va i de­poa iz­lo­ži­li su, uz HPM, i Teh­nič­ki mu­zej Nikola Tes­la, Ar­he­olo­ški mu­zej, Mu­zej za umjet­nost i obrt (MUO) i Mu­zej su­vre­me­ne umjet­nos­ti (MSU). Ima ih sto­ti­njak, a mo­gu se raz­gle­da­ti do ne­dje­lje, uz po­prat­ni pro­gram dnev­nih ra­di­oni­ca te ve­čer­njih pre­da­va­nja i pre­zen­ta­ci­ja. Mo­že se vidjeti i unu­traš­njost tor­nje­va ka­te­dra­le ili is­pro­ba­ti vo­zi­ti re­pli­ke sta­rih bi­ci­ka­la, tzv. pa­uka. Iz­lo­žen je ori­gi­nal iz 1875., iz Teh­nič­kog mu­ze­ja, jed­na­ko kao i AGB iz 1937., kons­truk­ci­ja bi­cik­la kak­vim ga je za­mis­lio Le­onar­do da Vin­ci kra­jem 15. sto­lje­ća te je­dan no­vi­je iz­ra­de, koji vo­zi na vo­dik. Kak­va se odje­ća no­si­la šez­de­se­tih pred­stav­lja MUO. – Mo­de­li ni­su ori­gi­na­li, no nas­ta­li su po auten­tič­nim ski­ca­ma iz tog do­ba – ka­že rav­na­telj Miroslav Ga­špa­ro­vić. MSU pre­zen­ti­ra ar­hiv fo­to­gra­fa To­še Dap­ca te zbir­ku ki­pa­ra, sli­ka­ra i ar­hi­tek­ta Vjen­ces­la­va Ric­h­te­ra, pri­ka­zu­ju­ći do­ku­men­tar­ce o nji­ma, a Ar­he­olo­ški mu­zej is­ko­pi­ne s po­dru­čja Za­gre­ba, po­put sre­br­ne na­ruk­vi­ce iz 1. sto­lje­ća pro­na­đe­ne u Šči­ta­rje­vu. HPM je svoj ku­tak pak na­zvao “ka­bi­ne­tom ču­de­sa”, a u nje­mu su lu­ba­nja fo­sil­nog no­so­ro­ga i je­le­na te kost ma­mu­ta iz ple­is­to­ce­na, fo­sil­ni gla­vo­noš­ci, lu­ba­nja kor­nja­če, du­pi­na, pa i pre­pa­ri­ra­ni mu­tant, “dvo­gla­va” ov­ca. – Ka­bi­ne­ti ču­de­sa pre­te­če su da­naš­njih mu­ze­ja, a u do­ba re­ne­san­se sta­ja­li su u ku­ća­ma bo­ga­tih aris­to­kra­ta koji su ču­va­li sve ne­obič­no što bi pro­naš­li u pri­ro­di – ka­že K. Kriz­ma­nić.

Ma­ke­ta bu­du­ćeg HPM-a

Smjes­ti­la se po­kraj pa­vi­ljo­na i re­pli­ka avi­ona iz 1910. koji je kons­tru­irao Sla­vo­ljub Pen­ka­la. – Iz­ra­đe­na je 2010., u po­vo­du 100. ob­ljet­ni­ce le­ta, na po­ti­caj čla­no­va Ae­rok­lu­ba Za­greb, i to po na­cr­ti­ma in­že­nje­ra An­to­na Cvjet­ko­vi­ća. Gra­dio ju je Ma­ri­jan Iva­ni­ček na os­no­vi fo­to­gra­fi­ja jer dru­gih po­da­ta­ka ne­ma – is­ti­če K. Kriz­ma­nić te do­da­je da po­sje­ti­te­lji mo­gu vidjeti i ma­ke­tu bu­du­ćeg iz­gle­da HPM-a, či­ja bi se zgra­da usko­ro tre­ba­la re­kons­tru­ira­ti nov­cem iz fon­do­va EU.

Mo­že­te is­pro­ba­ti re­pli­ke sta­rih bi­ci­ka­la s ve­li­kim pred­njim ko­ta­čem

Iz­lo­že­na je i kons­truk­ci­ja po za­mis­li Le­onar­da da Vin­ci­ja

MUO pred­stav­lja mo­du šez­de­se­tih

Pre­pa­ri­ra­na “dvo­gla­va” ov­ca

Atrak­ci­ja u cen­tru Uz ku­po­lu se smjes­tio i avi­on iz­ra­đen po uzo­ru na Pen­ka­lin iz 1910.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.