Na­kon što je pro­pao na­tje­čaj za ram­pe, shva­ti­li da im je pro­to­tip bio pre­kra­tak

Plat­for­me ko­je bi oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom tre­ba­le olak­ša­ti ula­zak u tra­mvaj gra­do­na­čel­nik Ban­dić na­ja­vio je prije go­di­nu da­na, a sti­ći su tre­ba­le lani u lip­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak

Tre­ba­le su bi­ti pos­tav­lje­ne od­mah, ali tek se on­da ras­pi­si­va­la jav­na na­ba­va na ko­ju se nit­ko nije ja­vio pa se Grad obra­tio Kon­ča­ru Dva­put mje­ri, jednom re­ži – sta­ru na­rod­nu, bit će, u Gra­du su ču­li kri­vo, pa još jednom odre­za­li a da me­tar iz dže­pa ni­su iz­va­di­li. Ovog pu­ta pre­lo­mi­lo se to na le­đi­ma oso­ba s inva­li­di­te­tom, ko­je su toč­no prije go­di­nu da­na tre­ba­le do­bi­ti ram­pe ko­je bi im olak­ša­le ula­zak u ni­sko­pod­ne tra­mva­je.

Nije svug­dje is­ti kut

– Ugrad­nja plat­for­mi go­vo­ri o oz­bilj­nos­ti na­šeg pris­tu­pa pre­ma oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom – re­kao je 26. trav­nja lani gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić dok je na Re­mi­zi pred­stav­ljao plat­for­me, a us­put i obe­ćao da će se one do lje­ta na­ći u sva 142 ni­sko­pod­na tra­mva­ja. Za­le­tio se od­mah u star­tu jer jav­nu na­ba­vu da se plat­for­me uop­će na­ba­ve Grad je po­kre­nuo 12. lip­nja, a na taj na­tje­čaj, koji je tra­jao do ko­lo­vo­za, nije se ja­vio nit­ko. Toč­ni­je, nu­la po­nu­đa­ča re­zul­tat je bio za plat­for­me za tra­mva­je, dok se za auto­bu­se ja­vi­la jed­na tvrt­ka, ali po­nu­da nije bi­la za­do­vo­lja­va­ju­ća. ZET se ta­da, ka­žu u Grad­skom ure­du za so­ci­jal­nu za­šti­tu i oso­be s inva­li­di­te­tom, obra­tio Kon­ča­ru, pro­izvo­đa­ču ni­sko­pod­nih tra­mva­ja, da iz­ra­di pri­jed­log rje­še­nja prek­lop­ne ram­pe za tra­mva­je, na­kon če­ga se shva­ti­lo da tes­t­ni pri­mje­rak, onaj koji je pred­sta­vio gra­do­na­čel­nik, nije od­go­va­ra­ju­ćih ga­ba­ri­ta. – Kon­čar je iz­ra­dio pro­jek­t­ni pri­jed­log rje­še­nja ram­pe u ukup­noj du­ži­ni 1272 mm i ši­ri­ne 1000 mm, či­me je ram­pa za 220 mm du­ža od tes­t­nog pri­mjer­ka koji je ko­ri­šten pri­li­kom pr­ve jav­ne pre­zen­ta­ci­je. Po­ve­ća­nje du­ži­ne ram­pe re­zul­ti­ra­lo je sma­nje­njem ku­ta na­gi­ba ram­pe, što do­dat­no olak­ša­va ula­zak oso­ba­ma u inva­lid­skim ko­li­ci­ma u ni­sko­pod­ni tra­mvaj – ka­žu u Gra­du, ali do­da­ju i ka­ko je to sa­mo dje­lo­mič­no rje­še­nje. Jer ova­kav tip ram­pe do­bar bi bio za 213 od 255 sta­ja­li­šta, od­nos­no na tih 83 pos­to sta­ja­li­šta oso­be s inva­li­di­te­tom sa­me bi mo­gle u tra­mvaj. Na 30 sta­ja­li­šta ram­pa bi is­to za­do­vo­lja­va­la funk­ci­ju, ali pri ula­sku u tra­mvaj tre­ba­la bi pomoć dru­ge oso­be, dok bi na 12 sta­ja­li­šta tre­ba­lo iz­ves­ti do­dat­ne gra­đe­vin­ske ra­do­ve. Jer sva sta­ja­li­šta ni­su is­te vi­si­ne, objaš­nja­va­ju u Gra­du, pa ram­pa na sva­kom od njih jed­nos­tav­no nije pod is­tim ku­tom.

Ne­ma jed­na­kih mo­guć­nos­ti

– Za na­ve­de­no pro­jek­t­no rje­še­nje, u do­go­vo­ru s udru­ga­ma oso­ba s inva­li­di­te­tom kao pred­stav­ni­ci­ma kraj­njih korisnika, or­ga­ni­zi­rat će se pro­vje­ra funk­ci­onal­nos­ti i si­gur­nos­ti ko­ri­šte­nja – ka­žu u Grad­skom ure­du za oso­be s inva­li­di­te­tom, ali rok u ko­jem će se to na­pra­vi­ti ne da­ju. Dru­gim ri­je­či­ma, plat­for­me ko­je su se već go­di­nu da­na tre­ba­le na­la­zi­ti na tra­mva­ji­ma još će ne­ko vri­je­me os­ta­ti sa­mo idej­ni pro­jekt. A bi­lo je to i oče­ki­va­ti, ka­že skup­štin­ski zas­tup­nik Re­na­to Pe­tek iz stran­ke Na­pri­jed Hrvatska, koji je pi­ta­nje o to­me gdje su plat­for­me pos­ta­vio i na sjed­ni­ci Grad­ske ko­or­di­na­ci­je za ljud­ska pra­va, skup­štin­skom rad­nom ti­je­lu. – Za­greb i da­lje nije grad jed­na­kih mo­guć­nos­ti za sve gra­đa­ne te kr­ši te­melj­no ljud­sko pravo oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom, pravo na mo­bil­nost – ka­že Pe­tek pa do­da­je ka­ko ne­ugra­đi­va­nje plat­for­mi go­vo­ri o neo­z­bilj­nos­ti pris­tu­pa gra­do­na­čel­ni­ka i nje­go­ve upra­ve pre­ma oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom. Po­ma­ci su pos­tig­nu­ti, go­vo­ri Pe­tek, ali i da­lje ima ve­li­ki broj ne­lo­gič­nos­ti. – Za pri­mjer mo­gu da­ti no­vu lo­ka­ci­ju i no­vo­ure­đen Sek­tor za udru­ge Ure­da za op­ću upra­vu u Du­klja­ni­no­voj 3, koji se na­la­zi na tre­ćem ka­tu bez lif­ta – ka­že Pe­tek.

Pri­jed­log rje­še­nja ram­pe na kra­ju je iz­ra­di­la tvrt­ka ko­ja je ra­di­la i tra­mva­je, ali on još nije is­pro­ban Pro­blem su sta­ja­li­šta jer su raz­li­či­tih vi­si­na pa na je na­gib neg­dje u re­du, a drug­dje pre­ve­lik

Ogled­ni pri­mje­rak, us­pos­ta­vi­lo se pos­li­je, nije bio prik­lad­ne ve­li­či­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.