I na­kon zvo­na na­ši uče­ni­ci os­ta­ju na vjež­bi

Prije pet go­di­ne uče­ni­ci su us­pos­ta­vi­li ve­zu sa sve­mi­rom

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Di­no Bru­mec di­no.bru­mec@ve­cer­nji.net

Teh­nič­ku ško­lu Ru­đe­ra Bo­ško­vi­ća po­ha­đa­li su Robert Knjaz, ru­ko­me­taš Zlat­ko Hor­vat, Ma­ssi­mo Sa­vić i pr­vi SDP-ovac Da­vor Ber­nar­dić

Kod nas se uče­ni­ci ne da­ju s vjež­bi i na­kon što zvo­ni, go­vo­ri nam s po­no­som pro­fe­sor u Teh­nič­koj ško­li Ru­đe­ra Bo­ško­vi­ća Ne­ven Ma­leš, vo­di­telj škol­skog Cen­tra no­vih teh­no­lo­gi­ja, pri­li­kom po­ka­zi­va­nja ro­bo­ta i stro­je­va, je­dins­tve­ne opre­me u za­gre­bač­kom obra­zov­nom sus­ta­vu, na ko­ju do­la­ze uči­ti čak i dok­to­ri zna­nos­ti. Ova ško­la os­no­va­na je 1948. go­di­ne i da­nas sla­vi 70. ob­ljet­ni­cu ra­da, jer Dan ško­le obi­lje­ža­va se na ro­đen­dan Ru­đe­ra Bo­ško­vi­ća. Sla­vit će se da­nas od pod­ne­va u Li­sin­skom, a već je su­tra u sa­moj ško­li i Dan otvo­re­nih vra­ta na koji će po­hr­li­ti os­nov­no­škol­ci pa će se obi­lje­ža­va­nje nas­ta­vi­ti. Ško­la je po­seb­na i druk­či­ja, sla­žu se pro­fe­so­ri i uče­ni­ci. To­mu svje­do­če i na­smi­ja­na li­ca uče­ni­ka na hod­ni­ku, ve­se­lje pri­li­kom fo­to­gra­fi­ra­nja ili pak os­li­kan Chuck Nor­ris na zi­du. Ra­do is­ti­ču i poz­na­te koji su po­ha­đa­li ško­lu: re­da­telj Robert Knjaz, ru­ko­me­taš Zlat­ko Hor­vat, pje­vač Ma­ssi­mo Sa­vić, po­li­ti­čar Da­vor Ber­nar­dić... Na­kon ško­le upi­su­ju uglav­nom Fa­kul­tet elek­tro­teh­ni­ke i ra­ču­nar­stva, Teh­nič­ko ve­le­uči­li­šte u Za­gre­bu ili pak Fa­kul­tet strojarstva i bro­do­grad­nje, a rav­na­te­lji­ca Đur­đi­ca Fu­štar po­no­si se ti­me što jednom ka­da ta­mo do­đu, u stru­kov­nim pred­me­ti­ma “ras­tu­ra­ju”. – Osim broj­nih priz­na­nja ko­ja smo do­bi­li kao ško­la, do­bi­va­ju ih i na­ši uče­ni­ci po­je­di­nač­no. Ra­di­oama­te­ri osva­ja­ju pr­va mjes­ta na svjet­skoj ra­zi­ni, a tu su i na­gra­de za vo­lon­ti­ra­nja. Is­to ta­ko, ima­mo i škol­ski bend, dram­sku sku­pi­nu, eko­lo­ški smo svjes­ni... – na­bra­ja rav­na­te­lji­ca. Škol­ski ra­di­oama­te­ri doš­li su u ži­žu jav­nos­ti 2013. go­di­ne ka­da su us­pos­ta­vi­li ve­zu s as­tro­na­utom Lu­com Par­mi­ta­nom na Me­đu­na­rod­noj sve­mir­skoj pos­ta­ji ISS. Is­pi­ti­va­li su ga o hra­ni, spa­va­nju, kon­tak­ti­ra­nju obi­te­lji... – Tog se do­ga­đa­ja svi ra­do sje­ti­mo, a zbog nje­ga je po­ras­tao i in­te­res za ra­di­oama­te­ri­zam u ško­li – ot­kri­va nam rav­na­te­lji­ca. Osim to­ga, tu je i obra­zo­va­nje za odras­le. Prek­va­li­fi­ka­ci­je ili do­dat­no usa­vr­ša­va­nje ne upi­su­ju sa­mo ne­za­pos­le­ni već i oni koji že­le na­pra­vi­ti ko­rak vi­še. I svi se sla­žu: prak­tič­na nas­ta­va, to­li­ko slič­na svi­je­tu ra­da, glav­ni je adut ove ško­le.

Uče­ni­ci­ma je nas­ta­va za­nim­lji­va jer se odvi­ja u uči­oni­ca­ma ko­je su oprem­lje­ne raz­nim stro­je­vi­ma i ro­bo­ti­ma

Rav­na­te­lji­ca Đur­đi­ca Fu­štar s ma­tu­ran­ti­ca­ma

i po­li­ti­čar i fi­zi­čar Da­vor Ber­nar­dić

kril­ni na­pa­dač Zlat­ko Hor­vat

maj­stor emo­ci­ja Ma­ssi­mo Sa­vić

Po­ha­đa­li su je Robert Knjaz...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.