Pri­jed­lo­ga za su­per vi­kend u Za­gre­bu

Is­pla­ti se oti­ći na Be­er Fest, po­či­nje i Gas­tro Mu­sic na Zri­njev­cu, a mo­že­te si pri­ušti­ti i no­vu te­to­va­žu

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Mia Mu­su­lin

Li­je­po je vri­je­me po­ve­za­no s po­čet­kom se­zo­ne do­brih fes­ti­va­la, a ovaj vi­kend na Zri­nje­vac do­no­si Gas­tro Mu­sic koji će mno­ge odu­še­vi­ti svo­jom bo­ga­tom stre­et fo­od, ali i glaz­be­nom po­nu­dom. Od­li­čan li­ne­up ima i dru­gi Za­greb Be­er Fest koji se ta­ko­đer is­pla­ti po­sje­ti­ti. Ne pro­pus­ti­te ni Tat­too ko­nven­ci­ju ko­ja uklju­ču­je i pr­vens­tvo Hr­vat­ske u bodypa­in­tin­gu, ali ni dva­de­se­to iz­da­nje Mi­ne­ral Expo saj­ma. Po­s­ljed­nji put ove se­zo­ne u Te­atru Exit mo­že­te gle­da­ti po­pu­lar­ne “Ka­ubo­je”, a Me­đu­na­rod­ni dan mu­ze­ja obi­lje­ži­te obi­la­skom bes­plat­nih iz­lož­bi u Klo­vi­će­vim dvo­ri­ma i Hr­vat­skom škol­skom mu­ze­ju.

Ovo­ga vi­ken­da od 10 do 20 sa­ti u Do­mu spor­to­va mo­že­te raz­gle­da­ti Mi­ne­ral expo Za­greb, dva­de­se­to iz­da­nje Me­đu­na­rod­no­ga saj­ma dra­gog i po­lu­dra­gog ka­me­nja. Atrak­ci­ja je nas­tup ro­bo­ta di­no­sa­ura T-rexa, koji je na ras­po­re­du sva tri da­na u 11, 14, 16 i 18...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.