Za­ba­va na ba­ze­ni­ma mo­že po­če­ti - Li­feClass Ter­me Sve­ti Mar­tin 31. 5. otvaraju vanj­ski Aqu­apark

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - pret­pla­ta@ ve­cer­nji.net 01/5540-999

Dra­gi pret­plat­ni­ci,

Li­feClass Ter­me Sve­ti Mar­tin do­bro su poz­na­to ku­pa­li­šte s lje­ko­vi­tom ter­mo­mi­ne­ral­nom vo­dom, ali to nije sve. Os­vje­že­nje od ljet­nih vru­ći­na od 31. svib­nja mo­že­te po­tra­ži­ti i u sklo­pu vanj­skog Aqu­apar­ka uz pre­gršt za­bav­nih sa­dr­ža­ja za dje­cu i odras­le, pun­k­to­ve s hranom i pi­ćem i od­lič­nom at­mo­sfe­rom ani­ma­cij­skog ti­ma.

Ne­moj­te do­pus­ti­ti da vam po­mi­sao na vru­ći­ne oduz­me ve­se­lje pred na­do­le­ze­ćim lje­tom. Umjes­to to­ga, OD 31. 5. PRONAĐITE IDEALNO RJE­ŠE­NJE ZA OS­VJE­ŽE­NJE U AQUAPARKU LI­FECLASS TERMI SVE­TI MAR­TIN.

Leg­ni­te na le­žalj­ku is­pod sun­co­bra­na ili pak oda­be­ri­te svo­je mjes­to u pri­rod­noj hla­do­vi­ni i pre­pus­ti­te se uži­ci­ma koji vas če­ka­ju. Spus­ti­te se po to­bo­ga­ni­ma i za­ro­ni­te u os­vje­že­nje ili po­mak­ni­te gra­ni­ce uz ne­za­bo­rav­no iskus­tvo spu­šta­nja zip li­ne­om u su­rad­nji s Ac­cre­do cen­trom. Po­gled na ci­je­li Aqu­apark iz pti­čje per­s­pek­ti­ve ni­ka­da ne­će­te za­bo­ra­vi­ti, obe­ća­je­mo vam.

Ka­ko bi vaš od­mor uis­ti­nu bio od­mor uz koji će­te lak­še pre­bro­di­ti sve iz­a­zo­ve pred so­bom, pri­pre­mi­li smo vam i ma­sa­žu pod bal­da­hi­ni­ma. Pre­pus­ti­te se vje­štim ru­ka­ma ma­se­ra i uži­vaj­te u aro­ma­tič­nim ma­sa­ža­ma u hla­do­vi­ni, dok vas la­ga­ni po­vje­ta­rac istovremeno ška­klja i ra­s­hla­đu­je

Po­sje­ti­te Po­ol Lo­un­ge i uži­vaj­te u sa­mo­pos­luž­nom ruč­ku, a oda­bra­ti mo­že­te i zdra­ve smo­ot­hi­je u va­ri­jan­ti na­tu­ra­ti­on, de­toxi­ca­ti­on and re­fre­shi­on.

Dra­gi pret­plat­ni­ci, za Vas smo i ovog pu­ta pri­pre­mi­li na­grad­nu igru. Od­go­vo­ri­te na na­še pi­ta­nje jer Vas na­gra­đu­je­mo s 2 x 2 ulaz­ni­ce za Li­feClass Ter­me Sve­ti Mar­tin. Ko­jeg da­tu­ma se otva­ra vanj­ski Aqu­apark Li­feClass Ter­me Sve­ti Mar­tin? Od­go­vo­re s Va­šim po­da­ci­ma pret­pla­te po­ša­lji­te na e-ma­il pret­pla­ta@ve­cer­nji.net s nas­lo­vom Li­feClass Ter­me Sve­ti Mar­tin. Do­če­kaj­te ljet­ne vru­ći­ne ra­ši­re­nih ru­ku i sprem­ni na no­ve avan­tu­re za pam­će­nje. Vi­di­mo se u Li­feClass Ter­ma­ma Sve­ti Mar­tin. Ulaz­ni­ce do­bi­ve­ne u nagradnoj igri mo­gu se is­ko­ris­ti­ti do 31.08.2018.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.