Kad do­go­ri do no­ka­ta vla­da­ju­će gar­ni­tu­re po­zi­va­ju se na po­šte­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Mi­ros­la­va Ca­vor či­ta­te­lji­ca iz Za­gre­ba

Od 1991. go­di­ne do os­lo­bo­di­lač­ke ak­ci­je “Olu­ja” zna­mo što nam se do­ga­đa­lo, ali smo se na­da­li da će­mo ko­nač­no pro­di­sa­ti. No, naš­li smo se u ve­li­kim pro­ble­mi­ma. Za­to ovih da­na, kad je kul­mi­ni­ra­la sa­ga o Agro­ko­ru, vi­še ne že­lim ni ču­ti tu ri­ječ, kao ni ime­na su­di­oni­ka u njoj. Ne tra­je ona od da­nas, ali nit­ko od vla­da­ju­ćih, a oni su se mi­je­nja­li pre­ma re­zul­ta­ti­ma iz­bo­ra, nije po­du­zeo smis­le­ne mje­re da se ta ve­li­ka pri­vat­na tvrt­ka Ivi­ce To­do­ri­ća us­mje­ri po­naj­pri­je pre­ma in­te­re­si­ma Hr­vat­ske. No, na­ža­lost, nije ri­ječ sa­mo o Agro­ko­ru. Ri­jet­ko se u me­di­ji­ma da­nas spo­mi­nje ka­ko je 2000. go­di­ne pro­da­na Pli­va, 25 pos­to di­oni­ca Ine, PIK-a Vr­bo­vec, Hr­vat­ski te­le­kom itd., te tko je ta­da bio na vlas­ti. O jef­ti­noj pro­da­ji hr­vat­skih ba­na­ka da se ne go­vo­ri. Na­kon to­ga su pljač­ku nas­ta­vi­li no­vi vla­da­ju­ći, ne­ki za­vr­ši­li na su­du itd., no pro­ce­si tra­ju i 15 go­di­na. Uglav­nom svi, koji su bili na vlas­ti, pri vlas­ti ili kru­ži­li oko nje, a to­me se pri­dru­ži­li i tzv. ma­li lju­di, ja­ko su se do­bro oko­ris­ti­li ne­funk­ci­oni­ra­njem ins­ti­tu­ci­ja sus­ta­va u sti­lu – “Ako mo­že on, mo­gu i ja!”. Pri­sje­ti­la sam se afere ot­pri­je ne­ko­li­ko go­di­na kad je ot­kri­ve­no da su ne­ki pro­fe­so­ri fakulteta pro­da­va­li bo­ga­tim stu­den­ti­ma is­pi­te ili, čak, di­plo­me, ali nije poz­na­to je­su li tim stu­den­ti­ma po­ni­šte­ni is­pi­ti i di­plo­me i je­su li pro­fe­so­ri pri­mje­re­no kaž­nje­ni. Ba­rem za opo­me­nu dru­gi­ma. A ka­ko i bi, kad ima­ju “te­ško za­ra­đe­ni no­vac” ko­jim mo­gu pla­ti­ti vr­hun­ske do­ma­će i stra­ne od­vjet­ni­ke! Što sa­da upra­vo prak­ti­ci­ra i Ivi­ca To­do­rić. I sa­da, kad je “do­go­rje­lo do no­ka­ta”, na­dam se da se, ne sa­mo sa­da vla­da­ju­ći, ne­go i oni koji, po­nu­ka­ni afe­rom Agro­kor, pri­je­te ru­še­njem Vla­de i pri­je­vre­me­nim iz­bo­ri­ma, pri­sje­te sta­re iz­re­ke li­ko­va koji su se naš­li u slič­noj poziciji – “Ako ne mo­že­mo druk­či­je – ide­mo po­šte­no!”. Pa ne­ka to po­ka­žu i do­ka­žu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.