Nju­ška li to svi­zac Phill vje­tro­ve pro­mje­na

Za­hva­lju­ju­ći is­kus­tvu ko­je nam omo­gu­ću­je da u sa­daš­njos­ti la­ko uoči­mo ono što smo već vi­še pu­ta vi­dje­li u proš­los­ti, a ko­je sam uobli­čio i u “Njo­njin za­kon”, u ne­dje­lju 13. svib­nja mo­gao sam s ap­so­lut­nom si­gur­noš­ću za­klju­či­ti ka­ko je Mar­ti­na Da­lić već biv

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ni­no Ras­pu­dić

Uo­va glo­bal­no ne­si­gur­na, kon­fuz­na i pre­vrt­lji­va vre­me­na, u ko­ji­ma se do­ga­đa da se pok­va­re no­vi njemački auto­mo­bi­li i za­kas­ne ja­pan­ski vla­ko­vi, li­je­po je zna­ti da još uvi­jek pos­to­je ne­ke čvr­ste toč­ke i ori­jen­ti­ri u ko­je čo­vjek mo­že bi­ti ap­so­lut­no si­gu­ran. Je­dan od njih je šta­kor­ski po­li­tič­ki re­fleks Gor­da­na Jan­dro­ko­vi­ća da is­ko­či s bro­da koji to­ne i ukr­ca se na no­vi. Prije toč­no go­di­nu da­na, kad je Plen­ko­vić bro­dio kroz pr­vu kri­zu na­kon raz­vr­ga­va­nja ko­ali­ci­je

O pa­ni­ci go­vo­ri i to da se ak­ti­vi­ra­ju i po­s­ljed­nji sa­bor­ski spa­va­či. Ron­ko bi kao iz­vor­ni SDP-ovac ušao u pri­vat­nu ve­li­ku ko­ali­ci­ju s Plen­ko­vi­ćem, a sve ka­ko bi u is­tom tom pos­lu spri­je­čio Ber­nar­di­ća

s Mos­tom pi­sao sam: “Umjes­to pra­će­nja sva­kog Sti­ero­va za­re­za, oni koji že­le pr­vi nas­lu­ti­ti kak­va će bi­ti bu­duć­nost Plen­ko­vi­ća na če­lu HDZ-a, ima­ju pu­no si­gur­ni­ju, vi­šes­tru­ko pro­vje­re­nu me­to­du, a to je – gle­daj što ra­di Jan­dro­ko­vić. Kao svi­zac Phill koji pre­dvi­đa vri­je­me, Jan­dro­ko­vić ču­des­no pre­do­sje­ća unu­tar­ha­de­ze­ov­ske vje­tro­ve i op­s­ta­je od Sa­na­de­ra, Ko­sor, Ka­ra­mar­ka do Plen­ko­vi­ća. Sto­ga, ako se kod nje­ga pri­mi­je­ti i mi­ni­mal­no od­mi­ca­nje od Plen­ko­vi­ća, mo­že­te se kla­di­ti u ve­če­ru da je ovaj go­tov.” Za­hva­lju­ju­ći is­kus­tvu ko­je nam omo­gu­ću­je da u sa­daš­njos­ti la­ko uoči­mo ono što smo već vi­še pu­ta vi­dje­li u proš­los­ti, a ko­je sam ta­da uobli­čio i u “Njo­njin za­kon”, u ne­dje­lju 13. svib­nja mo­gao sam s ap­so­lut­nom si­gur­noš­ću za­klju­či­ti ka­ko je Mar­ti­na Da­lić već biv­ša. Dok je Plen­ko­vić jav­no još čvr­sto sta­jao iza svo­je pot­pred­sjed­ni­ce Vla­de, Jan­dro­ko­vić je na no­vi­nar­ski upit­no o afe­ri Hot­ma­il iz­ja­vio ka­ko nije sti­gao zbog obve­za pro­či­ta­ti sve ma­ilo­ve, ali: “Ono što sam vi­dio moglo se iz­bje­ći. U jednom di­je­lu sa­dr­žaj mi se ne do­pa­da, na­čin na koji su se su­di­oni­ci te gru­pe do­pi­si­va­li nije stil u ko­jem bih vo­lio su­dje­lo­va­ti”. Iz na­ve­de­nog je svat­ko tko je ima­lo pra­tio no­vi­ju hr­vat­sku po­li­tič­ku po­vi­jest, mo­gao la­ko za­klju­či­ti ka­ko je Mar­ti­na Da­lić po­li­tič­ki već mr­tva, po­ko­pa­na i opje­va­na. No stvar ide da­lje. Kom­pro­mi­ti­ra­ju­ći ma­ilo­vi cu­re iz da­na u dan. Naj­no­vi­ji po­t­vr­đu­ju ka­ko se premijer Plen­ko­vić ti­je­kom procesa “bor­gi­ja­nja” naj­ma­nje tri pu­ta sas­tao s eki­pom s Da­lić­ki­ne ma­iling lis­te. Ku­ler­ski ga u ma­ilo­vi­ma na­zi­va­ju “PM” (Pri­me mi­nis­ter). Od ju­če­raš­nje obja­ve tih ma­ilo­va či­ni se da smo u fa­zi zi­me ka­da svi­zac Phill već vr­ti gla­vi­com i nju­ška vje­tro­ve pro­mje­na. Dan ra­ni­je sam u jednom tv-in­ter­v­juu iz­ja­vio ka­ko je Plen­ko­vić po­li­tič­ki već mr­tav sa­mo mu to još nit­ko nije re­kao. No sve je to još nes­luž­be­no dok naš svi­zac Phill ne po­t­vr­di smrt pr­vim mi­ni­mal­nim zna­kom dis­tan­ci­ra­nja od PM-a. Oni koji PM-u i nje­go­vi­ma ra­de o gla­vi i u po­sje­du su kom­pro­mi­ti­ra­ju­ćeg ma­te­ri­ja­la sa­da ih la­ga­no me­ze. Ma­lo po ma­lo. Pi­ju im krv na slam­ku, ali nije ri­ječ sa­mo o sa­diz­mu već i o tak­ti­ci. Ni­su sav ma­te­ri­jal pus­ti­li odjed­nom, već epi­zo­du po epi­zo­du, či­me ih nav­la­če da se, po­ku­ša­va­ju­ći se va­di­ti po­put koc­ka­ra iz pos­lo­vi­ce, do­dat­no kom­pro­mi­ti­ra­ju i uka­pa­ju. Pus­ti­li su pr­vi dio, eki­pa se na­kon to­ga na­iv­no va­di­la, a on­da su ih slje­de­ćim pa­ke­tom ma­ilo­va efek­t­no de­man­ti­ra­li, a po­tom preš­li na slje­de­ći nas­ta­vak. PM-ov PR, ko­jeg je vo­dio KM, sad se već pot­pu­no ras­pao. U Otvo­re­no ša­lju vi­te­za Re­ine­ra na­oru­ža­nog ša­la­bah­te­rom. Čak ih ni de­žur­ni čis­ta­či i čis­ta­či­ce iz vječ­nih vla­di­nih bil­te­na vi­še ne po­ku­ša­va­ju opra­ti, već su i oni na­ću­li­li uši če­ka­ju­ći s ko­je će stra­ne sa­da za­pu­ha­ti. O pa­ni­ci go­vo­ri i to da se ak­ti­vi­ra­ju i po­s­ljed­nji sa­bor­ski spa­va­či. SDP-ov zas­tup­nik Zdrav­ko Ron­ko is­tu­pio je pre­kju­čer iz stran­ke te­ško op­tu­žu­ju­ći Da­vo­ra Ber­nar­di­ća. Is­tak­nuo je ka­ko ne­ma na­mje­ru vra­ti­ti svoj man­dat jer ga je on osvo­jio i do­dao: “Ako se bu­de gla­sa­lo o po­vje­re­nju Vla­di, stat ću na Plen­ko­vi­će­vu stra­nu. Ne iz lju­ba­vi pre­ma HDZ-u, ne­go za­to da Da­vor Ber­nar­dić ne bi pro­veo svoj plan o ve­li­koj ko­ali­ci­ji sa svo­jim pos­luš­ni­ci­ma”. Dak­le, Ron­ko bi kao iz­vor­ni SDP-ovac ušao u pri­vat­nu ve­li­ku ko­ali­ci­ju s Plen­ko­vi­ćem, a sve ka­ko bi u is­tom tom pos­lu spri­je­čio Ber­nar­di­ća. Mo­žda bi naj­bo­lje bi­lo da Plen­ko­vić for­ma­li­zi­ra svo­je čel­niš­tvo nad ko­ali­ci­jom ko­ju je oku­pio. PM-ova ve­ći­na iz­gle­da po­put Fran­kens­te­ina ko­jeg sa­či­nja­va­ju Pu­pov­če­va gla­va, Ra­di­no­va fri­zu­ra, Sa­uc­hin li­je­vi i Ko­so­rov des­ni obraz, Ban­di­će­ve no­ge, Gla­va­še­va des­na ru­ka i li­je­va ru­ka Iva­na Vr­do­ljak te, na kon­cu že­lu­dac HDZ-ovih “de­mo­kr­š­ća­na” koji su pos­luš­no gla­so­va­li za Is­tan­bul­sku ko­nven­ci­ju. Ako ih po­dr­ži Ron­ko, kao zad­nja pri­doš­li­ca, on bi u do­šao kao ne­ka me­ta­fo­rič­ka za­kr­pa na straž­njem di­je­lu tog čud­no­va­tog bi­ća. Eto druž­be ko­ju bi bi­lo šte­ta ne oku­pi­ti u jed­nu stran­ku pod Plen­ko­vi­će­vim vod­stvom. I tak­va ima tek ma­lo vi­še od 40 pos­to gla­so­va lju­di koji su iz­aš­li na proš­le par­la­men­tar­ne iz­bo­re. HDZ-ovo dru­go oko u gla­vi, Mi­lo­rad Pu­po­vac, na zah­tjev opor­be za ras­pu­šta­njem Sa­bo­ra po­ru­ču­je: “Ako že­li­te iz­bo­re, dat će­mo vam iz­bo­re, pa da vi­di­mo što će­te na­pra­vi­ti, kak­vu će­te vla­du sas­ta­vi­ti, i kak­ve po­li­ti­ke vo­di­ti, i s kim će­te for­mi­ra­ti vla­du.” On će “da­ti iz­bo­re”!? Pu­po­vac je ho­da­ju­ća rek­la­ma za re­fe­ren­dum za pro­mje­nu iz­bor­nog za­ko­na, ko­jeg, una­toč to­bo­že te­škoj po­li­tič­koj bor­bi ko­ju vo­de, jed­na­ko op­s­tru­ira­ju i HDZ i SDP. Vr­hu­nac na­sil­nog gu­še­nja re­fe­ren­du­ma do­seg­nut je u Ri­je­ci, gdje Voj­ko Ober­s­nel iz­gle­da obje­di­nju­je i za­ko­no­dav­nu i iz­vr­š­nu i sud­be­nu vlast, kao ne­ka vr­sta cr­ve­nog D’An­nun­zi­ja, pa ba­ha­to brani gra­đa­ni­ma ko­ris­ti­ti svo­ja us­ta­vom za­jam­če­na pra­va. Tak­va ner­vo­za nije slu­čaj­na jer ti­ha vo­da re­fe­ren­du­ma ko­ja se odvi­ja u po­za­di­ni afere Hot­ma­il mo­gla bi ko­nač­no po­dro­va­ti oli­gar­hij­ski bri­jeg i omo­gu­ći­ti Hr­vat­skoj da du­go­roč­no po­li­tič­ki pro­di­še. Ka­ko no­vi ma­ilo­vi cu­re i afe­ra se raz­ma­hu­je PM-u je sve upit­ni­ji i even­tu­al­ni bri­sel­ski nas­ta­vak ka­ri­je­re. Plen­ko­vi­će­vi naj­lju­ći pro­tiv­ni­ci, od Mi­la­no­vi­ća koji ga je pr­vi na­zvao “bri­sel­skim ća­tom” pa na­da­lje, čes­to mu spo­či­ta­va­ju ka­ko mu je po­li­tič­ka ka­ri­je­ra u Hr­vat­skoj sa­mo od­skoč­na da­ska za bu­du­ću bri­sel­sku i ka­ko ga us­tva­ri bu­duć­nost Hr­vat­ske i Hr­va­ta uop­će ne za­ni­ma­ju. Sve da to­me i jes­te ta­ko, ta “od­skoč­na da­ska” mu sa­da la­ko mo­že za­ko­va­ti bu­du­ću ka­ri­je­ru. Nije is­to je li iz­gu­bio vlast u Hr­vat­skoj jer u tom kon­zer­va­tiv­nom, za­tu­ca­nom na­ro­du nije us­pio pro­ves­ti kul­tur­nu re­vo­lu­ci­ju po mje­ri bri­sel­ske oli­gar­hi­je, ili je pao zbog ko­rup­cij­skog skan­da­la u ko­jem se mu­lja­lo na uvred­lji­vo pli­tak i na­ivan na­čin. Tko bi u oz­bilj­noj eu­rop­skoj ins­ti­tu­ci­ji dao po­vje­re­nje oso­bi či­ja je vla­da u vlas­ti­toj zem­lji za­gli­bi­la zbog ovak­ve afere? No za de­fi­ni­ti­van sud treba ipak pri­če­ka­ti vri­je­me, ko­je je, ka­ko ka­že Mac­hi­avel­li, “otac is­ti­ne”. U sva­kom slu­ča­ju ono ra­di pro­tiv PM-a i eki­pe Borg.

PATRIK MACEK/ PIXSELL

Jan­dro­ko­vić, M. Da­lić i Plen­ko­vić (12. 2. 2018.) dru­gog da­na sa­bor­ske ras­pra­ve uoči po­ku­ša­ja iz­gla­sa­va­nja ne po­vje­re­nja pot­pred­sjed­ni­ci Vla­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.