Na film­skom plat­nu uvi­jek je bio ‘po­šte­njak’

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Le­gen­dar­ni glu­mac, osim svo­je bo­ga­te glu­mač­ke ka­ri­je­re, bio je poz­nat i kao hol­lywo­od­ski žen­skar 1.

Fon­da je po­čeo glu­mač­ku ka­ri­je­ru na Bro­adwayu, a u Hol­lywo­odu je de­bi­ti­rao 1935. Nje­go­vo pu­no ime je Hen­ry Jaynes Fon­da, a pri­ja­te­lji su ga zva­li: a) Jay b) Hank c) Fons.

2.

Ti­je­kom svog “zlat­nog do­ba” u Hol­lywo­odu bio je poz­nat kao žen­skar. Imao je ne­ko­li­ko afe­ra s ame­rič­kim glu­mi­ca­ma. Ko­li­ko pu­ta se že­nio? a) se­dam pu­ta b) pet pu­ta c) dva pu­ta

3.

Imao je mno­ge ho­bi­je. Iz­ra­đi­vao je zma­je­ve, a je­dan od “naj­čud­ni­jih” ho­bi­ja bi­lo je uz­ga­ja­nje pče­la, što je ukom­po­ni­rao u svo­ju ulo­gu u fil­mu Ulee’s God. Či­me se još ba­vio? a) bio je vr­tlar b) uz­ga­jao je mač­ke c) iz­ra­đi­vao mi­ni mo­de­le avi­ona

4. i za:

a) uz­ga­ji­va­ča pče­la go­di­ne b) oca go­di­ne c) no­vi­na­ra go­di­ne

5.

Osim što je bio priz­na­ti glu­mac, 1963. do­bio je na­gra­du Na­gra­du Os­car do­bio je 1967. go­di­ne u 76. go­di­ni i ta­ko pos­tao: a) pr­vi iz Ne­bra­ske s Os­ca­rom b) naj­sta­ri­ji do­bit­nik Os­ca­ra c) oso­ba ko­ja je za naj­go­ru iz­ved­bu do­bi­la Os­car

6.

S Fran­ces Seymo­ur Bro­kaw ima kćer, poz­na­tu glu­mi­cu Ja­ne Fon­du, ko­ja je za maj­čin i očev pre­kid kri­vi­la, što je priz­na­la u jednom in­ter­v­juu: a) nje­go­ve lju­bav­ne afere b) sa­mu se­be c) maj­či­nu ma­nič­nu de­pre­si­ju

7.

Fon­da je umro sa 77 go­di­na od sr­ca. Od ko­je je bo­les­ti još pa­tio?

a) di­ja­be­te­sa b) hi­per­ten­zi­je c) ra­ka pros­ta­te

Pri­pre­mi­la: Ni­na Cvi­ja­no­vić

Stu­di­rao je no­vi­nar­stvo, ali ni­ka­da nije di­plo­mi­rao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.