Plo­če s kaz­na­ma hvar­ski mo­tiv koji se naj­vi­še di­je­lio na Fej­su, Twit­te­ru...

Mon­de­no lje­to­va­li­šte za gos­te dub­ljeg dže­pa po­s­ljed­njih se­zo­na vo­le i par­ti­ja­ne­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Rad­mi­la Ko­va­če­vić

Ugled­ni Hva­ra­ni osnovali su 1868. Hi­gi­je­nič­ko druš­tvo, ko­je se tre­ba­lo po­bri­nu­ti ‘da se pri­ba­vi sve po­treb­no za ugo­dan bo­ra­vak stra­na­ca’ Am­bi­jent je bo­gom­dan, ne­što su na­do­da­le ljud­ske ru­ke i Hvar je na­re­dao 150 go­di­na tu­riz­ma. Na pra­gu ob­ljet­nič­ke se­zo­ne ru­še se re­kor­di i do­ma­ći­ni ra­ču­na­ju da će po pr­vi put u po­vi­jes­ti pre­ma­ši­ti dvjes­to ti­su­ća tu­ris­ta i pri­bli­ži­ti se ma­gič­nom mi­li­ju­nu no­će­nja. Ugled­ni Hva­ra­ni, koji su dav­ne 1868. osnovali Hi­gi­je­nič­ko druš­tvo i pre­te­ču da­naš­njih tu­ris­tič­kih za­jed­ni­ca, te­ško da su slu­ti­li u što će iz­ras­ti nji­ho­va ini­ci­ja­ti­va ‘da se pri­ba­vi sve po­treb­no za ugo­dan bo­ra­vak stra­na­ca u gra­du’. Po­volj­na zdrav­s­tve­na svoj­stva hvar­ske kli­me na otok s naj­vi­še sun­ča­nih da­na na Ja­dra­nu gos­te su ta­da ma­mi­la na­ro­či­to u zim­skim mje­se­ci­ma.

Pr­vi ho­tel

Pr­vi ho­tel nik­nuo je na mjes­tu da­naš­njeg Pa­la­cea, na­zva­nog u to vri­je­me po ca­ri­ci Eli­za­be­ti. Sto­lje­će i pol od pr­vog ho­te­la s res­to­ra­nom, gri­ja­njem i 13 jed­no­kre­vet­nih so­ba, Hvar je do­gu­rao do 13 ho­te­la, de­set hos­te­la i osam­s­to­ti­njak do­ma­ćins­ta­va ko­ja iz­najm­lju­ju so­be i apart­ma­ne. U jednom da­nu Hvar, koji se ra­do pro­mo­vi­ra kao mon­de­no lje­to­va­li­šte za gos­te dub­ljeg dže­pa, mo­že ih ugos­ti­ti čak de­set ti­su­ća, a upra­vo će Pa­la­ce pos­ta­ti pr­vi hvar­ski ho­tel s pet zvjez­di­ca. – Ob­no­va je u ti­je­ku, a Hvar će s pr­vim ho­te­lom s pet zvjez­di­ca ući u se­zo­nu 2019. – po­no­san je di­rek­tor Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce gra­da Hva­ra Pe­tar Ra­zo­vić koji iz­no­si vi­zi­ju za idu­će de­set­lje­će. – Plan je da 160. ob­ljet­ni­cu do­če­ka­mo s vi­še se­zo­na iza se­be sa po 250.000 gos­ti­ju i vi­še od mi­li­jun no­će­nja. Do 2028. imat će­mo, na­da­mo se, des­ti­na­cij­sku me­nadž­ment kom­pa­ni­ju gra­da i oto­ka Hva­ra, a grad bi tre­bao bi­ti po­zi­ci­oni­ran na svjet­skoj lis­ti top 10 odre­di­šta zdrav­s­tve­nog, eno-gas­tro, cik­lo, kul­tur­nog, pus­to­lov­nog i sport­skog te kon­gres­nog tu­riz­ma. Hvar bi do­tad tre­bao ima­ti i svjet­ske ho­tel­ske bren­do­ve, a otok naj­vi­še ho­te­la s pet zvjez­di­ca u Hr­vat­skoj. Da­ka­ko, rast će i kva­li­te­ta pri­vat­nog smje­šta­ja, a do 160. ob­ljet­ni­ce mo­ra­li bi bi­ti ure­đe­ni i ula­zi u Hvar, ces­tom kroz tu­nel Du­bo­vi­ca ili sta­rom ces­tom pre­ko Bru­sja. I, da­ka­ko, sa­ni­ra­no od­la­ga­li­šte ot­pa­da – na­bra­ja naš su­go­vor­nik. Sve sku­pa tre­ba­lo bi pak do­ni­je­ti vi­še obi­telj­skih gos­ti­ju, i to na­uš­trb par­ty tu­riz­ma. Da se do­ma­ći­ni­ma ne svi­đa do­mi­na­ci­ja mla­đa­ri­je, ko­ja po­ne­kad po­na­ša­njem ras­tje­ru­je oz­bilj­ni­je gos­te, po­ka­za­li su još lje­tos uvo­đe­njem ri­go­roz­nih kaz­ni. Grad­ski su oci za­pri­je­ti­li sa 600 eura kaz­ne svi­ma koji se cen­trom pro­še­ću u ku­pa­ćem kos­ti­mu, 700 eura glo­be pro­pi­sa­li su za iz­le­ža­va­nje te je­de­nje i pi­je­nje na jav­nim po­vr­ši­na­ma. Sve uz upo­zo­ra­va­ju­će plo­če s po­ru­kom “Šte­di­te svoj no­vac i uži­vaj­te na Hva­ru”. Ipak, u ma­ni­ri to­le­rant­nih do­ma­ći­na ni­su na­pla­ti­li ni­jed­nu kaz­nu. – Mar­ke­tin­ški je cilj bi­lo odas­la­ti po­ru­ku, a to je vi­še ne­go us­pje­lo. Mnogi su se fo­to­gra­fi­ra­li po­kraj plo­če s po­ru­kom ko­ju spo­mi­nje­te, a to je bi­la i fo­to­gra­fi­ja s hvar­skim mo­ti­vom ko­ja je proš­log lje­ta bi­la i naj­vi­še di­je­lje­na – za­do­vo­ljan je Ra­zo­vić koji ot­kri­va da će is­te plo­če bi­ti pos­tav­lje­ne i ovog lje­ta. Gos­ti već do­la­ze, otvo­re­ni su ho­te­li Am­fo­ra, Adri­ana, Ri­va i Pha­ros, a i do­ma­ći­ni u ta­moš­njoj tu­ris­tič­koj kom­pa­ni­ji Sun­ča­ni Hvar oče­ku­ju da se na niz re­kord­nih se­zo­na na­do­ve­že i ova. – Lani smo imali naj­bo­lju i naj­du­lju se­zo­nu do­sad, a čak smo i u ugos­ti­telj­stvu, una­toč ne­ga­tiv­nom utje­ca­ju pro­mje­ne sto­pa PDV-a, za­bi­lje­ži­li rast – ka­že pred­sjed­ni­ca upra­ve Sun­ča­nog Hva­ra Gor­da­na To­mi­čić, ko­ja ot­kri­va i bu­du­će ime pre­ure­đe­nog Pa­la­cea – Pa­la­ce Eli­sa­beth.

He­ri­ta­ge ho­tel

To će bi­ti je­di­ni he­ri­ta­ge ho­tel s pet zvjez­di­ca na oto­ku Hva­ru. Ori­jen­ta­ci­ja Sun­ča­nog Hva­ra pre­ma luk­suz­nom tu­riz­mu nije upit­na od ra­ni­je. Inves­ti­cij­ski cik­lus koji je za­po­čeo 2016. ula­ga­nji­ma u Pha­ros, pr­vi mil­le­ni­als ho­tel u nas, nas­tav­ljen je ure­đe­njem i po­zi­ci­oni­ra­njem Adri­ane kao spa ho­te­la, grad­njom luk­suz­nih pre­mi­um apart­ma­na u Am­fo­ri i ob­no­vom jed­nog kri­la te Pa­la­ce­om. U pla­nu su i ostali objek­ti, no če­ka­ju se iz­mje­ne pros­tor­nog pla­na, a pro­blem su i ne­ri­je­še­na imo­vin­ska pi­ta­nja s Gra­dom i dr­ža­vom. – Svi na­ši i pro­jek­ti idu u smje­ru kre­ira­nja luk­suz­ne po­nu­de kak­vu Hvar prije nije imao. Me­đu­tim, go­to­vo 80 pos­to smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta u pri­vat­nom je smje­šta­ju koji se ta­ko­đer tran­sfor­mi­ra, iako je po­s­ljed­njih go­di­na pri­su­tan trend po­ras­ta ni­sko­bu­džet­nog smje­šta­ja za mla­de. Upra­vo su to seg­men­ti po­nu­de ko­ju bi se mo­ra­lo bo­lje us­kla­di­ti kroz za­jed­nič­ku stra­te­gi­ju us­mje­re­nu po­zi­ci­oni­ra­nju Hva­ra u prav­cu tu­riz­ma vi­so­ke kva­li­te­te i od­mi­ca­nja od par­ty tu­riz­ma – is­ti­če G. To­mi­čić. Gos­ti uoča­va­ju tu ra­šti­ma­nost hvar­ske po­nu­de, ali do­bro je da ve­ći­na do­ma­ći­na na bu­duć­nost po­či­nje gle­da­ti u is­tom smje­ru.

Sto­lje­će i pol od pr­vog ho­te­la s 13 so­ba Hvar je do­gu­rao do 13 ho­te­la, de­set hos­te­la i osam­s­to­ti­njak zim­mer frei do­ma­ćins­ta­va

Hvar­ski do­ma­ći­ni ove se­zo­ne oče­ku­ju dvjes­to ti­su­ća tu­ris­ta i pri­bli­ža­va­nje ma­gič­nom mi­li­jun­tom no­će­nju

Kul­t­ni hvar­ski ho­tel na­kon pre­ure­đe­nja po­ni­jet će ime Pa­la­ce Eli­sa­beth, a pr­ve će gos­te pri­mi­ti 2019.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.