I bo­lje što je ni­smo do­bi­li, sa­mo bi nam os­tao ve­li­ki kre­dit

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

– Bili smo se ja­vi­li na Mje­ru 4.1.1, za svi­njo­goj­stvo. Ali ni­smo proš­li. Mo­žda je ta­ko i bo­lje. Zgra­de su nas ova­ko ko­šta­le 600 ti­su­ća ku­na, a da smo iš­li pre­ko fon­do­va, sta­ja­le bi 900 ti­su­ća ku­na, mi bi­smo po­vrat sred­sta­va če­ka­li i na kon­cu bi nas ko­šta­lo jed­na­ko, za­ra­di­li bi maj­sto­ri, a na­ma bi os­tao ve­li­ki kre­dit – objaš­nja­va Stje­pan Ki­rin. Ovo je gos­po­dar­stvo obvez­nik po­re­za na do­da­nu vri­jed­nost, no ri­jet­ko ka­da tre­ba­ju upla­ti­ti raz­li­ku PDV-a jer pu­no ula­žu u obi­telj­sko po­ljo­pri­vred­no gos­po­dar­stvo. Me­đu­tim, Stje­pan ka­že ka­ko je bo­lje oni­ma koji ni­su u sus­ta­vu PDV-a jer da bi si ma­lo nov­ca vra­tio, mo­raš pu­no po­tro­ši­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.