Lunj­ski mas­li­ni­ci ra­ri­tet su na ci­je­lom Me­di­te­ra­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Na po­dru­čju Gra­da No­va­lje, na sa­mo­me sje­ve­ru oto­ka, na­la­ze se mjes­to Lun i lunj­ski mas­li­ni­ci, koji već sto­lje­ći­ma pred­stav­lja­ju ne­tak­nut, eg­zo­ti­čan ku­tak u re­gi­ji. Pri­rod­ne sa­mo­nik­le mas­li­ne sta­ri­je su od dvi­je ti­su­će go­di­na pa su to naj­sta­ri­ji mas­li­ni­ci na svi­je­tu, sta­ri­ji i od mas­li­ni­ka u Je­ru­za­le­mu, ka­žu u Tu­ris­tič­koj zajednici Lič­ko-senj­ske žu­pa­ni­je. Lunj­ski mas­li­ni­ci pro­te­žu se na oko 24 hek­ta­ra i bro­je vi­še od 80.000 sta­ba­la sor­ti obli­ce. Ovaj je mas­li­nik ra­ri­tet na Me­di­te­ra­nu, gdje vi­še ne­ma ova­ko oču­va­nih div­ljih mas­li­na u pri­rod­nom okru­že­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.