Mo­že li ig­dje bi­ti ljep­še ne­go u Li­ci, s tri na­ci­onal­na par­ka!

Pli­tvi­ce su mo­žda naj­slav­ni­je, ali gos­ti uži­va­ju i u NP-u Sje­ver­ni Ve­le­bit i Pak­le­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Snje­ža­na Bi­čak snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net

Sje­ver­ni Ve­le­bit odu­šev­lja­va gos­te koji vo­le pla­ni­na­re­nje, šet­nje, tre­king... , a i Pak­le­ni­ca je pre­mre­že­na s 200 ki­lo­me­ta­ra sta­za Ma­lo se ko­ja žu­pa­ni­ja mo­že po­hva­li­ti s čak tri na­ci­onal­na par­ka kao Lič­ko-senj­ska. Iako je tu­ris­ti­ma naj­poz­na­ti­ji Na­ci­onal­ni park Pli­tvič­ka je­ze­ra, bi­ser pri­rod­ne lje­po­te pod svjet­skom za­šti­tom, Li­ča­ni mo­gu bi­ti po­nos­ni i na NP Sje­ver­ni Ve­le­bit te NP Pak­le­ni­ca. I to nije sve; tu je i Park pri­ro­de Ve­le­bit. Ovi raj­ski vr­to­vi, oaze ne­tak­nu­te pri­ro­de, oča­ra­va­ju sva­ki svo­jim spe­ci­fič­nos­ti­ma. Na­ci­onal­ni park Pli­tvič­ka je­ze­ra u po­s­ljed­njih de­se­tak go­di­na do­živ­lja­va pra­vi tu­ris­tič­ki pro­cvat, go­diš­nje ga po­sje­ti vi­še od mi­li­jun gos­ti­ju iz ci­je­log svi­je­ta. Na po­nu­du im je čak de­set raz­li­či­tih pro­gra­ma obi­la­ska koji uklju­ču­ju šet­nju sta­za­ma i dr­ve­nim mos­ti­ći­ma te vož­nju pa­no­ram­skim vla­kom i elek­trič­nim bro­dom na je­ze­ru Ko­zjak. Čak 16 ste­pe­nas­to po­lo­že­nih je­ze­ra, sla­po­vi, broj­ne špi­lje i pe­ći­ne, šu­me dio su pri­rod­nih lje­po­te ko­je će­te sres­ti obi­la­ze­ći pros­tor Par­ka. Ho­te­li, kam­po­vi, res­to­ra­ni i ka­fi­ći na po­dru­čju Pli­tvi­ca gos­ti­ma nu­de tra-

mo­že se vidjeti u Bo­ta­nič­kom vr­tu na Ve­le­bi­tu, koji se na­la­zi ne­po­sred­no uz Za­vi­žan na nad­mor­skoj vi­si­ni od 1480 me­ta­ra. Ne­ke su sa­mo­nik­le, dok su dru­ge do­ne­se­ne iz os­ta­lih di­je­lo­va Ve­le­bi­ta. Me­đu nji­ma su i ne­ke rje­đe vr­ste; od ve­le­bit­ske de­ge­ni­je, hr­vat­ske si­bi­re­je do kr­škog ru­no­lis­ta, ve­le­bit­skog klin­či­ća, Ki­taj­be­lo­va ja­gla­ca, Ki­taj­be­lo­va pa­kuj­ca, hr­vat­ske gu­šar­ke i broj­ne dru­ge vr­ste.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.