KU­ĆA VE­LE­BI­TA S PRIČOM NA - ČE­TI­RI KATA

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

U Kras­nu po­sje­ti­te­lje do­če­ku­je mo­der­ni in­for­ma­cij­ski cen­tar Ku­ća Ve­le­bi­ta za sve koji že­le doz­na­ti vi­še o, da­ka­ko, Ve­le­bi­tu. Pri­ča o toj ve­leb­noj pla­ni­ni prov­la­či se kroz čak če­ti­ri kata. Osim pre­gršt za­nim­lji­vih in­for­ma­ci­ja o Ve­le­bi­tu, na­mjer­nik će do­bi­ti i niz ko­ris­nih sa­vje­ta o to­me što vri­je­di do­ži­vje­ti i vidjeti ka­ko u sa­mom par­ku ta­ko i u mjes­tu Kras­no i oko­li­ci. U in­for­ma­cij­skom cen­tru pos­to­ji i su­ve­nir­ni­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.