Ar­k­tič­ka zvi­jer, ba­zen smr­ti i smak­nu­ća na pu­tu do lju­ba­vi

Ta­li­jan­ski dvo­jac Ric­ci/For­te pos­tav­lja bru­tal­nu re­ži­ju zad­nje Puc­ci­ni­je­ve ope­re

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Bra­ni­mir Po­fuk bra­ni­mir.po­fuk@ve­cer­nji.net

Uz Zbor i Or­kes­tar HNK pod rav­na­njem M. Mot­ta­del­li­ja ve­če­ras se u Za­gre­bu iz­vo­di naj­bo­lje re­ži­ra­na oper­na pred­sta­va Ita­li­je u 2017. go­di­ni

Po­lar­ni med­vjed, ba­zen kr­vi, smak­nu­će dje­ce ko­ja se vra­ća­ju kao mr­tve du­še, de­set per­for­me­ra koji pred­stav­lja­ju voj­sku iz­miš­lje­nih pri­ja­te­lja prin­ce­ze Tu­ran­dot... sa­mo su ne­ki od sim­bo­la ko­ji­ma je autor­ski dvo­jac Ric­ci/ For­te is­pu­nio pro­duk­ci­ju zad­nje Puc­ci­ni­je­ve ope­re ko­ja će ve­če­ras, 18. svib­nja, bi­ti pre­mi­jer­no iz­ve­de­na u Hr­vat­skom na­rod­nom ka­za­li­štu u Za­gre­bu.

Is­pu­nje­nje že­lje iz in­ter­v­jua

Tu­ran­dot je le­de­na prin­ce­za ko­ja se od pro­sa­ca i lju­ba­vi brani tri­ma ne­rje­ši­vim za­go­net­ka­ma. Kaz­na za ne­toč­ne od­go­vo­re je smrt. Oda­tle na po­zor­ni­ci HNK ar­k­tič­ka zvi­jer. Tu­ran­dot je na po­zor­ni­ci mno­go prije ne­go se ogla­si or­kes­tar tri­ma enig­mat­skim akor­di­ma. – Ona je dje­voj­či­ca ko­ja pos­ta­je že­na, ona je re­ži­ser svog vlas­ti­tog sna u ko­jem su svi ostali li­ko­vi nje­zi­ne lut­ke i iz­vr­ši­te­lji nje­zi­ne vo­lje – objaš­nja­va re­da­telj Ste­fa­no Ric­ci. Mo­der­na sim­bo­lis­tič­ka re­ži­ja, ko­li­ko god se ne­ko­me uči­ni­la bru­tal­nom, za­pra­vo je vr­lo umje­re­na i tra­di­ci­onal­na u od­no­su na autor­ske kon­cep­ci­je i re­da­telj­ske pos­tup­ke ko­ji­ma je autor­ski tan­dem Ric­ci/For­te, ak­ti­van već dva de­set­lje­ća na ta­li­jan­skoj i eu­rop­skoj ka­za­liš­noj sce­ni, ste­kao kul­t­ni sta­tus. Tu­ran­dot im je pr­va ope­ra u ka­ri­je­ri. – Nas dvo­ji­ca su­ra­đu­je­mo već vi­še od dva­de­set go­di­na, ot­ka­ko smo se upoz­na­li na Aka­de­mi­ji u Ri­mu. Pr­vo smo sa­mo pi­sa­li za ka­za­li­šte i te­le­vi­zi­ju, no s vre­me­nom smo uvi­dje­li da naj­češ­će ni­smo za­do­volj­ni re­ži­jom na­ših tek­s­to­va pa smo se od­lu­či­li pre­ba­ci­ti i na tu stra­nu po­zor­ni­ce – go­vo­ri Gi­an­ni For­te. Pi­ta­li smo ga i ka­ko je doš­lo do nji­ho­va an­ga­žma­na na ope­ri. – Tu­ran­dot nas je odu­vi­jek naj­vi­še priv­la­či­la kao ži­vo bi­će, le­de­na kra­lji­ca u sre­di­štu sve­mi­ra ko­ja se po­ja­vom Ca­la­fa i nje­go­ve lju­ba­vi ota­pa i otva­ra svo­je sr­ce, či­ji ot­ku­ca­ji pos­ta­ju čuj­ni. Za­to smo u jednom in­ter­v­juu, na pi­ta­nje što bi­smo vo­lje­li ra­di­ti u bu­duć­nos­ti, od­go­vo­ri­li Tu­ran­dot. Ubr­zo nas je na­zvao rav­na­telj fes­ti­va­la iz Ma­ce­ra­te i re­kao nam da pri­hva­ća iz­a­zov i da že­li s na­ma os­tva­ri­ti no­vu pro­duk­ci­ju te Puc­ci­ni­je­ve ope­re – is­pri­čao nam je For­te. Ulog za­gre­bač­ke Ope­re u ko­pro­duk­ci­ju s Asso­ci­azi­one Are­na Sfe­ris­te­rio i oper­nog fes­ti­va­la u Ma­ce­ra­ti je sce­no­gra­fi­ja, pot­pu­no iz­ra­đe­na u ra­di­oni­ca­ma HNK. Pred­sta­va je na ve­li­koj ljet­noj po­zor­ni­ci u Ma­ce­ra­ti pri­ka­za­na proš­log lje­ta, a ne­dav­no je autor­skom pa­ru Ric­ci/For­te do­di­je­lje­na na­gra­da Fran­co Ab­bi­ati ko­jom su ta­li­jan­ski glaz­be­ni kri­ti­ča­ri nji­ho­vu Tu­ran­dot pro­gla­si­li naj­bo­lje re­ži­ra­nom oper­nom pred­sta­vom u 2017. go­di­ni u ci­je­loj Ita­li­ji.

Na lje­to i u ve­ron­skoj Are­ni

Uz Zbor i Or­kes­tar HNK, ko­ji­ma će se pri­dru­ži­ti i Zvjez­di­ce, pod rav­na­njem ta­li­jan­skog ma­es­tra Mar­cel­la Mot­ta­del­li­ja nas­tu­pat će dvi­je jed­na­ko iz­vr­s­ne pje­vač­ke pos­ta­ve. Pre­mi­jer­na Tu­ran­dot bit će slo­ven­ska so­pra­nis­ti­ca Re­be­ka Lo­kar, ko­ja je pr­ve iz­nim­no du­ge i odu­šev­lje­ne ova­ci­je do­bi­la već proš­le ne­dje­lje ot­pje­vav­ši jed­nu ari­ju na pred­stav­lja­nju pred­sta­ve pu­bli­ci. Nije ni ču­do, Re­be­ka Lo­kar ovog lje­ta pje­va Tu­ran­dot u ve­ron­skoj Are­ni. Iz­vr­s­nog part­ne­ra imat će u te­no­ru Ren­zo Zu­li­anu, a kva­li­te­tom ni­ma­lo ne za­os­ta­ju ni do­ma­ći pje­va­či, oso­bi­to Va­len­ti­na Fi­jač­ko Ko­bić kao Liu.

Re­be­ka Lo­kar Slo­ven­ska so­pra­nis­ti­ca ve­če­ras će bi­ti pre­mi­jer­na Tu­ran­dot – le­de­na prin­ce­za ko­ja se od pro­sa­ca brani ne­rje­ši­vim za­go­net­ka­ma, a kaz­na za ne­to­čan od­go­vor je smrt

Ste­fa­no Ric­ci i Gi­an­ni For­te Autor­ski tan­dem ak­ti­van je već dva de­set­lje­ća na ta­li­jan­skoj i eu­rop­skoj ka­za­liš­noj sce­ni, a re­ži­ja Tu­ran­dot pr­va im je ope­ra

U iz­ved­bi su­dje­lu­je i zbor Zvjez­di­ce, a u ulo­zi Liu je Va­len­ti­na Fi­jač­ko Ko­bić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.