Va­nja Hor­vat na utak­mi­ci u druš­tvu no­ve lju­ba­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Par je u ve­zi od po­čet­ka go­di­ne, a ve­za­la ih je lju­bav pre­ma spor­tu pa je i nji­ho­va pr­va za­jed­nič­ka fo­to­gra­fi­ja u jav­nos­ti snim­lje­na u Spli­tu

Va­nja Hor­vat (46), biv­ša su­pru­ga tre­ne­ra Zo­ra­na Ma­mi­ća, pr­vi je put snim­lje­na u druš­tvu no­vog deč­ka Mla­de­na Ve­be­ra, ina­če pot­pred­sjed­ni­ka Atlan­tic Gru­pe za ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje i pred­sjed­ni­ka upra­ve KK Ce­de­vi­ta. Par je u ve­zi od po­čet­ka go­di­ne, a ve­za­la ih je lju­bav pre­ma spor­tu pa je i nji­ho­va pr­va za­jed­nič­ka fo­to­gra­fi­ja u jav­nos­ti snim­lje­na u Spli­tu, na utak­mi­ci Split – Ce­de­vi­ta. O nji­ho­voj ve­zi po­če­lo se pi­sa­ti u ožuj­ku, a da su za­jed­no moglo se nas­lu­ti­ti već u si­ječ­nju, ka­da se Va­nja po­ja­vi­la na jed­noj Ce­de­vi­ti­noj utak­mi­ci. Va­nja Hor­vat i Zo­ran Ma­mić bili su bra­ku 17 go­di­na, a ra­zve­li su se prije osam. Ima­ju 25-go­diš­nju kćer Ni­nu i tri go­di­ne mla­đeg Bru­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.