Svi su gle­da­li u ma­ne­ken­ke, glu­mi­ce pa­le u dru­gi plan

Adri­ana Li­ma i Iza­bel Go­ulart su to­ale­ta­ma i te­atral­nim ula­skom “ukra­le” ci­je­li show

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ni­ko­li­na Gu­ja sce­na@ve­cer­nji.net

Ha­lji­na bo­je šam­panj­ca ma­ne­ken­ke Adri­ane Li­me i zlat­na ha­lji­na Iza­bel Go­ulart ni­ko­ga ni­su os­ta­vi­le rav­no­duš­nim

Još je sa­mo je­dan dan os­tao do 71. film­skog fes­ti­va­la u Can­ne­su koji su, kao i uvi­jek, obi­lje­ži­la gla­mu­roz­na iz­da­nja slav­nih lje­po­ti­ca. Na sed­moj ve­če­ri ti­tu­lu naj­bo­lje odje­ve­ne po­ni­je­la je oska­rov­ka Ca­te Blan­c­hett. Slav­na pla­vu­ša od­lu­či­la se za pre­kras­nu ha­lji­nu u sti­lu dol­če­vit­ke s otvo­re­nim le­đi­ma i vo­lu­mi­noz­nom slo­je­vi­tom suk­njom od ti­la s pot­pi­som mod­ne ku­će Gi­ven­c­hy. Dan pos­li­je pre­gršt po­zi­tiv­nih kri­ti­ka na druš­tve­nim mre­ža­ma pri­ku­pi­la je 36-go­diš­nja ma­ne­ken­ka Adri­ana Li­ma ko­ja se na cr­ve­nom te­pi­hu po­ja­vi­la u ra­skoš­noj ha­lji­ni bo­je šam­panj­ca s pot­pi­som Al­ber­te Fer­ret­ti, baš kao i nje­zi­na mla­đa ko­le­gi­ca, 24-go­diš­nja Bar­ba­ra Pal­vin. Glu­mi­ca Am­ber He­ard za­blis­ta­la je u ma­loj cr­noj ha­lji­ni s ve­li­kim toč­ka­ma ko­ju pot­pi­su­je Gi­am­bat­tis­ta Val­li Ha­ute Co­utu­re. Po­seb­nu po­zor­nost ukra­le su cr­ne ci­pe­le s 3D cvje­ti­ći­ma, a glu­mi­ca ukra­jin­skih ko­ri­je­na Mil­la Jo­vo­vich još je jednom po­ka­za­la da što je sta­ri­ja, iz­gle­da sve bo­lje. Nje­zi­nu pri­rod­nu lje­po­tu na­gla­si­la je njež­no­lju­bi­čas­ta ha­lji­na ukra­še­na ve­li­kim kris­ta­li­ma te du­bo­kim de­kol­te­om. – Vo­lim pas­tel­ne i njež­ne ni­jan­se ta­ko da je ova ha­lji­na bi­la lo­gi­čan iz­bor – ot­kri­la je glu­mi­ca. Pri­li­ku da po­nov­no odje­ne svo­jeg omi­lje­nog di­zaj­ne­ra, jed­no od naj­ta­len­ti­ra­ni­jih mod­nih ime­na Zu­ha­ira Mu­ra­da, do­če­ka­la je ma­ne­ken­ka Iza­bel Go­ulart. Ona je za­sja­la u zlat­noj ha­lji­ni go­lih le­đa ko­ja je pra­ti­la si­lu­etu ti­je­la. Asi­me­trič­na ha­lji­na s pro­zir­nim di­je­lo­vi­ma i ve­li­kom maš­nom na le­đi­ma mod­ne ku­će Po­iret bi­la je do­volj­na da bri­tan­ski su­per­mo­del Na­omi Cam­p­bell na tre­nu­tak za­sje­ni sve ko­le­gi­ce. – Obo­ža­vam neo­bič­ne kro­je­ve i asi­me­trič­ne mo­de­le ha­lji­na. Ci­je­nim nji­hov rad, a Pa­ula Po­ire­ta sma­tram pr­vim pra­vim mod­nim di­zaj­ne­rom u po­vi­jes­ti.

Mil­la Jo­vo­vich pri­rod­nu lje­po­tu na­gla­si­la je njež­no­lju­bi­čas­tom ha­lji­nom s kris­ta­li­ma Zla­to, per­li­ce, neo­bič­ni kro­je­vi... Glu­mi­ce i ma­ne­ken­ke blis­ta­le su na cr­ve­nom te­pi­hu

Ma­ne­ken­ka Adri­ana Li­ma na cr­ve­nom se te­pi­hu po­ja­vi­la u ra­skoš­noj ha­lji­ni s pot­pi­som Al­ber­te Fer­ret­ti

Ma­ne­ken­ka Iza­bel Go­ulart u Can­ne­su je za­blis­ta­la u ne­ko­li­ko fan­tas­tič­nih kre­aci­ja Bar­ba­ra Pal­vin za cr­ve­ni te­pih oda­bra­la je ele­gant­nu cr­nu ha­lji­nu

Glu­mi­ca Mil­la Jo­vo­vich rek­la je da se u ovoj ha­lji­ni osje­ća­la po­put prin­ce­ze

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.