En­di sni­mio spot u sve­mir­skoj kap­su­li usred Za­gre­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - An­to­ni­ja Na­zor sce­na@ve­cer­nji.net

Mla­dom Pa­kra­ča­ni­nu pje­vač­ki je uzor Jacqu­es Ho­udek, a priz­na­je da mu go­di paž­nja obo­ža­va­te­lji­ca kad ga tra­že auto­gram

Ot­ka­ko se prije šest go­di­na po­ja­vi­la na sce­ni, na­ša ti­nej­džer­ska zvi­jez­da En­di Sc­hröt­ter pje­sma­ma i vi­de­os­po­to­vi­ma uvi­jek ra­zve­se­li obo­ža­va­te­lje. Svo­ju glaz­be­nu pri­ču za­po­čeo je 2012. pje­smom “Atom” za ko­ju je sni­mio vi­de­os­pot, i koji je pre­gle­dan ne­vje­ro­jat­nih 7,5 mi­li­ju­na pu­ta, a či­ni se da će nje­gov vi­de­os­pot za no­vi singl “Daj je me­ni” iz­no­va odu­še­vi­ti hor­du obo­ža­va­te­lji­ca. Na­ime, En­di ga je ovaj put sni­mio u sve­mir­skoj kap­su­li, i to usred Za­gre­ba, u naj­bo­ljem europ­skom hos­te­lu “Sub­s­pa­ce”. – U spot ula­zim kao En­di iz sa­daš­njos­ti, a po­tom se pre­tva­ram u mla­di­ća iz bu­duć­nos­ti! Ovo je bi­lo naj­co­ol sni­ma­nje do­sad, neo- pi­siv je do­živ­ljaj sni­ma­ti u fu­tu­ris­tič­kim uvje­ti­ma, a su­per smo se za­ba­vi­li i u tim sve­mir­skim tran­sfor­ma­ci­ja­ma. Že­lio sam svo­jim fa­no­vi­ma za ju­bi­lar­ni, 10. vi­de­os­pot pok­lo­ni­ti ne­što neo­če­ki­va­no – ka­že hr­vat­ski Jus­tin Bi­eber. Ovaj put mi se pri­dru­žu­je i pre­div­na Lo­ra, mo­ja dje­voj­ka iz bu­duć­nos­ti, upra­vo od nje pje­smom i ple­som tra­žim tu lju­bav, a kak­va je lju­bav u bu­duć­nos­ti – naj­bo­lje pro­vje­ri­te u mo­jem no­vom spo­tu – is­ti­če mla­di Pa­kra­ča­nin sa za­gre­bač­kom adre­som.

Fu­tu­ris­tič­ki uvje­ti En­di­ju se u spo­tu pri­dru­žu­je dje­voj­ka iz bu­duć­nos­ti Lo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.