Kamp bi Ru­deš po­di­gao na jed­nu vi­šu ra­zi­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ka­ta­ri­na Ku­šec sport@ve­cer­nji.net

Vo­lim uči­ti od naj­ve­ćih tre­ne­ra, od jed­nog uz­meš tak­ti­ku, od dru­gog ka­ko se od­no­si­ti pre­ma igra­či­ma – re­kao je Jo­se Ma­nu­el Ai­ra

Vi­di se da se dos­ta to­ga pro­mi­je­ni­lo u Ru­de­šu ot­ka­ko su se na­vik­li na svo­je mjes­to u Pr­voj HNL. Osim što su po­če­li igra­ti bo­lje, po­bje­đi­va­ti ‘velike’ hr­vat­ske mom­ča­di, i u svla­či­oni­ci je si­tu­aci­ja dru­ga­či­ja. Mo­žda su pro­mi­je­ni­li ne­ko­li­ko tre­ne­ra, pa i ne­ke igra­če, ali oči­to sve ra­di

bo­ljeg su­tra.

Ri­je­ka sla­bi­ja od Di­na­ma

Bili su u po­čet­ku po­ma­lo zbu­nje­ni, da­le­ko od tem­pa ko­jim su ra­di­li u dru­goj li­gi, no po­če­li su funk­ci­oni­ra­ti na svim ra­zi­na­ma. Osi­gu­ra­li su si ta­ko mjes­to u elit­nom raz­re­du hr­vat­skog no­go­me­ta i za slje­de­ću se­zo­nu, a prije ne­ko­li­ko mje­se­ci na­dvio se ogro­man upit­nik nad to, no on­da je na klu­pu Ru­de­ša sjeo Jo­se Ma­nu­el Ai­ra. – Do­bro sam znao u ka­kav klub do­la­zim. Gle­dao sam mno­ge nji­ho­ve utak­mi­ce i sa­vr­še­no sam znao igra­če i li­gu. Pro­mi­je­ne se uvi­jek do­go­de, naj­češ­će zbog loših re­zul­ta­ta, i to je nor­mal­no. Znao sam da ima­ju pu­no po­ten­ci­ja­la i da se s nji­ma mo­že na­pra­vi­ti do­bar po­sao te i da­lje vje­ru­jem da mo­gu bi­ti još bo­lji – ka­že Ai­ra koji je po­no­san na at­mo­sfe­ru i velike po­bje­de nad Haj­du­kom, Di­na­mom i Ri­je­kom. – Ka­da po­bje­đu­ješ i ka­da je re­zul­tat po­zi­ti­van, i at­mo­sfe­ra je tak­va pa ima­mo mno­go že­lje za ra­dom i na­pre­do­va­njem. Igra­či se že­le na­tje­ca­ti i baš s tim ve­li­kim pro­tiv­ni­ci­ma že­le po­bje­du još vi­še. Ri­je­ka nam nije za­da­va­la to­li­ko pro­ble­ma, naj­te­ži su bili Haj­duk i Di­na­mo, bili su kom­pli­ci­ra­ni – objas­nio je Špa­njo­lac koji vi­di pros­tor za na­pre­dak u svo­joj mom­ča­di. – Uvi­jek raz­miš­ljam o to­me, o no­vim igra­či­ma, tak­ti­ci, ide­ja­ma. Na­pad je, pri­mje­ri­ce, ne­što što uvi­jek mo­že bi­ti bo­lje, mo­ra­mo ima­ti ve­ći po­sjed, bi­ti bo­lji iza, vra­ća­ti lop­tu. No­go­met u Hr­vat­skoj nije mno­go dru­ga­či­ji od onog špa­njol­skog, no uvje­ti je­su. – Mis­lim da je ovo kom­pe­ti­tiv­na li­ga, ne­ma velike raz­li­ke iz­me­đu ve­li­kih klu­bo­va i os­ta­lih, ovi ma­nji su do­bri, kon­cen­tri­ra­ni i mo­gu im pa­ri­ra­ti, no Di­na­mo, Ri­je­ka, Haj­duk i Osijek uvi­jek se bo­re za pr­va če­ti­ri mjes­ta. Dru­ga­či­je je tu i u Špa­njol­skoj, eko­nom­ski ka­pa­ci­tet ta­mo je dru­ga­či­ji, sta­di­oni su dru­ga­či­ji, uvje­ti u ko­ji­ma se ra­di… ali u Hr­vat­skoj pos­to­ji pu­no ta­le­na­ta, i to mla­dih ta­le­na­ta ko­je treba ču­va­ti i ra­di­ti s nji­ma. Pa vi­di­te ko­li­ko je hr­vat­skih igra­ča u ve­li­kim europ­skim li­ga­ma i na vrhu no­go­me­ta.

Učim hr­vat­ski

Pri­ča se da će pred­sjed­nik Ala­ve­sa po­sje­ti­ti svoj part­ner­ski klub te gra­di­ti kamp i sta­di­on Ru­de­šu. Bio bi to sa­vr­šen sce­na­rij za ma­le­ni klub koji igra svo­ju pr­vu se­zo­nu u Pr­voj HNL, no Ai­ra o to­me nije mno­go go­vo­rio. – Ne znam o to­me mno­go, to ovi­si o ins­ti­tu­ci­ji. Ne znam ho­će li se to do­go­di­ti, no ako se do­go­di, po­bolj­šat će se uvje­ti ra­da i igra­či­ma će to bi­ti su­per – ka­že tre­ner Ru­de­ša koji svo­je ide­je o vo­đe­nju no­go­me­ta cr­pi od ve­li­kih tre­ner­skih ime­na. – Vo­lim ih sve gle­da­ti, ne sa­mo one naj­poz­na­ti­je, vo­lim i Gu­ar­di­olu i Mo­urin­ha, Klop­pa, Tuc­he­la… Od sva­kog ne­što na­učim, od jed­nog ka­ko se od­no­si­ti pre­ma igra­či­ma, od dru­gog tak­ti­ku, od tre­ćeg ka­ko go­vo­ri­ti na pre­si­ca­ma. A oči­to je dos­ta na­učio jer ono zbog če­ga je do­šao u Za­greb je is­pu­nio. – Kul­tu­ra i je­zik su dru­ga­či­ji, ali dos­ta je to­ga slič­no kao u Špa­njol­skoj. Ugod­no mi je ov­dje. Lju­di su vr­lo ko­mu­ni­ka­tiv­ni, po­ma­žu ti kad god mo­gu. La­ko sam se uk­lo­pio, a iona­ko pu­no vre­me­na pro­ve­dem ov­dje u klu­bu. Znam ne­ke ri­je­či hr­vat­skog, ono što je na te­re­nu i poz­dra­ve, no još učim – za­klju­čio je Ai­ra.

IGOR KRALJ/PIXSELL

Jo­se Ma­nu­el Ai­ra pre­za­do­vo­ljan zbog do­la­ska u Ru­seš

Ma­la ali oda­na sku­pi­na na­vi­ja­ča Ru­de­ša uži­va­la je na kra­ju se­zo­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.