Voj­no­vić i Ba­ri­šić ne­koć za­jed­no spa­ša­va­li Osijek, sa­da će op­s­ta­ti sa­mo je­dan

Is­tra je u sri­je­du do­bi­la fi­nan­cij­sku injek­ci­ju, ho­će im to po­mo­ći u zad­njem ko­lu. Ci­ba­lia i da­lje u pro­ble­mi­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Gra­di­mir Đu­ka­rić

Ne ovi­si­mo sa­mi o se­bi i to nas naj­vi­še mu­či – ka­že Jo­sip Ba­ri­šić Od klu­ba su svi di­gli ru­ke, os­ta­lo je 500 De­mo­na i ne­što pu­bli­ke. Ali mi igra­či ni­smo pres­ta­li vje­ro­va­ti ALJO­ŠA VOJ­NO­VIĆ no­go­me­taš Is­tre 1961.

Os­tva­re li Ci­ba­lia i Is­tra is­ti bo­dov­ni uči­nak, Pu­lja­ni će pro­tiv Va­ra­ždi­na igra­ti u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Pr­vu HNL, a Vin­kov­ča­ni se se­le u 2. li­gu

Déjà vu. Aljo­ši Voj­no­vi­ću i Jo­si­pu Ba­ri­ši­ću sud­bi­na je valj­da tak­va. Nije to bi­lo ta­ko dav­no, iako se iz da­naš­nje per­s­pek­ti­ve obi­lja u Grad­skom vr­tu či­ni da­le­kom proš­loš­ću, ka­da su go­lo­vi­ma spa­ša­va­li pr­vo­li­ga­ški sta­tus Osi­je­ku u za­vr­š­nim mi­nu­ta­ma se­zo­ne. Da­nas će je­dan opet bi­ti spa­si­telj. U po­s­ljed­njih 90 mi­nu­ta se­zo­ne ne­koć ju­na­ci Grad­skog vr­ta od­lu­ču­ju o sud­bi­ni Ci­ba­li­je i Is­tre koji u za­vr­š­no ko­lo ula­ze bo­dov­no iz­jed­na­če­ni. Voj­no­vi­će­va Is­tra u Pu­li do­če­ku­je Ru­deš i sa­mo po- bje­da jam­či im de­ve­to mjes­to i ra­zi­gra­va­nje s Va­ra­ždi­nom. Bod ili po­raz nu­de pri­li­ku Ba­ri­ši­će­voj Ci­ba­li­ji da u slu­ča­ju po­bje­de po­bjeg­ne sa za­če­lja i za­dr­ži na­du u pr­vo­li­ga­ški spas. Vin­kov­ča­ni pak gos­tu­ju kod Lo­ko­mo­ti­ve i, što god na­pra­vi­li, ovi­sit će o re­zul­ta­tu iz Pu­le.

Sud­bi­na je da se spa­ša­va­ju

Kod Jo­si­pa Ba­ri­ši­ća još su svje­ža sje­ća­nja na po­s­ljed­nju utak­mi­cu se­zo­ne 2013./2014. ka­da je u Grad­skom vr­tu gos­to­vao Hr­vat­ski dra­go­vo­ljac. Na­kon vi­še od tri de­set­lje­ća bi­je­lo-pla­vi­ma je u pi­ta­nje bio do­ve­den pr­vo­li­ga­ški sta­tus, i to na kra­ju jed­ne tur­bu­lent­ne se­zo­ne u kojoj je klu­bu pri­je­tio fi­nan­cij­ski krah, a koji je iz­bjeg­nut pred­ste­čaj­nom na­god­bom. Na tri­bi­na­ma 7000 na­vi­ja­ča, a Osi­je­ku je ma­kar i bod pro­tiv iz­rav­nog kon­ku­ren­ta bio do­vo­ljan za op­s­ta­nak. Po­raz bi zna­čio kartu za ni­ži rang. I bio je Osijek dru­go­li­gaš sve do 83. mi­nu­te ka­da ta­daš­nji šef stru­ke u Grad­skom vr­tu Tomislav Ru­ka­vi­na jednom od­lu­kom mi­je­nja ti­jek utak­mi­ce i sud­bi­nu klu­ba. U igru uba­cu­je tog pro­lje­ća za­ne­ma­re­nog na­pa­da­ča Jo­si­pa Ba­ri­ši­ća, a ovaj sve­ga ne­ko­li­ko se­kun­di po ula­sku za­bi­ja je­dan od naj­važ­ni­jih go­lo­va u klup­skoj po­vi­jes­ti za ko­nač­nih 1:1. Kriz­ne go­di­ne ko­je je Ba­ri­šić pro­živ­lja­vao s Osi­je­kom (a ko­je su bi­le naj­go­re ot­ka­ko je klu­ba) ne­us­po­re­di­ve su, ka­že, sa sta­njem u Ci­ba­li­ji da­nas. – Priz­na­jem da me mnogi to pi­ta­ju. Ko­li­ko god je ta­da u Osi­je­ku bi­lo te­ško, bez nov­ca, bez iče­ga, sta­nje u Ci­ba­li­ji da­nas je dvos­tru­ko go­re. U tak­voj si­tu­aci­ji, ka­da znaš da si pre­pu­šten sam se­bi, pre­os­ta­je ti sa­mo da se bo­riš dok god ima na­de. Je­di­no mi igra­či mo­že­mo pre­okre­nu­ti ne­što i za­to je­dan dru­gog po­ku­ša­va­mo po­di­ći – opi­su­je Ba­ri­šić te­ško sta­nje u vin­ko­vač­kom pr­vo­li­ga­šu. Prije ne­go što se ove zi­me vra­tio u HNL, Ba­ri­šić je tri go­di­ne pro­veo u Polj­skoj gdje se bo­rio za ti­tu­lu, s Ar­kom je lani osvo­jio i Kup na­kon što je u fi­na­lu svla­dan Lech Ne­na­da Bje­li­ce. U HNL se vra­tio u po- zna­to sta­nje, bor­bu za op­s­ta­nak. – Uoči po­s­ljed­njeg ko­la ni­smo u si­tu­aci­ji da ovi­si­mo sa­mi o se­bi čak i ako po­bi­je­di­mo. Svi su sce­na­ri­ji mo­gu­ći, a mi se na­da­mo onom naj­bo­ljem – ka­že Ba­ri­šić. Se­zo­na na­kon Ba­ri­ši­će­va “zlat­nog go­la” za Osijek bi­la je re­pri­za pret­hod­ne. Opet su u po­s­ljed­njoj utak­mi­ci se­zo­ne, ovaj put pro­tiv Sla­ven Be­lu­pa, bi­je­lo-pla­vi igra­li s ma­čem dru­ge li­ge iz­nad gla­ve, a spas je sti­gao još kas­ni­je ne­go 2014., tek u 87. mi­nu­ti, i to iz je­da­na­es­ter­ca koji je iz­veo Aljo­ša Voj­no­vić, iako je kod ta­daš­njeg tre­ne­ra Ive Šu­ška no­mi­nal­no bio tek tre­ći iz­vo­đač kaz­ne­nih uda­ra­ca u mom­ča­di. U pe­tak će, ako bu­de tre­ba­lo, opet pre­uze­ti od­go­vor­nost.

Voj­no­vić: Žao mi i Ci­ba­li­je

– Do sa­da je bio do­go­vor da sam ja taj, me­đu­tim to nije pra­vi­lo, ne­go ja, Ro­co i Ma­tei do­go­va­ra­mo tko se bo­lje osje­ća – ka­že ka­pe­tan Is­tre za ko­ju igra kao po­su­đe­ni igrač Osi­je­ka. Is­tra vi­še od dva mje­se­ca ne zna za po­bje­du, a uoči utak­mi­ce od­lu­ke mo­tiv vi­še je i fi­nan­cij­ska injek­ci­ja ko­ja je po­di­gla svla­či­oni­cu kojoj je na­mi­ren ba­rem dio za­os­ta­lih pla­ća od proš­le go­di­ne. – Ja­ko smo du­go kr­va­ri­li za ovo, deč­ki mo­ra­ju bi­ti svjes­ni žr­tve ko­ju su pod­no­si­li či­ta­ve se­zo­ne i sa­da ne­ma odus­ta­ja­nja, treba iz­gu­ra­ti do kra­ja. Ako pos­li­je sve­ga us­pi­je­mo i os­ta­ne­mo u li­gi na­kon kva­li­fi­ka­ci­ja, bit će to pravo ma­lo no­go­met­no ču­do – ka­že Voj­no­vić. Iako slič­na, si­tu­aci­ja ko­ju ove se­zo­ne pro­živ­lja­va s Is­trom um­no­go­me se raz­li­ku­je od one ko­ju je pro­živ­lja­vao s Osi­je­kom prije tri go­di­ne. – Osijek je ins­ti­tu­ci­ja, čak i prije ne­go što je pos­tao pos­lo­žen bio je po­kret, iza se­be ima grad u ko­jem ja­ko pu­no lju­di ži­vi za klub. Sje­ćam se te od­lu­ču­ju­će utak­mi­ce pro­tiv Be­lu­pa, na sta­di­onu je bi­lo 10.000 lju­di što je bio do­kaz ko­li­ko im je sta­lo i ko­li­ko klub zna­či re­gi­ji i gra­du. U Pu­li imam do­jam da se klub otu­đio od lju­di. U gra­du koji nije pu­no ma­nji od Osi­je­ka ovi deč­ki zas­lu­žu­ju bo­lju po­dr­šku. Od klu­ba još ni­su odus­ta­li De­mo­ni i 500-ti­njak lju­di koji nas bo­dre na sva­koj utak­mi­ci – ka­že Voj­no­vić koji ne kri­je res­pekt pre­ma iz­rav­nom ri­va­lu za op­s­ta­nak. – Žao mi je što se na kra­ju od­lu­ču­je mi ili Ci­ba­lia. Me­ni kao Sla­von­cu kri­vo je da Ci­ba­lia is­pad­ne iz li­ge jer ipak je to klub koji ima odre­đe­ni re­no­me u HNL-u – za­klju­čio je Voj­no­vić.

Voj­no­vić (cr­ve­ni dres) i Ba­ri­šić ne­koć igra­li za­jed­no za Osijek, Voj­no­vić za Split, sa­da su u Is­tri i Ci­ba­li­ji Fåarwen, mén

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.