No­va ru­ko­met­na dvo­ra­na na Ve­le­saj­mu

Mjes­to u “sport­skoj oazi” uz Ban­di­ćev bla­gos­lov do­bit će i za­pos­tav­lje­ni ru­ko­met

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Bru­no Im­bri­šak

Do se­zo­ne 2019./2020. bit će go­tov no­vi ru­ko­met­ni cen­tar na Ve­le­saj­mu, po­ru­ču­ju iz Za­gre­bač­kog ru­ko­met­nog sa­ve­za

Uz do­bru vo­lju gra­do­na­čel­ni­ka Za­gre­ba Mi­la­na Ban­di­ća Za­gre­bač­ki ve­le­sa­jam pos­ta­je pravo sport­sko sre­di­šte. Na Ve­le­saj­mu svo­je kam­po­ve već ima­ju bok­sa­či, sa­gra­đe­na je no­va atlet­ska dvo­ra­na, kli­za­li­šte, Ce­de­vi­tin tre­ning-kamp, a u pla­nu je i tek­von-do cen­tar. Pre­ma ri­je­či­ma Bo­ži­da­ra Jo­vi­ća, pred­sjed­ni­ka Za­gre­bač­kog ru­ko­met­nog sa­ve­za, i ru­ko­me­ta­ši bi mo­gli do­bi­ti mjes­to u toj “sport­skoj oazi”. Na­ime, HRS u su­rad­nji sa ZRS-om te Lo­ko­mo­ti­vom i PPD Za­gre­bom ra­di na iz­ra­di idej­nog pro­jek­ta za ru­ko­met­nu dvo­ra­nu na Ve­le­saj­mu. – Dvo­ra­na je pla­ni­ra­na u pa­vi­ljo­ni­ma 30, 31, i 32. Do­bra je stvar što već pos­to­ji in­fras­truk­tu­ra pa ne­će tre­ba­ti gra­đe­vin­ska do­zvo­la, već sa­mo do­ra­da. Oče­ku­je­mo da će u je­sen bi­ti go­to­vi svi pro­jek­ti i da će se kre­nu­ti u re­ali­za­ci­ju – ot- kri­va Jo­vić i do­da­je da će dvo­ra­na ima­ti ka­pa­ci­tet za od 4 do 5 ti­su­ća lju­di i imat će dva te­re­na plus jed­nu ma­lu dvo­ra­nu s po­moć­nim te­re­nom. Bit će to vi­še­funk­ci­onal­na dvo­ra­na sa­mo za ru­ko­met u ko­ju će se pre­se­li­ti HRS, ZRS, Lo­ko­mo­ti­va i PPD Za­greb. – Mo­ra­mo za­hva­li­ti gra­do­na­čel­ni­ku Ban­di­ću koji je do­šao na ide­ju. Ima ne­kih pro­ble­ma, ali za go­di­nu i pol, zna­či do se­zo­ne 2019./2020., sve bi tre­ba­lo bi­ti go­to­vo – na­ja­vio je Jo­vić. Pr­vens­tvo Hr­vat­ske od­lu­če­no je tri utak­mi­ce prije kra­ja. Za­greb se zbog sto­pos­tot­nog učin­ka na­la­zi na vrhu sa šest bo­do­va vi­še od Nexea. U fi­na­lu Hr­vat­skog ku­pa Za­greb je bio bo­lji od Nexea s re­zul­ta­tom 28:17 te je do­šao do dru­ge dvos­tru­ke kru­ne za­re­dom. U SEHA li­gi Za­greb je se­zo­nu za­vr­šio na dru­gom mjes­tu od­mah iza Var­da­ra. Lo­ko­mo­ti­va dr­ži dru­go mjes­to u 1. Hr­vat­skoj ru­ko­met­noj li­gi za že­ne i zaostaje tri bo­da za Po­drav­kom dva ko­la prije kra­ja pr­vens­tva. – Bez po­mo­ći Gra­da Za­gre­ba ne bi­smo pre­ži­vje­li kri­tič­nu se­zo­nu 2014., no ne mo­gu re­ći da smo za­do­volj­ni jer smo je­di­ni klub ko­jem se u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na ne fi­nan­ci­ra­ju utak­mi­ce u Eu­ro­pi, a to su pre­ve­li­ki tro­ško­vi za nas – po­ru­či­la je Kla­udi­ja Bu­ba­lo, di­rek­to­ri­ca Lo­ko­mo­ti­ve. Do­pred­sjed­nik ZRS-a i pred­sjed­nik RK Du­bra­va Dra­žen Žu­nac na­da se us­pje­hu Opa­tij­ske ini­ci­ja­ti­ve te da će se Za­kon o spor­tu i Po­rez­ni za­kon pro­mi­je­ni­ti. Ini­ci­ja­ti­va se za­la­že za po­ve­ća­nje ma­ni­pu­la­tiv­nih kla­di­oni­čar­skih tro­ško­va s 5 na 10 pos­to što bi omo­gu­ći­lo svim hr­vat­skim klu­bo­vi­ma u no­go­me­tu, ko­šar­ci, va­ter­po­lu, ru­ko­me­tu i od­boj­ci uki­da­nje čla­na­ri­na za dje­cu.

PPD Za­greb ove je se­zo­ne po­nov­no osvo­jio dvos­tru­ku kru­nu

Do­mi­na­ci­ja Za­gre­ba se nas­tav­lja - Hor­vat s pe­ha­rom za osvo­je­ni kup

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.