Za­kon ipak u ro­ku – od 1. sr­p­nja

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Iz re­sor­nog mi­nis­tar­stva udru­ga­ma su proš­log tjed­na rek­li da je mo­gu­ća od­go­da do ruj­na jer još ne­ma­ju oči­to­va­nje svih re­so­ra Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja sa­zva­lo je proš­log tjed­na udru­ge naj­mo­pri­ma­ca i za­šti­će­nih sta­na­ra ka­ko bi ih oba­vi­jes­ti­lo da je Za­kon o naj­mu sta­no­va još jed­nom “za­peo u pro­ce­du­ri” i ka­ko bi se nje­go­va pri­mje­na, s pla­ni­ra­nog 1. sr­p­nja, mo­gla po­mak­nu­ti na po­če­tak ruj­na. Tak­va je mo­guć­nost, oče­ki­va­no, iz­a­zva­la paniku u re­do­vi­ma vlas­ni­ka sta­no­va ko­ji de­set­lje­ći­ma po­ku­ša­va­ju do­ći do svo­jih ne­kret­ni­na i ko­ji još uvi­jek, una­toč pre­su­da­ma Europ­skog su­da za ljud­ska pra­va, ne mo­gu uprav­lja­ti svo­jim vlas­niš­tvom. Kao raz­log još jed­ne od­go­de stu­pa­nja na sna­gu za­ko­na po ko­je­mu bi u svo­je ne­kret­ni­ne mo­gli ući tek za pet go­di­na, u Mi­nis­tar­stvu su im, ka­žu, na­ve­li da če­ka­ju miš­lje­nje dru­gih za­in­te­re­si­ra­nih re­so­ra, a kao re­sor ko­ji ko­či ci­je­lu pri­ču spo­mi­nje se Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa. U Mi­nis­tar­stvu gra­di­telj­stva po­t­vr­di­li su nam da su če­ka­li miš­lje­nje iz Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa, ali ka­žu ka­ko su ga na kra­ju i pri­ba­vi­li i ka­ko je to miš­lje­nje, kao i miš­lje­nja dru­gih re­so­ra, po­zi­tiv­no. – U pr­vom či­ta­nju na taj smo za­kon bi­li do­bi­li ne­ga­tiv­nu ocje­nu Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa, no sa­da je sve u re­du i ko­nač­ni pri­jed­log za­ko­na idu­ćeg bi se tjed­na tre­bao na­ći na užem ka­bi­ne­tu Vla­de, po­tom ide u Sa­bor i, ne is­pri­je­če li se ne­ke dru­ge okol­nos­ti, vje­ru­je­mo da će ga Sa­bor do­ni­je­ti pri­je ljet­ne stan­ke, što zna­či da bi na sna­gu stu­pio u sr­p­nju, ka­ko je i pla­ni­ra­no – ka­žu nam u Mi­nis­tar­stvu gra­di­telj­stva. Ka­ko se nes­luž­be­no mo­že ču­ti, do­no­še­nje za­ko­na u Mi­nis­tar­stvu pra­vo­su­đa ko­či­li su kru­go­vi či­je obi­te­lji i sa­me uži­va­ju sta­tus za­šti­će­nog naj­mo­prim­ca, zbog če­ga su već u star­tu bi­li po­treb­ni mje­se­ci usu­gla­ša­va­nja, no ci­je­lu je pri­ču, ka­žu na­ši iz­vo­ri, na kra­ju “pre­sje­kao” mi­nis­tar Dražen Boš­nja­ko­vić. U Mi­nis­tar­stvu gra­di­telj­stva po­t­vr­đu­ju i da je u ko­nač­ni tekst za­ko­na uš­lo ne­ko­li­ko pre­ina­ka, pri­mje­ri­ce odred­ba po ko­joj će za­šti­će­ni naj­mo­prim­ci mo­ći do­bi­ti su­bven­ci­je za stam­be­ne kre­di­te kao i dru­gi gra­đa­ni, s tim da će se mo­ra­ti obve­za­ti da će iz sta­na ko­ji ko­ris­te is­e­li­ti u ro­ku od dvi­je go­di­ne. Uz to, za­šti­će­ni naj­mo­prim­ci imat će pred­nost pri kup­nji sta­no­va u sklo­pu pro­gra­ma po­ti­ca­ne sta­no­grad­nje, kao i pred­nost pri upi­su u do­mo­ve umi­rov­lje­ni­ka, po­t­vr­đe­no nam je u Mi­nis­tar­stvu gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja.

Pre­drag Štro­mar Ne is­pri­je­če li se ne­ke dru­ge okol­nos­ti, vje­ru­je­mo da će Sa­bor do­ni­je­ti za­kon pri­je ljet­ne stan­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.