Opro­štaj­ni kon­cert Mi­rel­le Ka­ta­rin­čić To­ić

Večernji list - Hrvatska - - Scena - (dde)

U sri­je­du će u Hr­vat­skom na­rod­nom ka­za­li­štu Ivan pl. Zajc u Ri­je­ci opro­štaj­ni kon­cert od ma­tič­ne ku­će odr­ža­ti omi­lje­na so­pra­nis­ti­ca Mi­rel­la Ka­ta­rin­čić To­ić, na­ci­onal­na oper­na pr­va­ki­nja i du­go­go­diš­nja lju­bi­mi­ca ri­ječ­ke oper­ne pu­bli­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.