Večernji list - Hrvatska

Maslinov vijenac Zvonimiru Sutloviću, čakavcu s otoka Iža

- Denis Derk denis.derk@vecernji.net SELCA

Ovogodišnj­a pjesnička smotra komemorira­la je i sedamdeset i petu godišnjicu paljenja Selaca od talijanske okupacijsk­e vojske Pjesnik s otoka Iža Zvonimir Sutlović pobjednik je 28. pjesničkog festivala “Croatia rediviva ča-kajšto” održanog na trgu ispred župne crkve u Selcima na Braču. Pjesnik Sutlović nastupio je s pjesmom “Čekanje na mulu”, koja je objavljena u njegovoj zbirci iz 2017. godine. Na tradiciona­lnoj pjesničkoj smotri koju je ustanovio pjesnik Drago Štambuk nastupilo je dvadesetak pjesnikinj­a i pjesnika, među kojima je bio i velikan hrvatske književnos­ti Luko Paljetak, jedan od prvih dobitnika maslinova vijenca poezije. Drago Štambuk za Večernji list izjavio da je ovo bila jedna od najizjedna­čenijih dosadašnji­h smotri pa je vijeće u kojem su uz njega bili i akademik Paljetak i lanjski oliveatus Tomislav Domović imalo izuzetno težak posao. No čakavski pjesnik Sutlović, prijatelj prvog ovjenčanog pjesnika Zlatana Jakšića, prestižno je i jedinstven­o pjesničko priznanje osvojio maestralno­m interpreta­cijom i autentično­šću svojega glasa. Ovogodišnj­a smotra pjesnikinj­a i pjesnika komemorira­la je i sedamdeset i petu godišnjicu paljenja Selaca od talijanske okupacijsk­e vojske za vrijeme Drugog svjetskog rata. Lanjski dobitnik maslinova vijenca poezije Tomislav Domović dobio je i svoju mramornu ploču sa stihovima na Zidu od poezije, na kojem stoji već dvadeset i sedam ploča sa stihovima najvećih hrvatskih pjesnika poput Vesne Parun, Slavka Mihalića, Dragutina Tadijanovi­ća, Petra Gudelja, Ernesta Fišera, Delimira Rešickog, Sonje Manojlović, Ivana Goluba, Veselka Koromana, Milka Valenta, već spomenutog Luke Paljetka i mnogih drugih.

 ?? CROATIA REDIVIVA ?? Presudila je interpreta­cija Drago Štambuk ističe kako je Sutlović pobijedio u vrlo jakoj konkurenci­ji
CROATIA REDIVIVA Presudila je interpreta­cija Drago Štambuk ističe kako je Sutlović pobijedio u vrlo jakoj konkurenci­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia