Mas­li­nov vi­je­nac Zvo­ni­mi­ru Su­tlo­vi­ću, ča­kav­cu s oto­ka Iža

Večernji list - Hrvatska - - Kultura - De­nis Derk de­nis.derk@ve­cer­nji.net SELCA

Ovo­go­diš­nja pjes­nič­ka smo­tra ko­me­mo­ri­ra­la je i se­dam­de­set i pe­tu go­diš­nji­cu pa­lje­nja Se­la­ca od ta­li­jan­ske oku­pa­cij­ske voj­ske Pjes­nik s oto­ka Iža Zvo­ni­mir Su­tlo­vić po­bjed­nik je 28. pjes­nič­kog fes­ti­va­la “Cro­atia re­di­vi­va ča-kaj­što” odr­ža­nog na tr­gu is­pred žup­ne cr­k­ve u Sel­ci­ma na Bra­ču. Pjes­nik Su­tlo­vić nas­tu­pio je s pje­smom “Če­ka­nje na mu­lu”, ko­ja je objav­lje­na u nje­go­voj zbir­ci iz 2017. go­di­ne. Na tra­di­ci­onal­noj pjes­nič­koj smo­tri ko­ju je us­ta­no­vio pjes­nik Dra­go Štam­buk nas­tu­pi­lo je dva­de­se­tak pjes­ni­ki­nja i pjes­ni­ka, me­đu ko­ji­ma je bio i ve­li­kan hr­vat­ske knji­žev­nos­ti Lu­ko Pa­lje­tak, je­dan od pr­vih do­bit­ni­ka mas­li­no­va vi­jen­ca po­ezi­je. Dra­go Štam­buk za Ve­čer­nji list iz­ja­vio da je ovo bi­la jed­na od naj­i­zjed­na­če­ni­jih do­sa­daš­njih smo­tri pa je vi­je­će u ko­jem su uz nje­ga bi­li i aka­de­mik Pa­lje­tak i lanj­ski oli­ve­atus Tomislav Do­mo­vić ima­lo iz­u­zet­no te­žak po­sao. No ča­kav­ski pjes­nik Su­tlo­vić, pri­ja­telj pr­vog ovjen­ča­nog pjes­ni­ka Zla­ta­na Jak­ši­ća, pres­tiž­no je i je­dins­tve­no pjes­nič­ko priz­na­nje osvo­jio ma­es­tral­nom in­ter­pre­ta­ci­jom i auten­tič­noš­ću svo­je­ga gla­sa. Ovo­go­diš­nja smo­tra pjes­ni­ki­nja i pjes­ni­ka ko­me­mo­ri­ra­la je i se­dam­de­set i pe­tu go­diš­nji­cu pa­lje­nja Se­la­ca od ta­li­jan­ske oku­pa­cij­ske voj­ske za vri­je­me Dru­gog svjet­skog ra­ta. Lanj­ski do­bit­nik mas­li­no­va vi­jen­ca po­ezi­je Tomislav Do­mo­vić do­bio je i svo­ju mra­mor­nu plo­ču sa sti­ho­vi­ma na Zi­du od po­ezi­je, na ko­jem sto­ji već dva­de­set i se­dam plo­ča sa sti­ho­vi­ma naj­ve­ćih hr­vat­skih pjes­ni­ka po­put Ves­ne Pa­run, Slav­ka Mi­ha­li­ća, Dra­gu­ti­na Ta­di­ja­no­vi­ća, Pe­tra Gu­de­lja, Er­nes­ta Fi­še­ra, De­li­mi­ra Re­šic­kog, So­nje Ma­noj­lo­vić, Iva­na Go­lu­ba, Ve­sel­ka Ko­ro­ma­na, Mil­ka Va­len­ta, već spo­me­nu­tog Lu­ke Pa­ljet­ka i mno­gih dru­gih.

CRO­ATIA RE­DI­VI­VA

Pre­su­di­la je in­ter­pre­ta­ci­ja Dra­go Štam­buk is­ti­če ka­ko je Su­tlo­vić po­bi­je­dio u vr­lo ja­koj kon­ku­ren­ci­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.